SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 2. Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.
OPĆINA LOPAR

1.

Temeljem članaka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine» br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine» br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) općinski načelnik Općine Lopar donosi

Godišnji plan upravljanja

pomorskim dobrom u Općini Lopar za 2023. godinu

1. TEMELJNE ODREDBE

I.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Lopar za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Lopar u pogledu izdavanja koncesijskih odobrenja u 2023. godini.

II.

Sve fizičke i pravne osobe koje koriste pomorsko dobro, građevine i druge objekte na pomorskom dobru koji su trajno povezani s pomorskim dobrom moraju iste koristiti na način da ne isključuju niti ograničavaju opću upotrebu pomorskog dobra odnosno moraju omogućiti da svatko ima pravo služiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni.

2. PLAN I SREDSTVA REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

III.

Utvrđuje se obveza Općine Lopar da putem komunalnog redarstva, osigura:

• inspekcijski nadzor nad koncesijskim odobrenjima,

• izvješćivanje nadležnih ustanova u slučaju bespravnih radova na pomorskom dobru,

• izvješćivanje nadležnih u slučaju oštećenja na objektima pomorskog dobra.

IV.

Ovlašćuje se komunalno redarstvo Općine Lopar da u ime Općine Lopar i Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja u Općini Lopar, kontrolira poštivanje pravila ponašanja na pomorskom dobru u općoj uporabi.

Ovlašćuje se komunalno redarstvo Općine Lopar da sve uočene nepravilnosti prijavi Lučkoj kapetaniji Lopar i o tome obavijesti Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja u Općini Lopar.

O provođenju mjera iz točke III. ovog Plana komunalno redarstvo Općine Lopar izvještavati će općinskog načelnika Općine Lopar.

V.

Sredstva za redovno upravljanje osiguravaju se u proračunu Općine Lopar iz naknade od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, odnosno:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Iz dijela sredstava za redovno upravljanje koja se osiguravaju u proračunu Općine Lopar iz naknade od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, 30% iznosa turističke pristojbe i ostalih prihoda planira se sanacija obalnih šetnica „Vazmorac“ na k.č. 10121/2, 10321, 10320, 2276/1 i 2197, sve k.o. Lopar.

Navedena investicija neosporno se nalazi na pomorskom dobru.

3. POPIS DJELATNOSTI

VI.

Na pomorskom dobru na području Općine Lopar mogu se obavljati slijedeće djelatnosti iz jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru:

• iznajmljivanje sredstava,

• ugostiteljstvo i trgovina,

• komercijalno-rekreacijski sadržaji

4. MIKROLOKACIJE

VII.

Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Lopar, u postupku rješavanja zahtjeva za koncesijska odobrenja, utvrđuje mikrolokacije za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz točke VI. ovog Plana određuju se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

VIII.

Neutvrđene lokacije na čvrstom dijelu pomorskog dobra (obala) su lokacije koje Općinski načelnik može odobriti podnositeljima temeljem uredno podnijetog zahtjeva za obavljanje neke od slijedeće navedenih djelatnosti:

• najam brodica, ronilačke opreme i sl.,

• terase ugostiteljskih objekata,

• kiosci za ugostiteljsku i drugu namjenu,

• štandovi za suvenire, igračke, rukotvorine i sl.,

• štandovi za prodaju karata za brodice, skutere, pedaline, ležaljke i suncobrane,

• jumping, zabavni i drugi sadržaji,

• povremene kulturne, komercijalne, zabavne i sportske priredbe,

• snimanje komercijalnog programa i reklama,

• slikanje i fotografiranje

Za neutvrđene lokacije na pomorskom dobru koncesijsko odobrenje izdaje se podnositeljima sukladno tek prethodno ishođenim Izmjenama i dopunama Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu.

Skica lokacija iz prethodne tablice sastavni je dio Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom koji se ne objavljuje.

Moguće dodatne i tablicom neutvrđene lokacije na čvrstom dijelu pomorskog dobra (obala), kao i lokacije na moru i podmorju Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja može također odobriti u skladu sa jedinstvenim popisima djelatnosti iz Uredbe. Primjerice: najam brodica, ronilačke opreme i sl., terase ugostiteljskih objekata, štandovi za suvenire, igračke, rukotvorine i sl., jumping, zabavni i drugi sadržaji, povremene kulturne, komercijalne, zabavne i sportske priredbe te snimanje komercijalnog programa i reklama, slikanje i fotografiranje, iznajmljivanje plovila i sl.

IX.

Korisnici koncesijskih odobrenja dužni su se pridržavati Odluke o komunalnom redu, naročito u dijelu koji propisuje zabranu iznajmljivanja opreme koja je reklamna, koja na sebi ima istaknuti logo različit od loga proizvođača opreme ili nositelja koncesijskog odobrenja te svih ostalih važećih zakonskih i podzakonskih akata.

5. IZDAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA I VISINA NAKNADE

5.1. VIJEĆE ZA IZDAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA

X.

Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Lopar (u nastavku: Vijeće) nadležno je za izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru Općine Lopar (u nastavku: odobrenja).

Vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana koji su predstavnici sljedećih tijela:

• Općine Lopar (tri predstavnika)

• Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva (jedan predstavnik)

• Lučke kapetanije (jedan predstavnik)

XI.

Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Lopar dužno je utvrditi usklađenost zahtjeva za koncesijsko odobrenje sa ovim Planom.

XII.

Radom Vijeća rukovodi Predsjednik vijeća. Predsjednik Vijeća skrbi o provođenju odluka i akata Vijeća.

XIII.

Vijeće djeluje pri Upravnom odjelu za investicije, prostorno planiranje i društvene djelatnosti i isti je zadužen za koordinaciju i provedbu mjera iz ovog Plana. Također, brine o vođenju evidencije izdanih koncesijskih odobrenja.

5.2. ZAHTJEV ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE

XIV.

Zahtjev se prilaže na obrascu UT-XII-71, propisanom Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).

Zahtjevu se prilaže:

1. Dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja

2. Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva

3. Potvrda plaćanja naknade za obradu zahtjeva u iznosu od 39,81 eur

4. Fotografija u boji objekta odnosno sredstva

5.3. DODJELA KONCESIJSKOG ODOBRENJA

XV.

Koncesijska odobrenja određuju se sukladno odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 113/13 i 64/14).

XVI.

Koncesijska odobrenja određuju se na rok od jedne godine.

Koncesijska odobrenja sa mikrolokacijom na prostoru koji je dan u koncesiju prestaju istekom kalendarske godine u kojoj je izdano koncesijsko odobrenje.

XVII.

Neće biti izdano koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru:

1. bez suglasnosti Lučke kapetanije ispostava Lopar za djelatnosti koje to zahtijevaju

2. ukoliko postoje nepodmirena dugovanja tražitelja koncesijskog odobrenja prema Općini Lopar i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Lopar.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

XVIII.

Ovaj Plan bit će dostavljen nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, Plan i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Lopar te u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.   

Plan će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:011-01/22-01/02

URBROJ:2170-24-02-22-01

Lopar, 28. studeni 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE LOPAR

Zdenko Jakuc, dipl. ing. el., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2257&mjesto=51281&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr