SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 32. Utorak, 18. listopada 2022.
GRAD KRK

66.

Na temelju članka 26. stavka 2. i 10. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 19/22) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
javnih usluga Grada Krka

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Krka kao savjetodavno radno tijelo Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Krka (u daljnjem tekstu: Savjet) te se uređuje imenovanje Savjeta, djelokrug i način rada te prava i obveze članova Savjeta.

II. IMENOVANJE SAVJETA

Članak 2.

Savjet ima predsjednika i dva člana.

Dva člana Savjeta imenuje Gradsko vijeće Grada Krka, na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka.

Jednog člana Savjeta imenuje udruga za zaštitu potrošača koja djeluje i ima sjedište na području Primorsko-goranske županije, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita potrošača.

Članak 3.

Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Savjeta.

Članu Savjeta mandat može prestati i prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:

- na osobni zahtjev danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ako u ostavci nije naveden drugi dan prestanka,

- danom razrješenja od strane Gradskog vijeća,

- ako prestane biti članom udruge za zaštitu potrošača,

- u slučaju smrti.

U slučaju kada članu Savjeta mandat prestane prije isteka vremena na koje je imenovan, novom članu Savjeta mandat traje do isteka mandata člana Savjeta umjesto kojeg je imenovan.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA TE PRAVA I OBVEZE ČLANOVA SAVJETA

Članak 4.

Savjet daje mišljenje Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada prije donošenja odluke o pravima i obvezama potrošača - korisnika javnih usluga u smislu zakona kojim se uređuje zaštita potrošača te ostalim propisima kojima se u Republici Hrvatskoj uređuje područje zaštite potrošača.

Savjet razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada i o prijedlozima akata iz nadležnosti Gradonačelnika, a koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na prava i obveze potrošača javnih usluga.

Zadaća Savjeta je očitovanje i davanje mišljenja o pružanju i cijeni javnih usluga koje se pružaju potrošačima za:

- javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju,

- obavljanje dimnjačarskih poslova,

- sakupljanje komunalnog otpada,

- elektroničku komunikacijsku uslugu,

- uslugu parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

Mišljenje Savjeta obavezno se prilaže uz akt kojim Gradonačelnik daje suglasnost na promjenu cijene javne usluge.

Prije izmjene cijene javnih usluga iz stavka 3. ovoga članka, Savjet će razmotriti prijedlog te se o njemu očitovati.

Odluke Savjeta donose se na temelju materijala koji sadrži odgovarajuće elemente sukladno odredbama zakona kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Članak 5.

Savjet zasjeda prema potrebi.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva predsjednik Gradskog vijeća.

Sjednice Savjeta saziva predsjednik Savjeta, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti član Savjeta kojeg predsjednik na to ovlasti.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, sjednica Savjeta može se sazvati i na prijedlog najmanje dva člana Savjeta.

Članak 6.

Savjet radi na sjednicama koje saziva predsjednik Savjeta i koji predlaže dnevni red te predsjedava i potpisuje akte što ih donosi Savjet.

Na sjednicama Savjeta raspravlja se i odlučuje o točkama koje se nalaze na dnevnom redu.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Savjeta najmanje pet dana prije održavanja sjednice.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Savjeta se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici.

Članak 7.

Sjednicu saziva predsjednik Savjeta prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 7 dana:

- nakon dobivanja prijedloga cijena javnih usluga na koje se treba izjasniti Gradonačelnik,

- nakon dobivanja prijedloga odluke koja će se razmatrati na Gradskom vijeću ili

- nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

Iznimno, predsjednik Savjeta može sazvati sjednicu telefonski, e-mailom ili na drugi prikladan način, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice, a u tom slučaju dnevni red sjednice predložit će se na samoj sjednici.

Članak 8.

Stručne i administrativne poslove za rad Savjeta obavlja upravno tijelo/Odsjek JUO Grada Krka.

Članak 9.

Savjet može započeti s radom ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Savjet donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 10.

O radu na sjednici Savjeta vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i zapisničar.

Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni, na sjednicu pozvati i druge osobe koje mogu doprinjeti radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Na poziv Savjeta sjednici mogu prisustvovati predstavnici trgovačkog društvo o čijim se odlukama raspravlja i odlučuje, kao i službenici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Članak 11.

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za svoj rad u Savjetu sukladno Odluci Gradskog vijeća o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Članovi Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Krka imenovani sukladno Rješenju o
imenovanju predsjednika i članova Savjeta potrošača javnih usluge Grada Krka («Službene novine Primorsko goranske županije« broj 13/21) i Rješenju o izmjeni Rješenja o
imenovanju predsjednika i članova Savjeta potrošača javnih usluge Grada Krka («Službene novine Primorsko goranske županije« broj 10/22 ) nastavljaju s radom do donošenja odluke o imenovanju članova Savjeta sukladno članku 2. ove Odluke.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluge Grada Krka («Službene novine Primorsko goranske županije« broj 30/16).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 024-05/22-01/13

URBROJ: 2170-9-01-22-5

Krk, 26. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2239&mjesto=51500&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr