SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

97.

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/19 i 24/19 – u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 2., stavku 1. iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi: “mjere za osiguranje mogućnosti korištenja površina javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama“.

Dosadašnji podstavci 5., 6.,7. i 8. postaju podstavci 6., 7., 8. i 9.

Članak 2.

Iza članka 102. Odluke, dodaje se novo Poglavlje VII. i članak 102.a koji glase:

“VII. MJERE ZA OSIGURANJE MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA POVRŠINA JAVNE NAMJENE NA NAČIN KOJI OMOGUĆAVA KRETANJE OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA

Članak 102.a

Komunikacija na javnim površinama a naročito na javnoprometnim površinama mora biti izvedena na način da se omogući pristup osobama s posebnim potrebama, odnosno na način da sukladno pozitivnim propisima budu uklonjene arhitektonske barijere.

Na svim parkiralištima mora biti osiguran dovoljan broj parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Uređaji javne namjene moraju biti, ako je to moguće, postavljeni na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama.“.

Dosadašnje Poglavlje VII. postaje Poglavlje VIII.

Članak 3.

Iza članka 103. dodaje se novo Poglavlje IX. i članak 103.a koji glase:

IX. UREĐENJE POVRŠINA IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA

Članak 103.a

Na površinama izvan građevinskog područja koja su određena odredbama Prostornog plana uređenja Grada Krka zabranjuje se sljedeće:

• oštećivati i uništavati autohtoni pejzaž

• odlagati građevinski materijal, građevinske i druge strojeve i uređaje

• ostavljati oštećena, dotrajala, napuštena i neregistrirana vozila, motocikle, priključna vozila i plovila

• nasipavati ili graditi puteve bez dozvole nadležnog tijela Grada

• postavljati mobilne kućice, kamp kućice, ostale naprave predviđene za stalno ili povremeno stanovanje, postavljanje predmeta, objekata, uređaja, reklama, reklamnih panoa te bilo kojih drugih pokretnih naprava, kioska, komunalnih objekata, opreme ili uređaja iz članka 4. osnovne Odluke.

Ako komunalni redar uoči nepoštivanje odredbi iz stavka 1. ovog članka naredit će se vlasniku odnosno korisniku uklanjanje stvari ili materijala odnosno, ukoliko je moguće vraćanje u prijašnje stanje, a ako vlasnici, odnosno korisnici u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, ti će se nedostaci otkloniti putem treće osobe na trošak vlasnika, odnosno korisnika.

Dosadašnja Poglavlja IX., X. i XI. postaju Poglavlja X., XI. i XII.

Članak 4.

U člancima 109., 110. i 111. dodaje se i članak 103.a.

Članak 5.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o komunalnom redu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije' .

KLASA: 363-01/22-01/08

URBROJ: 2170-09-01-22-6

Krk, 14. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing.građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=97
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr