SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 2. Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.
OPĆINA PUNAT

1.

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 36/22), Općinski načelnik Općine Punat, donosi

ODLUKU

o dopuni Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja
UPU 2 – građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene LN – Marina Punat i poslovne namjene
K3 – Brodogradilište Punat

Članak 1.

U Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene LN – Marina Punat i poslovne namjene K3 – Brodogradilište Punat („Službene novine Pirmorsko-goranske županije“ broj 44/22) u točki VII. dodaje se točka: „7. Primorsko-goranska županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Slogin kula 2, Rijeka“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 350-03/22-01/02

URBROJ: 2170-31-02/01-23-8

Punat, 5. siječnja 2023.

Općinski načelnik

Daniel Strčić, bacc. inf., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2257&mjesto=51521&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr