SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 2. Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.
OPĆINA PUNAT

2.

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima («Narodne novine», broj 111/21 i 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Općine Punat («Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/22), općinski načelnik Općine Punat donosi

O D L U K U

o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Članak 1.

Raspisuje se Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Članak 2.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima («Narodne novine«, broj 111/21 i 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Punat koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Punat.

Članak 3.

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su upisani u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj,

- da je prijavitelj nakladnik televizije upisan u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije digitalna regija Primorsko-goranska županija,

- da je prijavitelj nakladnik radija upisan u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije Primorsko-goranska županija,

- da je prijavitelj pružatelj elektroničke publikacije upisan u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije (AEM) koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja, a čije je sjedište na području otoka Krka ili koje svojim sadržajem pokrivaju aktualne teme iz djelokruga rada jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

- koji za isti programski sadržaj ostvaruju potporu iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, državnog proračuna ili proračuna Europske unije,

- koji su u likvidaciji ili u stečajnom postupku,

- koji imaju nepodmirenih obveza prema Općini Punat. 

Članak 4.

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Punat za 2023. godinu, Razdjel 003 - Jedinstveni upravni odjel, Program 1004 Informiranje, Aktivnost A1004001 Promidžba i informiranje, na poziciji R146 – Elektronički mediji.

Članak 5.

Dokumentacija za provedbu Javnog poziva obuhvaća:

1. Tekst Javnog poziva,

2. Obrazac prijave koji sadrži podatke o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini,

3. Programski obrazac prijave koji sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini,

4. Obrazac Izjave o nepostojanju zapreke za financiranje,

5. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,

6. Izvješće Google Analytics, Gemius rating ili drugo relevantno izvješće za elektroničke publikacije za najmanje dva mjeseca,

7. Analitika slušanosti/gledanosti radijskog, odnosno TV programa prijavitelja.

Prijavitelj može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja. U tom slučaju programski se sadržaji prijavljuju odvojeno, odnosno za svaki se programski sadržaj koristi zasebni Programski obrazac prijave.

Javni poziv i pripadajući obrasci za prijavu objavit će se na mrežnoj stranici Općine Punat: www.punat.hr. Prijave se šalju preporučenom pošiljkom na adresu Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat ili se predaju u Pisarnici Općine Punat. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Općine Punat.

Članak 6.

Za provođenje postupka Javnog poziva općinski načelnik imenuje Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva koje otvara pristigle prijave, provjerava ispunjavanje propisanih uvjeta i vrši ocjenjivanje prijava na Javni poziv.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka sastoji se od tri člana.

Članak 7.

Odluku o odabiru pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničke publikacije donosi općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva iz članka 6. ove Odluke.

Odluka o odabiru pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničke publikacije sadrži naziv odabranog nakladnika radija/televizije, odnosno pružatelja elektroničke publikacije, naziv programskog sadržaja prijavitelja, ostvarene bodove te iznos financiranja.

Odluka iz stavka 1. ovog članka bit će objavljena na mrežnoj stranici Općine Punat u roku od pet (5) dana od donošenja iste.

Dostava prijaviteljima smatra se obavljenom javnom objavom Odluke o odabiru na mrežnoj stranici Općine Punat.

Na temelju Odluke iz stavka 1. ovog članka, Općina Punat sklopit će s prijaviteljima ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja i dr.).

Članak 8.

Prijavitelj koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničke publikacije.

Prigovor se podnosi općinskom načelniku Općine Punat u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o odabiru.

O prigovoru odlučuje općinski načelnik.

Članak 9.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za financije, društvene i imovinsko-pravne poslove.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 402-07/22-01/05

URBROJ: 2170-31-02/1-23-1

Punat, 9. siječnja 2023.

Općinski načelnik

Daniel Strčić, bacc. inf., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2257&mjesto=51521&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr