SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

104.

Na temelju članaka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20-pročišćeni tekst i 6/21) i mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko – goranske županije (KLASA: 351-01/22-04/111, URBROJ: 2170-03-08/7-22-3 od 4. studenoga 2022. godine), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja areala »Skomeršić« u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u Gradu Krku

Članak 1.

Donosi se Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja areala »Skomeršić« u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u Gradu Krku (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 27/03 i 22/08) - dalje u tekstu: DPU “Skomeršić”.

Članak 2.

Odlukom o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja areala »Skomeršić« u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u Gradu Krku (dalje u tekstu: Odluka), utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi donošenja, obuhvat, sažeta ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga te drugih sudionika, rokovi za izradu, te izvori financiranja provođenja postupka i izrade Odluke o stavljanju izvan snage DPU “Skomeršić”.

I. PRAVNA OSNOVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 3.

Člankom 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) je utvrđeno da se odredbe Zakona kojima je uređena izrada i donošenje prostornih planova na odgovarajući način primjenjuju na njihovo zasebno stavljanje izvan snage te će se u skladu s tim provesti postupak stavljanja izvan snage DPU “Skomeršić”.

Postupak stavljanja izvan snage DPU-a “Skomeršić” započinje donošenjem Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage DPU “Skomeršić” sukladno članku 86. Zakona, dok je sadržaj Odluke određen člankom 89. Zakona.

Nakon provedenog postupka i ishođenja zakonom propisanih suglasnosti, Odluku o stavljanju izvan snage DPU “Skomeršić” donosi Gradsko vijeće sukladno članku 109. Zakona o prostornom uređenju.

Nositelj provođenja postupka stavljanja izvan snage DPU “Skomeršić” je Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

II. RAZLOZI STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 4.

Detaljnim planom uređenja utvrđeni su uvjeti za uređenje naselja, određeno je svrhovito korištenje i namjena zemljišta, oblikovanje, izgradnja i obnova građevina i površina, zaštita okoliša, zaštita kulturne i prirodne baštine unutar područja obuhvata Plana, te razina i način izgradnje komunalne i prometne infrastrukture.

U tijeku je izrada Idejnog projekta nerazvrstane ceste na području Garbecaj u gradu Krku za potrebe ishođenja lokacijske dozvole. Cesta se većim dijelom projektira prema uvjetima iz Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) ali se dijelom nalazi unutar obuhvata DPU-a areala »Skomeršić« u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku i taj dio nema namjenu ceste. Stavljanjem DPU-a izvan snage, sukladno odredbama plana šireg područja bit će moguće ishođenje lokacijske dozvole za cestu.

Područje unutar obuhvata DPU-a gotovo je u potpunosti izgrađeno sukladno planu i opremljeno prometnom i ostalom infrastrukturom pa se pristupilo stavljanju DPU-a »Skomeršić« izvan snage kako bi se mogla realizirati cesta. Navedenom cestom osigurat će se mogućnost gradnje POS-ovih stanova kao i građevina na ostalim česticama u privatnom vlasništvu na kontaktnom području važećeg DPU-a.

Uvjeti gradnje i ostali uvjeti za preostale neizgrađene građevine (građevne čestice) unutar obuhvata DPU “Skomeršić” utvrđene su Prostornim planom uređenja Grada Krka i Urbanističkim planom uređenja UPU-1 Krk(NA1, R11, R38, R310, R311) .

Obzirom da su na taj način omogućeni svi zahvati na predmetnom području koji su omogućeni i DPU-om, pokazalo se nepotrebnim da su za predmetno područje na snazi oba plana.

Svemu navedenom pridonosi i činjenica da je Zakonom o prostornom uređenju ukinuta kategorija detaljnih planova uređenja pa se pristupilo stavljanju DPU-a “Skomeršić” izvan snage.

III. OBUHVAT DETALJNOG PLANA UREĐENJA KOJI SE STAVLJA IZVAN SNAGE

Članak 5.

DPU “Skomeršić” stavlja se izvan snage u cjelokupnom obuhvatu koji je određen važećim Detaljnim planom uređenja areala »Skomeršić« u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u Gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/03 i 22/08).

IV. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 6.

Za predmetno područje je 2003. g. donesen DPU “Skomeršić”, dok su njegove Izmjene i dopune donesene 2008. g.

Područje DPU “Skomeršić” nalazi se unutar građevinskog područja naselja Krk NA-1 i planom šireg područja je određeno kao zona mješovite namjene. Smješteno je na zapadnom dijelu grada Krka, te je pretežito izgrađeno i komunalno opremljeno. Izgrađena je pristupna cesta s okretištem, vodoopskrbni sustav i javna rasvjeta. Nakon donošenja detaljnog plana, izvršena je parcelacija svih građevnih čestica.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

Cilj stavljanja izvan snage DPU “Skomeršić” je stvaranje prostorno - planskih preduvjeta za omogućavanje gradnje na neizgrađenim površinama u kontaktnom području obuhvata DPU-a “Skomeršić”, za što je neophodna realizacija pristupne ceste koja se manjim dijelom nalazi unutar obuhvata DPU-a “Skomeršić”. S obzirom da je područje unutar DPU-a “Skomeršić” privedeno planiranoj namjeni, osobito u dijelu opremanja infrastrukturom, ostvarene su mogućnosti stavljanja DPU-a izvan snage .

Programska polazišta za stavljanje izvan snage DPU “Skomeršić” na području obuhvata Plana sukladno Zakonu su:

- Prostorni plan uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07, 41/09, 28/11, 23/15, 18/19 i 29/20-pročišćeni tekst),

- UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13, 40/14, 2/15-pročišćeni tekst, 11/17, 12/17-pročišćeni tekst, 26/18, 45/18-pročišćeni tekst, 18/19 i 29/20-pročišćeni tekst).

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA PROVOĐENJE POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 8.

Za provođenje postupka stavljanja izvan snage DPU “Skomeršić” nije planirana izrada posebnih stručnih podloga.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Za provedbu postupka stavljanja izvan snage DPU “Skomeršić” nisu potrebna stručna rješenja niti stručne podloge.

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U POSTUPKU STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 10.

U postupku stavljanja izvan snage DPU “Skomeršić” sudjelovat će sljedeća tijela i osobe određene posebnim propisima, od kojih će se tražiti sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti:

1. PONIKVE VODA d.o.o., 51500 Krk, Vršanska 14

2. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., 51500 Krk, Vršanska 14

3. HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

4. HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, 51000 Rijeka, V. C. Emina 2

5. HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, 10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37

6. HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, 10000 Zagreb, Jurišićeva 13

7. HRVATSKE VODE ZAGREB, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

8. ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, 10000 Zagreb, Vlaška 106

9. MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, 51000 Rijeka, Riva 10

10. MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, 51500 Krk, Kralja Tomislava 10

11. MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

12. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Konzervatorski odjel u Rijeci, 51000 Rijeka, Užarska 12

13. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, 10000 Zagreb, Radnička cesta 80

14. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, 51000 Rijeka, Splitska 2

15. JAVNA USTANOVA PRIRODA, 51000 Rijeka, Grivica 4

16. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA PGŽ, Ispostava Krk, 51500 Krk, Trg bana J. Jelačića 3

17. UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ PGŽ, 51000 Rijeka, Slogin kula 2/II

18. UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PGŽ, 51000 Rijeka, Adamićeva 10/VI

19. UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE PGŽ, 51000 Rijeka, Slogin kula 2/III

20. UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PGŽ, 51000 Rijeka Slogin kula 2/I

21. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO PGŽ, 51000 Rijeka, Slogin kula 2/I

22. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE PGŽ, 51000 Rijeka, Slogin kula 2/I

23. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU PGŽ, 51000 Rijeka, Ciottina 17b/I

24. URED PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, 51000 Rijeka, Adamićeva 10

25. DRŽAVNI INSPEKTORAT, Područni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, 51000 Rijeka, Riva 10

26. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRKA, 51500 Krk,Vela Placa 1

27. MJESNI ODBOR KRK ZAPAD, 51500 Krk, Trg bana J. Jelačića 2

Ako se tijekom postupka stavljanja izvan snage DPU “Skomeršić” ukaže potreba, u postupak se mogu uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva odnosno očitovanja za provođenje postupka stavljanja izvan snage DPU “Skomeršić” je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve i očitovanja u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

IX. ROKOVI ZA IZRADU ELABORATA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 12.

Za izradu Elaborata o stavljanju izvan snage DPU “Skomeršić” utvrđuju se sljedeći rokovi:

-I faza: izrada Nacrta Prijedloga - u roku 45 dana po isteku roka za očitovanja na Odluku,

-II faza: izrada Prijedloga za javnu raspravu - u roku 10 dana od dana utvrđivanja Prijedloga za javnu raspravu zaključkom Gradonačelnika,

-III faza: javna rasprava sa javnim uvidom - 8 dana,

-IV faza: izrada Izvješća o javnoj raspravi - 15 dana po završetku javne rasprave,

- V faza izrada Nacrta konačnog prijedloga - u roku 20 dana po završetku javne rasprave,

-VI faza: izrada Konačnog prijedloga - u roku 10 dana od dana utvrđivanja Konačnog prijedloga plana zaključkom Gradonačelnika,

-VII faza: dostavljanje završnih elaborata - u roku 15 dana od donošenja istih na Gradskom vijeću Grada Krka.

U iskazane rokove nije uključeno vrijeme potrebno za dostavu mišljenja, zaključaka, odluka i slično od strane Grada Krka, te ostalih nadležnih tijela koji su sudionici u postupku.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade i stručnog izrađivača.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE ELABORATA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 13.

Sredstva za izradu Elaborata o stavljanju izvan snage DPU “Skomeršić” osigurat će se iz sredstava proračuna Grada Krka.

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:350-03/22-01/1

URBROJ: 2170-09-01-22-17

Krk, 14. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr