SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

99.

Na temelju članaka 20. stavka 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ('Narodne novine' broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20-pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donosi

ODLUKU

o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece
u predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić
„Katarina Frankopan“

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).

Članak 2.

U Dječji vrtić se mogu upisati djeca od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu.

Članak 3.

U Dječjem vrtiću se provode programi koji imaju suglasnost nadležnog ministarstva za obrazovanje i sukladno odluci o upisu u pedagošku godinu koju donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost Grada Krka.

Članak 4.

Dječji vrtić će osigurati ostvarivanje programa predškole za svu djecu koja nisu uključena u redoviti ili posebni program predškolskog odgoja, uz uvjete propisane zakonom.

Članak 5.

Prednost pri upisu u Dječji vrtić za iduću pedagošku godinu ostvaruju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.

Nakon upisa djece iz stavka 1. ovog članka, djeca se upisuju u Dječji vrtić na način da prednost pri upisu imaju djeca prema slijedećem rasporedu:

• djeca roditelja invalida Domovinskog rata,

• djeca iz obitelji s troje ili više djece,

• djeca oba zaposlena roditelja,

• djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koje imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja,

• djeca samohranih roditelja,

• djeca jednoroditeljskih obitelji,

• djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

• djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima,

• djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića, te

• djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade

Red prvenstva iz stavaka 1. i 2. ovog članka razrađuje se metodom bodovanja, a prvenstvo pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova na listi prvenstva.

Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova, redoslijed na listi reda prvenstva utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem.

U slučaju da djeca s istim datumom rođenja ostvare jednak broj bodova, odnosno imaju direktan upis, prednost pri upisu ima ranije predani zahtjev.

Članak 6.

Upisno područje obuhvaća mjesta: dječji vrtić u sjedištu u Krku, i područne vrtiće: Omišalj, Njivice, Malinsku, Vrh, Krk, Punat, Bašku, Vrbnik i Polje.

Članak 7.

Mjerila za naplatu usluga predškolske ustanove utvrđuju se temeljem Sporazuma o financiranju predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“, Odluke o utvrđivanja učešća roditelja u cijeni dogovorenih programa i Odlukama Osnivača.

Članak 8.

Postupak upisa u Dječji vrtić odvija se na način kako je to utvrđeno općim aktom Dječjeg vrtića kojega donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Grada Krka.

Mjerila iz Pravilnika o upisu Dječji vrtić je dužan uskladiti s ovom Odlukom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 007-04/22-01/12

URBROJ: 2170-09-01-22-7

Krk, 14. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=99
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr