SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

4.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15. i 94/17.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 14. sjednici održanoj 15. veljače 2023., donosi

O D L U K U

o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u na nekretnini označenoj kao k.č.br. 10250 površine 211 čhv, upisanoj u z.k.ul. 1044 k.o. Belgrad te ista sada predstavlja zemljište u vlasništvu Općine Vinodolske općine.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Crikvenici izvršit će brisanje statusa javnog dobra na nekretnini iz članka 1. ove Odluke uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Vinodolske općine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 024-02/23-01/1

URBROJ: 2170-34-02-23-159

Bribir, 15. veljače 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=91253&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr