SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

93.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( »Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 289. Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj: 18/22, 46/22 i 119/22), članka 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu (»Narodne novine« broj: 71/10, 136/20 ) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE

Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 3/22 i 30/22) članak 2. mijenja se i glasi:

“Radi ostvarivanja Programa u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu osiguravaju se sredstva kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove II. Izmjene i dopune Programa objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”, a stupaju na snagu prvog dana od dana objave.

KLASA: 402-02/22-01/01

URBROJ: 2170-09-01-22-42

Krk, 14. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=93
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr