SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 2. Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.
OPĆINA BAŠKA

2.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinski načelnik Općine Baška, 30. studenoga 2022. godine, donio je

P L A N

upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2023. godini

I.

Ovim Planom utvrđuje se način redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi na području Općine Baška u 2023. godini, pod čime se podrazumijeva održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra uopće, sredstva za redovno upravljanje, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti, koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Baška u 2023. godini, te mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti.

Za određeni dio mikrolokacija iz ovoga Plana koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti i u 2023. godini izdano je u 2022. godini, sve sukladno dobivenoj potvrdi nadležnog tijela u Primorsko-goranskoj županiji, kojom je potvrđeno da ni u 2023. neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

Koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti izdana na više godina, uključujući i 2023. godinu, izdana su za sljedeće mikrolokacije iz točke IV. ovog Plana:

1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10.,

2.4., 2.5., 2.18., 2.19., 2.20.,

3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.17., 3.19., 3.20.

Iz navedenog razloga, zahtjevi podnositelja za prethodno navedene mikrolokacije za 2023. godinu biti će odbijeni.

Prije početka primjene ovoga Plana isti mora potvrditi nadležno tijelo Primorsko-goranske županije.

II.

Zbog važnosti očuvanja i zaštite, te u istom smislu načina korištenja, pomorskog dobra, čemu se daje poseban značaj, u godini određuju se aktivnosti, potrebna sredstva i izvori istih, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

III.

Općinsko vijeće Općine Baška imenovalo je Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja (u daljnjem tekstu: Vijeće), koje, u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) - u daljnjem tekstu: Uredba i odredbama ovoga Plana, rješava zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja zaprimljene nakon potvrđivanja Plana od nadležnog tijela Primorsko-goranske županije i stupanja na snagu istoga.

U slučaju bilo kakvih nedoumica koje se pojave u postupku rješavanja zahtjeva za dodjelu koncesijskih odobrenja u odnosu na ovaj Plan, prvenstveno onih u svezi s preciziranjem površina i mikrolokacija navedenih u Planu, tumačenja i naputke daje donositelj Plana – Općinski načelnik.

Zahtjev se podnosi osobnom predajom ili poštom, na obrascu čiji je sadržaj, kao i obvezni prilozi, propisan Uredbom. Ako se do sazivanja sjednice Vijeća, za obavljanje iste djelatnosti, na istoj mikrolokaciji, zaprimi više zahtjeva, prednost pri rješavanju ima uredan i potpuni zahtjev koji je ranije zaprimljen.

Mada se koncesijska odobrenja, u pravilu, daju na vremenski rok od jedne kalendarske (nedjeljive) godine, iznimno, ako se odobrenje daje na dulji vremenski rok, do najduže 5 (pet) godina, Vijeće je dužno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

Naknade za koncesijska odobrenja utvrđuju se u najvećem iznosu predviđenom u Uredbi za turistički razred „A“.

Troškovi obrade zaprimljenih zahtjeva utvrđuju se u iznosu od 39,80 eura po zahtjevu.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, na temelju pisane obavijesti ovlaštene osobe, može ukinuti, odnosno poništiti izdano koncesijsko odobrenje, ako korisnik obavlja djelatnost suprotno uvjetima iz koncesijskog odobrenja ili protivno odredbama Uredbe i ovoga Plana.

IV.

POPIS DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU S MIKROLOKACIJAMA:

1. DJELATNOST: iznajmljivanje sredstava

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Za obavljanje djelatnosti iz ove točke jedna mikrolokacija podrazumijeva i jednog korisnika koncesijskog odobrenja, neovisno o maksimalnom broju sredstava predviđenom ovim Planom.

Za obavljanje djelatnosti iz ove točke svaki korisnik odobrenja mora postaviti koridor, dužine 50 m, označen plutačama, koji služi za isplovljavanje i uplovljavanje sredstava, koja se iznajmljuju.

Sandoline, pedaline, kajaci, kanui, SUP daske i sl., koje iznajmljuju korisnici koncesijskog odobrenja, tijekom dana, dok se ne koriste, ne smiju se držati na plaži, nego moraju biti usidrene uz ponton u akvatoriju plaže, na kraju postavljenog koridora iz prethodnog stavka.

2. DJELATNOST: ugostiteljstvo i trgovina

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Objekti i predmeti postavljeni na pomorskom dobru u svrhu obavljanja djelatnosti temeljem koncesijskog odobrenja moraju biti sukladni odredbama Odluke o komunalnom redu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/19, 21/19, 22/19), Projektu urbane opreme kao sastavnom dijelu iste i Odluci o načinu i uvjetima dodjele u zakup javne površine/pomorskog dobra, te načinu uređenja ugostiteljskih terasa u skladu s Projektom urbane opreme.

Vlasnicima/korisnicima postojećih poslovnih prostora – ugostiteljskih objekata, ovisno o podnesenom zahtjevu, odobrit će se korištenje površina za formiranje ugostiteljskih terasa, u manjoj, ili, najviše, istoj površini i gabaritima, kako je to bilo ranijih godina, a mogućim novootvorenim objektima, u skladu s prijedlogom Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, ako isti utvrdi da je to moguće, u površini koju će utvrditi, izraditi skicu iste, te izmjeriti komunalni redar.

3. DJELATNOST: komercijalno-rekreacijski sadržaji

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Obavljanje djelatnosti iz ove točke, na mikrolokacijima od rednog broja 1. do 15., te 21. i 23. podrazumijeva jednog korisnika koncesijskog odobrenja, neovisno o maksimalnom broju sredstava predviđenom ovim Planom.

Na mikrolokacijama iz ove točke dozvoljeno je postavljati reklamne panoe isključivo ugostiteljskih objekata – po jedan za svaki ugostiteljski objekt, ispred ili uz terasu objekta, sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/19, 21/19, 22/19) i Projektu urbane opreme Općine Baška, koje propisuju uređenje ugostiteljskih terasa na javnoj površini.

* Plažice u Ulici Palada:

1. segment - od Male rive do mulića ispod ugostiteljskog objekta „Vrnjak“ (dijelovi k.č. br. 4093, 4094 i 4095, sve k.o. Baška – nova)

2. segment – plažica ispod parka „Marjan" (dio k.č. br. 4090 k.o. Baška – nova)

**Vela plaža:

1. segment – od “kuće Barbalić” do zida ispod objekta “Adria” (dio k.č. br. 4090 k.o. Baška - nova),

2. segment - od zida ispod objekta “Adria” do Male rike (dio k.č. br. 4090 k.o. Baška - nova),

3. segment – od Male rike do ograde AC Zablaće (dio k.č. br. 4090 k.o. Baška - nova),

4. segment – od ograde AC Zablaće do zamišljene linije cca 19 m istočno od rivice kanalizacije (dio k.č. br. 4089 k.o. Baška - nova),

5. segment – od zamišljene linije cca 19 m istočno od rivice kanalizacije do zamišljene linije cca 30 m zapadno od rivice kanalizacije (dio k.č. br. 4089 k.o. Baška - nova),

6. segment – od zamišljene linije cca 30 m zapadno od rivice kanalizacije do Vele rike (dio k.č. br. 4089 k.o. Baška - nova),

7. segment – od Vele rike do betonske kabine za presvlačenje - podmorskog ispusta kanalizacije (dio k.č. br. 4089 k.o. Baška - nova),

8. segment – od betonske kabine za presvlačenje (podmorski ispust kanalizacije) do kraja plaže u Zaroku (dio k.č. br. 4089 k.o. Baška - nova).

Sastavni dio ovoga Plana je grafički prikazi segmenata Vele plaže, te oznaka mikrolokacija iz točke IV., za djelatnosti iz podtočaka 2. i 3. na Veloj plaži (prva znamenka se odnosi na oznaku djelatnosti, a druga na redni broj mikrolokacije iz pripadajuće tablice, sve iz točke IV.).

Grafički prikazi segmenata Vele plaže ne objavljuju se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

V.

U slučaju odustajanja korisnika ili ukidanja, odnosno poništavanja izdanih koncesijskih odobrenja zbog nepridržavanja utvrđenih uvjeta, za upražnjene mikrolokacije će se dati koncesijsko odobrenje, na način i u svrhu utvrđenima ovim Planom.

VI.

Zabranjeno je sidrenje plovila u akvatoriju ispred Vele plaže, unutar psihološke linije – plutajuće zaštitne ograde plaže.

VII.

Na dijelovima pomorskog dobra za koje je dodijeljeno koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra (hortikultura, čišćenje i sl.), o održavanju i ispravnosti uređaja i naprava na pomorskom dobru (tuševi, svlačionice, osmatračnice i sl.) o sigurnosti kupača i stvari, te o provedbi zabrane rezerviranja mjesta na plaži ostavljanjem raznih stvari, predmeta i naprava, a sve sukladno Odluci o komunalnom redu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/19, 21/19, 22/19), brine korisnik koncesijskog odobrenja.

Nadzor korištenja koncesijskih odobrenja, te navedenog u stavku 1. ove točke, za potrebe Općine, provodi komunalni redar.

VIII.

Ovaj Plan dostaviti će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, Plan i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Baška te u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.   

Plan će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 342-04/22-01/16

URBROJ: 2170-15-02/1-22-4

Baška, 30. studenoga 2022.

Općinski načelnik:

mr. sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2257&mjesto=10007&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr