SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

72.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20), članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), te članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 24. studenog 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženkom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica određuju se unutar kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijskog ranga radnih mjesta kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/10, 14/11, 25/13, 50/13, 20/15, 4/16, 34/16, 19/17, 36/17, 15/19, 7/21).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

KLASA: 110-01/10-01/3

URBROJ: 2142/05-01-21-19

Malinska, 24. studenog 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51511&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr