SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
GRAD KRK

65.

Na temelju članka 40. Odluke o Socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 23/15, 39/17, 10/19 i 15/20) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Socijalnog vijeća Grada Krka (u daljnjem tekstu: Socijalno vijeće).

Članak 2.

U ostvarivanju svojih zadataka, članovi Socijalnog vijeća:

1) razmatraju zahtjeve korisnika socijalne skrbi za ostvarivanje pojedinih prava, te donose zaključak o isplati i visini isplate, ocjenjujući ukupne okolnosti za pojedini slučaj u skladu sa Socijalnim programom Grada Krka,

2) obrađuju pojedina pitanja iz područja socijalne skrbi, daju prijedloge, mišljenja i prate stanje na svom području,

3) obavljaju i druge poslove iz oblasti socijalne skrbi u skladu sa Socijalnim programom Grada Krka.

Članak 3.

U Socijalno vijeće Grada Krka imenuju se:

1. Manuela Margetinac, Kornić, Kamenica 5 (predstavnica MO Kornić);

2. Ivica Žužić, Krk, Vrh 54 (predstavnik MO Vrh);

3. Josip Depope, Krk, Skrbčići 1 ( predstavnik MO: Skrbčić-Pinezić, Milohnić i Poljica);

4. Ljiljana Vasilić, Krk, I.G. Kovačića 17 (predstavnica MO Krk Istok i MO Krk Zapad) i

5. Nives Karabaić, Krk, Mali Kartec 58 (predstavnica Centra za socijalnu skrb Krk).

Članak 4.

Članovi Socijalnog vijeća Grada Krka imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu ponovo biti imenovani za člana Socijalnog vijeća.

Mandat izabranim članovima Socijalnog vijeća Grada Krka iz članka 3. ove Odluke počinje teći 27. studenoga 2022. godine.

Članovi Socijalnog vijeća će na svojoj prvoj (konstituirajućoj) sjednici izabrati predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara, većinom svih članova Socijalnog vijeća.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za Socijalno vijeće obavlja Odsjek za društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 6.

Članovi Socijalnog vijeća Grada Krka imaju pravo na naknadu za svoj rad, sukladno Odluci Gradskog vijeća o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 024-05/22-01/11

URBROJ: 2170-09-01-22-16

Krk, 26. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2237&mjesto=51500&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr