SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

35.

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21) Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 15. sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o imenovanju
Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom
dobru u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 31/22 – dalje u tekstu: Odluka o imenovanju), u članku 2. stavku 1. točke 4. i 6. mijenjaju se i glase:

4.„Daria Perčić Petretić, dipl.iur., članica, Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije,“

6.„Davor Sinovčić, dipl.oec., član, Ministarstvo financija,“

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke razrješuje se i prestaje s radom član Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji Branimir Galović imenovan Odlukom o imenovanju.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-23-46

Rijeka, 16. veljače 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=00001&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr