SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

84.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 32. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj: 74/14, 70/17 i 98/19), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj: 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijelo je

PROGRAM

javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2023. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se područja djelovanja udruga i drugih organizacija civilnog društva od interesa za Grad Krk, aktivnost udruga koje potiču i promiču tehničku kulturu, s ciljem jačanja civilnog društva, uključivanja građana u društveno važna događanja i unapređenja kvalitete života.

Članak 2.

Radi ostvarivanja Programa u Proračunu Grada Krka za 2023. godinu osiguravaju se sredstva kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

U skladu s odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Grad Krk će objaviti Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2023. godini te Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2023. godini.

Raspodjela sredstava provesti će se na temelju Odluke o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2023. godini koja će biti objavljena na web stranici Grada Krka te na temelju odluka i ugovora o sufinanciranju koji će biti sklopljeni pojedinačno sa svakim korisnikom sredstava.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

 

KLASA: 402-02/22-01/02

URBROJ: 2170-09-01-22-15

Krk, 14. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr