SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2022.
OPĆINA BAŠKA

49.

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. stavka 1. podstavka 21. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 29. studenoga 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o dopuni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/19, 21/19, 22/19), iza članka 3. dodaje se novi članak 3.a i glasi:

„Članak 3.a

(1) Na površinama javne namjene iz članka 3. ove Odluke, naročito na nogostupima, pješačkim stazama, šetalištima, trgovima i sl. namijenjenim isključivo kretanju pješaka prilikom izvođenja građevinskih radova rekonstrukcije, obnove i sl. potrebno je prilagoditi niveletu staze/nogostupa na početku/kraju staze, na spojevima sa kolnikom, a sve u cilju kako bi se omogućilo što lakše kretanje i pristup osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

(2) Na pješačkim površinama iz stavka 1. ovog članka gdje prilagodba nivelete iz tehničkih razloga nije moguća, potrebno je lakši pristup pokušati omogućiti pješačkom/invalidskom rampom na tehnički odgovarajući način, u skladu s prostornim mogućnostima na površini javne namjene.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/7

URBROJ: 2170-15-01/1-22-13

Baška, 29. studenoga 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2247&mjesto=10007&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr