SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

103.

Na temelju članaka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20-pročišćeni tekst i 6/21) i mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko – goranske županije (KLASA:351-01/22-04/110, URBROJ:2170-03-08/7-22-3 od 3. studenoga 2022. godine), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja

predjela „Mali Kankul“ u gradu Krku

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela „Mali Kankul“ u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/07, 03/13 i 20/13) - dalje u tekstu: Izmjena i dopuna Plana.

Članak 2.

Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi donošenja, obuhvat, sažeta ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga te drugih sudionika, rokovi za izradu te izvori financiranja Izmjena i dopuna Plana.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04, 9/11), Prostornog plana uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07, 41/ 09, 28/11 i 23/15, 18/19 i 29/20 - pročišćeni tekst), Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13, 40/14, 2/15-pročišćeni tekst, 11/17, 12/17-pročišćeni tekst, 26/18, 45/18-pročišćeni tekst, 18/19, 29/20-pročišćeni tekst) te posebnih zakona i propisa.

Postupak izrade Izmjena i dopuna Plana započinje donošenjem Odluke o izradi sukladno članku 86., dok je sadržaj Odluke o izradi određen člankom 89. Zakona o prostornom uređenju.

Nakon provedenog postupka i ishođenja zakonom propisanih suglasnosti, Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Plana donosi Gradsko vijeće sukladno članku 109. Zakona o prostornom uređenju.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

II. RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Izradi Izmjena i dopuna Plana pristupa se zbog osiguravanja prometnog pristupa za planirane građevne čestice na katastarskim česticama k.č. 1033/1, 1033/2 k.o. Krk i ostalim susjednim katastarskim česticama sjeverno od Ulice Mate Balote, a sve u skladu s planovima šireg područja. Iz navedenog razloga potrebno je korigirati granicu obuhvata Plana u smislu smanjenja obuhvata, odnosno izuzeti iz obuhvata dio Ulice Mate Balote (planske oznake U-1). Dio koji se izuzima iz Plana uključuje zaštitne zelene površine (Z), uzdužno javno parkiralište (P) i spoj dijela Ulice Mate Balote (planske oznake U-1) s planiranom nerazvrstanom cestom (planske oznake U-5).

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana se odnosi na područje rubnog dijela obuhvata Plana na kojem se nalaze katastarske čestice k.č.2211/13 i 2211/12 k.o. Krk-grad i ostale susjedne katastarske čestice. U tom dijelu se smanjuje površina obuhvata važećeg Plana.

Sve predviđene izmjene navedene su u članku 7. ove Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana, a na temelju tih izmjena korigirat će se elaborat Detaljnog plana uređenja predjela „Mali Kankul“ u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/07, 03/13 i 20/13) u tekstualnom dijelu – Odredbama za provođenje, u odgovarajućim prikazima grafičkog dijela plana te u Obrazloženju plana sukladno izvršenim korekcijama.

Plan je izrađen u mjerilu 1:1000.

IV. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Područje obuhvata Plana nalazi se unutar građevinskog područja naselja Krk NA-1 i planom šireg područja određeno je kao zona mješovite namjene. Obuhvat je nepravilnog oblika, izduženog u smjeru sjeveroistok – jugozapad. Nalazi se na blagoj padini sjeveroistočno od stare gradske jezgre.

Prostor unutar obuhvata Plana je pretežito izgrađen i komunalno opremljen.

Obzirom na značajan protek vremena od donošenja Detaljnog plana uređenja predjela „Mali Kankul“ u gradu Krku (osnovni plan je donesen 2007. godine; I. Izmjene i dopune Plana su donesene 2013. godine), iskazana je incijativa za gradnjom u kontaktnom području sjeverno od dijela Ulice Mate Balote (izvan obuhvata Plana). Iz razloga ostvarivanja prometnog pristupa do navedenog kontaktnog područja pristupilo se Izmjenama i dopunama Plana.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Cilj izrade Izmjena i dopuna Plana je osiguravanje prometnog pristupa za planirane građevne čestice na katastarskim česticama k.č.1033/1, 1033/2 k.o. Krk i ostalim susjednim katastarskim česticama sjeverno od Ulice Mate Balote, a sve u skladu s planovima šireg područja. Iz navedenog razloga je potrebna korekcija granice obuhvata Plana u smislu smanjenja područja obuhvata, odnosno izuzimanja iz obuhvata dijela Ulice Mate Balote (planske oznake U-1). Dio koji se izuzima iz Plana uključuje zaštitne zelene površine (Z), uzdužno javno parkiralište (P) i spoj dijela Ulice Mate Balote (planske oznake U-1) s planiranom nerazvrstanom cestom (planske oznake U-5).

Izmjenama i dopunama Plana dopuštaju se i ostale izmjene Plana koje su vezane isključivo za korekcije iz prethodnog stavka ovog članka, dok se ostali dijelovi Plana ne mijenjaju.

Programska polazišta za Izmjene i dopune Plana na području obuhvata Plana sukladno Zakonu su:

- Prostorni plan uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07, 41/09, 28/11, 23/15, 18/19 i 29/20-pročišćeni tekst),

- UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13, 40/14, 2/15-pročišćeni tekst, 11/17, 12/17-pročišćeni tekst, 26/18, 45/18-pročišćeni tekst, 18/19 i 29/20-pročišćeni tekst).

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana nije planirana izrada posebnih stručnih podloga.

Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba za stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja potrebna za izradu Izmjena i dopuna Plana izrađuje stručni izrađivač Plana.

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

U postupku izrade Izmjena i dopuna Plana sudjelovat će sljedeća tijela i osobe određene posebnim propisima, od kojih će se tražiti sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti:

1. PONIKVE VODA d.o.o., 51500 Krk, Vršanska 14

2. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., 51500 Krk, Vršanska 14

3. HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Terenska jedinica Krk, 51500 Krk, Braće Juras 11

4. HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, 51000 Rijeka, V. C. Emina 2

5. HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, 10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37

6. HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, 10000 Zagreb, Jurišićeva 13

7. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

8. ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, 10000 Zagreb, Vlaška 106

9. MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, 51000 Rijeka, Riva 10

10. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, 51000 Rijeka, Ružićeva 16

11. MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, 51500 Krk, Kralja Tomislava 10

12. MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

13. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Konzervatorski odjel u Rijeci, 51000 Rijeka, Užarska 26

14. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, 10000 Zagreb, Radnička cesta 80

15. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, 51000 Rijeka, Splitska 2

16. JAVNA USTANOVA PRIRODA, 51000 Rijeka, Grivica 4

17. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA PGŽ, Ispostava Krk, 51500 Krk, Trg bana J. Jelačića 3

18. UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ PGŽ, 51000 Rijeka, Slogin kula 2/II

19. UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PGŽ, 51000 Rijeka, Adamićeva 10/VI

20. UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE PGŽ, 51000 Rijeka, Slogin kula 2/III

21. UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PGŽ, 51000 Rijeka Slogin kula 2/I

22. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO PGŽ, 51000 Rijeka, Slogin kula 2/I

23. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE PGŽ, 51000 Rijeka, Slogin kula 2/I

24. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU PGŽ, 51000 Rijeka, Ciottina 17b/I

25. URED PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, 51000 Rijeka, Adamićeva 10

26. DRŽAVNI INSPEKTORAT, Područni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, 51000 Rijeka, Riva 10

27. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRKA, 51500 Krk,Vela Placa 1

28. MJESNI ODBOR KRK ISTOK, 51 500 Krk, Trg bana J. Jelačića 2

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

IX. ROKOVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- I faza: izrada Nacrta Prijedloga - u roku 50 dana po isteku roka za očitovanja na Odluku o izradi Izmjene i dopune Plana,

- II faza: izrada Prijedloga za javnu raspravu - u roku 10 dana od dana utvrđivanja Prijedloga za javnu raspravu zaključkom Gradonačelnika,

- III faza: javna rasprava sa javnim uvidom - 8 dana,

- IV faza: izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku 20 dana po završetku javne rasprave,

- V faza izrada Nacrta konačnog prijedloga - u roku 30 dana po završetku javne rasprave,

- VI faza: izrada Konačnog prijedloga - u roku 15 dana od dana utvrđivanja Konačnog prijedloga zaključkom Gradonačelnika,

- VII faza: dostavljanje završnih elaborata plana - u roku 15 dana od donošenja istih na Gradskom vijeću Grada Krka.

U iskazane rokove nije uključeno vrijeme potrebno za dostavu mišljenja, zaključaka, odluka i slično od strane Grada Krka, investitora i ostalih nadležnih tijela koji su sudionici u postupku.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade, stručnog izrađivača i investitora.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Na temelju odredbi članka 168. Zakona o prostornom uređenju, sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana neće se osigurati iz sredstava proračuna Grada Krka već od strane privatnog investitora.

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-02/22-02/20

UR.BROJ: 2170-09-01-22-21

Krk, 14. prosinca2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=103
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr