SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
GRAD KRK

63.

Na temelju članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 18/22 i 46/22) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Krk, uvjeti i način njihova ostvarivanja te korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće
značenje:

1. korisnik je osoba ili kućanstvo koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje naknadu ili drugi oblik pomoći propisan ovom Odlukom i Zakonom o socijalnoj skrbi;

2. samac je osoba koja živi sama;

3. kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života;

4. samohrani roditelj je roditelj koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga uzdržava;

5. jednoroditeljska obitelj je obitelj u kojoj žive dijete odnosno djeca i jedan roditelj;

6. dijete je osoba do navršenih 18 godina života;

7. mlađa punoljetna osoba je odrasla osoba koja nije navršila 21 godinu života;

8. odrasla osoba je osoba koja je navršila 18 godina, a nije navršila 65 godina života;

9. starija osoba je osoba koja je navršila 65 i više godina života;

10. dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu podršku za razvoj i učenje kako bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost;

11. osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima;

12. osoba potpuno nesposobna za rad je osoba koju privremeno ili trajno nije moguće uključiti u radne procese, prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja;

13. djelomično radno sposobna osoba je osoba kod koje je utvrđen djelomičan gubitak radne sposobnosti prema propisu o vještačenju i metodologijama vještačenja;

14. beskućnik je osoba koja nema mjesto stanovanja niti sredstva kojima bi mogla podmiriti troškove stanovanja, a smještena je ili koristi uslugu organiziranog stanovanja u prihvatilištu ili prenoćištu ili boravi na javnim ili drugim mjestima koja nisu namijenjena za stanovanje;

15. osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe; osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihova razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja; osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta;

16. prihod su novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza;

17. imovina su sve pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, darovi, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu.

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada Krka ako je Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske ili drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti ograničen sredstvima proračuna Grada Krka koja su namijenjena za potrebe socijalne skrbi, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je Grad Zakonom obvezan.

Članak 4.

Grad Krk može određene poslove pružanja usluga korisnicima iz članka 14. ove Odluke (pomoć u kući, prehrana i slično) povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga, na temelju ugovora.

Članka 5.

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja Odsjek za društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela u suradnji sa Socijalnim vijećem Grada Krka.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom su osobna, neprenosiva i ne mogu se nasljeđivati.

Korisnik može ostvariti samo jedno pravo, a iznimno na prijedlog Socijalnog vijeća Grada Krka može ostvariti i više pojedinačnih prava.

Kod priznavanja istovremeno više pojedinačnih prava, Odsjek za društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela uz pomoć Socijalnog vijeća Grada Krka, utvrđuje ukupne okolnosti korisnika bitne za donošenje odluke ( ukupno imovinsko stanje kućanstva, stambeni i zdravstveni status, dob članova kućanstva, broj male i školske djece, je li netko podstanar s najamninom, broj nezaposlenih članova kućanstva i slično).

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

Korisnici socijalne skrbi su:

1. samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima, imovinom, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način;

2. dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, dijete s teškoćama u razvoju;

3. mlađa punoljetna osoba;

4. osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama;

5. osoba koja zbog starosti ili bolesti ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama;

6. osoba ovisna o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti;

7. beskućnik ili

8. druga osoba koja ispunjava uvjete propisane ovom Odlukom.

Članak 8.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu se priznati hrvatskim državljanima koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju neprekidno prebivalište na području Grada Krka najmanje dvije godine, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

Iznimno od stavaka 1. ovoga članka, pravo na jednokratnu naknadu može se priznati i hrvatskim državljanima koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju neprekidno prebivalište na području Grada Krka manje od dvije godine, pod uvjetima propisanim ovom Odlukom, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se korisnik našao.

Iznimno od stavaka 1. ovoga članka, pod uvjetima propisanim ovom Odlukom, prava utvrđena člankom 14. stavak 1. točka 5.-8. te točkama 10. i 11. Odluke mogu se priznati i hrvatskim državljanima koji su promijenili prebivalište sa područja druge jedinice lokalne samouprave na otoku Krku na područje Grada Krka te su tom promjenom prebivališta prestali biti korisnici socijalnog programa općine u kojoj su prebivali.

Članak 9.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, osim prava na naknadu za troškove stanovanja utvrđene osobama iz članka 17. stavak 2. ove Odluke, ne može ostvariti samac ili kućanstvo ako:

1. samac ili član kućanstva u vlasništvu ili suvlasništvu ima stan ili kuću koji mu ne služe za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor;

2. samac ili član kućanstva u vlasništvu ili suvlasništvu ima drugu imovinu koja ne služi podmirenju osnovnih životnih potreba;

3. samac ili član kućanstva u vlasništvu ili suvlasništvu ima pokretnine koje ne koristi za podmirenje osnovnih životnih potreba;

4. je samac ili član kućanstva vlasnik registriranog vozila čija vrijednost prelazi iznos od 40 osnovica iz članka 22. stavka 2. Zakona, osim vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i teško pokretne osobe ili je vozilo nužno zbog prometne izoliranosti;

5. je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju;

6. se nezaposleni radno sposoban i djelomično radno sposoban samac ne nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba prema zakonu kojim se uređuje tržište rada;

7. je samac korisnik usluge smještaja ili organiziranog stanovanja na temelju Zakona, osim beskućnika koji je korisnik usluge smještaja ili organiziranog stanovanja u prenoćištu ili prihvatilištu, žrtve nasilja u obitelji i žrtve trgovanja ljudima;

8. samac ili član kućanstva u postupku priznavanja prava nije omogućio uvid u prihod ili imovinu.

Iznimno, stavak 1. točka 6. ovog članak ne odnosi se na:

1. osobu kojoj nedostaje najviše pet godina do stjecanja prava na starosnu mirovinu prema propisu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje;

2. dijete nakon navršene 15. godine dok se redovito školuje, a najduže do navršene 26. godine;

3. trudnicu i rodilju do šest mjeseci nakon poroda, roditelja koji čuva i odgaja dijete do godinu dana, blizance do tri godine ili ima troje i više djece do navršenih deset godina te roditelja koji koristi posvojiteljski dopust;

4. osobu kojoj je utvrđena privremena nezapošljivost prema zakonu kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom;

5. nezaposlenog člana kućanstva bez prihoda koji skrbi za dijete ili za odraslog člana obitelji koji nije sposoban skrbiti o sebi;

6. nezaposlenog člana kućanstva koji skrbi za dijete predškolske dobi, kojemu skrb nije moguće osigurati uz pomoć treće osobe ili u odgojno-obrazovnim ustanovama.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 10.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 14. ove Odluke može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda,

3. posebni uvjet, ako ovom Odlukom za neko od prava nije uređeno drukčije.

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, propisuju se i dodatni uvjeti, sukladno s odredbama ove Odluke.

1. SOCIJALNI UVJET

Članak 11.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ostvaruje jedno od ovih prava:

1. pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

2. pravo na doplatak za pomoć i njegu,

3. pravo na osobnu invalidninu.

2. UVJET PRIHODA

Članak 12.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom, i to:

- samac do 2.637,08 kuna / 350 eura,

- dvočlano kućanstvo do 3.767,25 kuna / 500 eura,

- tročlano kućanstvo do 5.048,12 kuna / 670 eura,

- četveročlano kućanstvo do 6.404,33 kuna / 850 eura,

- ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 904,14 kuna / 120 eura.

Pod prihodom iz stavka 1. ovog članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda Korisnika ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva novčana sredstva koja samac ili korisnik kućanstvo ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 2. ovog članka ne uračunavaju se novčana sredstva te pomoći iz socijalne skrbi utvrđene ovom Odlukom te svi doplatci, naknade i potpore ostvarene sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

U prihod iz stavka 2. ovog članka ne uračunavaju se novčana sredstva ostvarena po osnovi:

1. naknade zbog tjelesnog oštećenja,

2. ortopedskog dodatka,

3. doplatka za djecu,

4. stipendije za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 26. godine života,

5. darovanja pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe fizičke osobe,

6. jednokratne donacije pravnih i fizičkih osoba do iznosa 10.020,89 kuna / 1.330 eura godišnje,

7. pomoći za ublažavanje posljedica prirodne nepogode,

8. privremenog uzdržavanja za dijete prema zakonu kojim se uređuje privremeno uzdržavanje,

9. uzdržavanja za maloljetno i punoljetno dijete ostvarenog prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi do iznosa minimalne plaće,

10. obiteljske mirovine za maloljetno i punoljetno dijete do iznosa minimalne plaće,

11. nagrade učeniku za vrijeme praktične nastave i naukovanja,

12. novčane pomoći i naknade troškova prijevoza za vrijeme obrazovanja prema propisu kojim se uređuje zapošljavanje,

13. jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete na temelju zakona kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore, novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta odnosno novčane pomoći za novorođeno dijete koje isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

14. rada učenika i studenta na redovitom školovanju preko učeničkih i studentskih udruga,

15. novčane pomoći, naknade troškova prijevoza, smještaja i prehrane nezaposlene osobe koja je uključena u usluge profesionalne rehabilitacije ili sudjeluje u projektu ili programu koji se provodi sa svrhom zapošljavanja,

16. naknade za troškove prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite,

17. humanitarne akcije.

3. POSEBAN UVJET

Članak 13.

Posebni uvjet ispunjavaju:

1. dijete, udovica i roditelj smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;

2. dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja

organizma sukladno zakonu kojim se uređuje prava hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i

članova njihovih obitelji);

3. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno

zakonu kojim se uređuje prava hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih

obitelji);

4. dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata;

5. ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;

6. dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz

Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, posvojenici i pastorčad osoba iz točke 1., 2. i 4. ovog članka izjednačena su.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 14.

Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeća prava iz socijalne skrbi:

1. Pravo na mjesečnu novčanu naknadu;

2. Pravo na jednokratnu naknadu;

3. Pravo na naknadu za troškove stanovanja;

4. Pravo na jednokratnu naknadu za troškove ogrijeva;

5. Pravo na financiranje boravka djece u jaslicama i dječjem vrtiću;

6. Pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole;

7. Pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole;

8. Pravo na financiranje javnog prijevoza za učenike srednjih škola te studente;

9. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć za redovno školovanje učenika srednjih škola i studenata;

10. Pravo na sufinanciranje troškova nabave školskih udžbenika, drugih obrazovnih materijala,

bilježnica i školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola;

11. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza djece sa poteškoćama u razvoju;

12. Pravo na naknadu za pogrebne troškove;

13. Pravo na pomoć u kući;

14. Pravo na pomoć za posebne programe u socijalnoj skrbi.

1. PRAVO NA MJESEČNU NOVČANU NAKNADU

Članak 15.

Pravo na mjesečnu novčanu naknadu može ostvariti osoba:

- koja je potpuno nesposobna za rad (osoba starija od 65 godina koja je potpuno nesposobna za rad, osoba čija je nesposobnost za rad utvrđena prema posebnim propisima);

- radno sposobna osoba koja u datom trenutku s osnova prihoda ne može zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Pravo na mjesečnu novčanu naknadu može ostvariti osoba iz stavka 1. ovog članka ako ispunjava jedna od uvjeta :

1. socijalni uvjet,

2. ukupni mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 904,14 kuna / 120 eura.

Korisnici iz stavka 1. ovog članka ostvaruju pravo na mjesečnu novčanu nakandu u iznosu od 602,76 kuna / 80 eura, a može je koristiti sam jedan član kućanstva.

Mjesečna novčana naknada može se isplaćivati i u naravi ako se na temelju utvrđenih okolnosti ocijeni ili se može osnovano pretpostaviti da korisnik mjesečnu novčanu naknadu neće koristiti u svrhu podmirenja osnovnih životnih potreba.

2. PRAVO NA JEDNOKRATNU NAKNADU

Članak 16.

Pravo na jednokratnu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti (gubitka posla, rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode i slično) nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.

Pravo na jednokratnu naknadu može se priznati i radi nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće ili obuće ako se nabava nužnih predmeta u kućanstvu odnosno odjeće i obuće ne može osigurati putem humanitarnih organizacija.

Jednokratna naknada odobrava se kao isplata u novcu korisniku na račun, a iznimno, ako se na temelju utvrđenih okolnosti ocijeni ili se može osnovano pretpostaviti da korisnik naknadu neće koristiti namjenski, jednokratna novčana pomoć može biti zamijenjena ekvivalentnom i prikladnom isplatom za pomoć u naravi ili uslugama.

Ukupan iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini može iznositi najviše 500 % osnovice iz članka 22. stavka 2. Zakona za samca odnosno 700 % osnovice iz članka 22. stavka 2. Zakona, za kućanstvo.

Iznimno od stavka 4. ovog članka, za podmirenje troškova potrošnje električne energije i/li vode, taj iznos može biti i veći ako postoji mogućnost uskraćenja usluga (struje, vode).

3. PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Članak 17.

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade a koji se griju na drva, osigurava se iz sredstava državnog proračuna.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja korisniku zajamčene minimalne naknade priznaje se u visini do 50% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate rješenjem nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Ako su troškovi stanovanja korisnika zajamčene minimalne naknade manji od 50% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate rješenjem nadležnog tijela za socijalnu skrb, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Naknada za troškove stanovanja može se djelomično ili u potpunosti podmiriti izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade.

Članak 18.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se osim osobama iz članka 17. stavak 2., samcu ili kućanstvu koje ispunjava jedan od uvjeta:

1. socijalni uvjet utvrđen člankom 11. stavak 1. točka 2. ili 3. ove Odluke,

2. uvjet prihoda, utvrđen člankom 12. ove Odluke,

Pravo na naknadu za troškove stanovanja osobama iz stavka 1. ovog članka priznaje se u visini koja se utvrđuje u iznosu do 489,74 kuna / 65 eura za samca, odnosno u iznosu do 979,49 kuna / 130 eura za kućanstvo.

Ako su troškovi stanovanja korisnika iz stavka 1. ovog članka manji od 489,74 kuna / 65 eura za samca, odnosno od 979,49 kuna / 130 eura za kućanstvo, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Članak 19.

Grad Krk, na zahtjev isporučitelja vodnih usluga na području Grada Krka dostavit će podatke o korisnicima socijalnog programa Grada u svrhu stjecanja prava na plaćanje cijene vodnih usluga ispod osnovne cijene vodnih usluga, za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, a sukladno posebnom propisu.

Grad Krk preuzima obvezu plaćanja cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krka za korisnike socijalne skrbi koji ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja.

Grad Krk dostavlja davatelju javne usluge ažurirani popis korisnika iz stavka 2. ovog članka na temelju kojeg davatelj javne usluge Gradu ispostavlja jedinstveni mjesečni račun, sa specifikacijom cijene pojedinačno po korisniku za sve korisnike na popisu.

4. PRAVO NA JEDNOKRATNU NAKNADU ZA TROŠKOVE OGRJEVA

Članak 20.

Pravo na jednokratnu naknadu za kupovinu ogrjeva može ostvariti samac ili kućanstvo koje se grije na drva te ispunjava jedan od uvjeta:

1. socijalni uvjet utvrđen člankom 11. ove Odluke, osim korisnika zajamčene minimalne naknade,

2. uvjet prihoda, utvrđen člankom 12. ove Odluke.

Jednokratna naknada za kupovinu ogrjeva odobrava se kao isplata u novcu korisniku na račun u iznosu sukladno troškovima ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade koji se osiguravaju iz sredstava državnog proračuna.

5. PRAVO NA FINANCIRANJE BORAVKA DJECE U JASLICAMA I DJEČJEM VRTIĆU

Članak 21.

Pravo na financiranje cjelodnevnog boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“, za pedagošku godinu ostvaruj djeca čija su oba roditelja zaposlena i djeca čiji je samohrani roditelj zaposlen.

Iznimno, pravo iz stavka 1. ovog članka mogu ostvariti djeca iz obitelji u kojima je jedan ili oboje roditelja nezaposleni, ali je zbog posebnih prilika u obitelji (bolest roditelja ili loša socijalno-materijalna situacija u obitelji) za dijete bolje da boravi u predškolskoj ustanovi te dijete koje ima preporuku liječnika specijalista za boravak u jaslicama i dječjem vrtiću.

Pravo iz stavka 1. i 2. ovog članka mogu ostvariti djeca kućanstva koje ispunjava jedan od uvjeta:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda, utvrđen člankom 12. ove Odluke,

3. posebni uvjet iz članka 13. stavka 1. točke 1., 2. i 4. ove Odluke.

Pravo na financiranje cjelodnevnog boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću za pedagošku godinu ostvaruje se na način da Grad Krk izravno uplaćuje sredstva Predškolskoj ustanovi.

6. PRAVO NA FINANCIRANJE MARENDE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE

Članak 22.

Pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole za školsku godinu ostvaruje korisnik ako kućanstvo ispunjava jedan od uvjeta:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda, utvrđen člankom 12. ove Odluke,

3. posebni uvjet iz članka 13. stavka 1. točke 1., 2. i 4. ove Odluke.

Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se na način da Grad Krk izravno uplaćuje sredstva osnovnoj školi.

7. PRAVO NA FINICIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE

Članak 23.

Pravo na financiranje produženog boravka učenicima od 1. - 4. razreda osnovne škole za školsku godinu ostvaruje korisnik ako kućanstvo ispunjava jedna od uvjeta:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda, utvrđen člankom 12. ove Odluke te ako su oba roditelja zaposleni,

3. posebni uvjet iz članka 13. stavka 1. točke 1., 2. i 4. ove Odluke.

Iznimno, Socijalno vijeće Grada Krka može odobriti pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole u slučaju da stručne službe nadležnog tijela za socijalnu skrb i osnovna škola preporuče produženi boravak zbog socio-ekonomskih uvjeta u obitelji.

Pravo na financiranje produženog boravka učenicima od 1. - 4. razreda osnovne škole za školsku godinu ostvaruje se na način da Grad Krk izravno uplaćuje sredstva osnovnoj školi.

8. PRAVO NA FINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA TE STUDENTE

Članak 24.

Pravo na financiranje javnog prijevoza redovnim učenicima srednjih škola te redovnim studentima (od prve stanice na kopnu do mjesta školovanja ) unutar Primorsko-goranske županije za tekuću pedagošku/akademsku godinu ostvaruje korisnik ako kućanstvo ispunjava jedan od uvjeta:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda, utvrđen člankom 12. ove Odluke.

Pravo iz ovog članka može koristiti svaki redovni učenik i student (ako ih ima više u obitelji) i ne isključuje korištenje drugih oblika pomoći iz ove Odluke.

Pravo se ostvaruje na način da Grad Krk izravno uplaćuje sredstva prijevozniku na temelju ispostavljenog računa.

9. PRAVO NA MJESEČNU NOVČANU POMOĆ ZA REDOVNO ŠKOLOVANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA

Članak 25.

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć za školovanje redovnih učenika srednjih škola i redovnih studenata za tekuću školsku/akademsku godinu ostvaruju oni redovni učenici i redovni studenti kućanstvo kojih ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda, utvrđen člankom 12. ove Odluke,

Pravo iz ovog članka može koristiti svaki redovni učenik i redovni student (ako ih ima više u obitelji) pod uvjetom da ne ponavlja razred odnosno godinu te ne isključuje korištenje drugih oblika pomoći iz ove Odluke.

Korisnici iz ovog članka ostvaruju pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 489,74 kuna / 65 eura za vrijeme trajanja školske/akademske godine.

10. PRAVO NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA, DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA, BILJEŽNICA I ŠKOLSKOG PRIBORA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Članak 26.

Pravo na sufinanciranje troškova nabave školskih udžbenika, drugih obrazovnih materijala, bilježnica i školskog pribora za učenike osnovnih škola i redovne učenike srednjih škola za tekuću školsku godinu ostvaruju učenici kućanstvo kojih ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda, utvrđen člankom 12. ove Odluke.

Pravo iz ovog članka može koristiti svaki učenik osnovne škole i redovni učenik srednje škole (ako ih ima više u obitelji) i ne isključuje korištenje drugih oblika pomoći iz ove Odluke.

Pravo na sufinanciranje nabave troškova školskih udžbenika, drugih obrazovnih materijala, bilježnica i školskog pribora za učenike osnovnih škola i redovne učenike srednjih škola za tekuću školsku godinu ne ostvaruju učenici koji su to pravo ostvarili na temelju drugih propisa ili od drugih isplatitelja.

Korisnici iz ovog članka ostvaruju pravo na novčanu pomoć u svrhu nabave školskih udžbenika, drugih obrazovnih materijala, bilježnica i školskog pribora u iznosu do 979,49 kuna / 130 eura.

Ako su troškovi nabave korisnika iz stavka 1. ovog članka manji od 979,49 kuna / 130 eura, pravo na sufinanciranje troškova priznaje se u iznosu stvarnih troškova nabave školskih udžbenika, drugih obrazovnih materijala, bilježnica i školskog pribora za učenike osnovnih škola i redovne učenike srednjih škola korisnika.

11. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PRIJEVOZA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Članak 27.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju priznaje se djetetu predškolskog i/ ili školskog uzrasta na relaciji: Krk-Rijeka-Krk u visini cijene vozne karte javnog prijevoza (za dijete i skrbnika), a iznimno može se priznati korisniku trošak korištenja osobnog automobila u iznosu od 1,35 kuna / 0,18 eura po prijeđenom kilometru.

Navedeno pravo iz stavka 1. ovog članka priznaje se na temelju rješenja (uputnice) nadležnog tijela koje dijete upućuje u odgojno-obrazovnu ili zdravstvenu ustanovu.

12. PRAVO NA NAKNADU ZA POGREBNE TROŠKOVE

Članak 28.

Pravo na naknadu za pogrebne troškove može se priznati za one osobe koje nisu imale zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja i za koju navedeno pravo nije moguće ostvariti po drugoj osnovi (putem nadležnog tijela za socijalnu skrb ili iz drugih izvora).

Pravo na naknadu za pogrebne troškove može se priznati i rodbini umrlog samca ili obitelji umrlog ako ispunjavaju socijalni uvjet propisan člankom 11. ove Odluke ili uvjet prihoda propisan člankom 12. ove Odluke, a to pravo ne ostvaruju putem nadležnog tijela za socijalnu skrb ili iz drugih izvora.

Pravo na naknadu za pogrebne troškove neće se priznati obitelji umrlog ili njegovoj rodbini, ako je umrli u trenutku smrti bio vlasnik/suvlasnik nekretnine ili automobila te ako je za života sklopio neki od nasljedno-pravnih ugovora (ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, ugovor o darovanju i dr.).

Pravo na naknadu za pogrebne troškove priznaje se do iznosa osnovnih troškova pogreba (osnovna oprema i troškovi pokop) u mjestu pogreba u Republici Hrvatskoj.

U iznos iz stavka 4. ovoga članka uračunavaju se i troškovi prijevoza do mjesta pogreba odnosno do državne granice u slučaju pogreba izvan područja Republike Hrvatske.

13. PRAVO NA POMOĆ U KUĆI

Članak 29.

Pomoć u kući je usluga koja se odobrava osobi koja ne može sama niti uz pomoć roditelja, bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili djeteta osigurati podmirenje svakodnevnih životnih potreba.

Usluga pomoći u kući odobrava se:

1. starijoj osobi kojoj je prema procjeni Socijalnog vijeća potrebna pomoć druge osobe,

2. osobi kojoj je zbog privremenog ili trajnog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Članak 30.

Pomoć u kući osobi iz članka 29. priznaje se ako ispunjava sljedeće uvjete:

1. nema u vlasništvu imovinu kojom može osigurati sredstva za zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba, osim stana ili kuće koju osoba koristi za stanovanje,

2. nije sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

3. prosječni mjesečni prihod samca u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak ne prelazi iznos od 500% osnovice ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca u kojem je pokrenut postupak ne prelazi iznos od 400% osnovice iz članka 22. stavka 2. Zakona,

4. ako to pravo u punom iznosu ne ostvaruje na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Osoba kojoj je na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb priznato pravo na 50% cijene troškova usluge pomoći u kući, ostvaruje to pravo bez provođenja ispitnog postupka na način da joj se priznaje pravo na razliku do pune cijene troškova usluge pomoći u kući.

Članak 31.

Pomoć u kući može obuhvatiti:

- organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka),

- obavljanje kućanskih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremi obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i dr. potrepština),

- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba) i/ili

- zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Članak 32.

Uslugu pomoći u kući pruža dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući i drugi pružatelji usluga iz članka 162. točaka 3. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi, a na temelju sklopljenih ugovora s Gradom.

Članak 33.

Postupak za ostvarivanje prava iz članka 29. ove Odluke pokreće se na zahtjev stranke, člana njezine obitelji, skrbnika ili udomitelja.

14. PRAVO NA POMOĆ ZA POSEBNE PROGRAME U SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 34.

Ovom Odlukom utvrđuju se i sljedeći programi, odnosno oblici pomoći iz socijalnog programa Grada Krka:

1. Pomoć u naravi;

2. Jednokratna novčana naknada učenicima osnovnih i srednjih škola u svrhu podmirenja troškova učeničkih putovanja;

3. U drugim potrebitim situacijama u cilju pomoći socijalno ugroženim osobama.

Članak 35.

Socijalno najugroženiji korisnici mogu, za uskršnje i/ili božićne blagdane, ostvariti pravo na pomoć u naravi, odnosno dodjelu poklon paketa sa hranom i higijenskim potrepštinama.

Odluku o visini naknade u naravi te popis korisnika iz prethodnog stavka donosi Socijalno vijeće Grada Krka.

Pomoć u naravi može se odobriti i djeci te odraslim osobama s područja Grada smještenim u udomiteljskim obiteljima ili ustanovama socijalne i zdravstvene skrbi.

Iznimno, u slučajevima iz stavka 3. ovog članka, ekvivalent pomoći u naravi može biti isplaćen na račun korisnika, odnosno skrbnika.

Članak 36.

Jednokratnu novčanu naknadu učenicima osnovnih i srednjih škola u svrhu podmirenja troškova učeničkih putovanja ostvaruje korisnik ako kućanstvo ispunjava jedan od uvjeta:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda, utvrđen člankom 12. ove Odluke,

3. posebni uvjet iz članka 13. stavka 1. točke 1., 2. i 4. ove Odluke.

Članak 37.

U opravdanim slučajevima, kada to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se korisnik našao, Socijalno vijeće Grada Krka može odlučiti o drugim potrebitim situacijama u cilju pomoći socijalno ugroženim osobama.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 38.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja, ako ovom Odlukom nije drukčije propisano.

Postupak za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja propisanog člankom 17. stavak 2. ove Odluke pokreće se po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke.

Članak 39.

Zahtjev se podnosi Odsjeku za društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava podnositelj je dužan Odsjeku dostaviti odgovarajuće isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih ovom Odlukom.

Odsjek može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinih prava (posjet obitelji ili na neki drugi način) odnosno činjenice i okolnosti na temelju kojih je pravo već ostvareno.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.

Ako podatci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/ili nisu dostavljeni svi prilozi navedeni u obrascu zahtjeva, podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Odsjeka dopuniti zahtjev i/ ili dostaviti tražene priloge u roku od 15 dana od dana dostave poziva za dopunu.

Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva za ostvarivanje prava i oblika pomoći ako dopunjeni zahtjev odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni Odsjeku u roku iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 40.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se do petnaestog u mjesecu prije početka mjeseca u kojem će korisnik započeti ostvarivati pravo, osim u slučajevima iz članka 28. ove Odluke.

Ostvarivanje prava iz ove Odluke započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja urednog zahtjeva.

Odsjek u suradnji sa Socijalnim vijećem može odlučiti da korisnik započinje ostvarivanje prava i za mjesec u kome je podnio uredan zahtjev.

Prava koja se priznaju u novčanom iznosu isplaćuju se mjesečno, osim jednokratne naknade i naknade za pogrebne troškove.

Članak 41.

O pravima iz socijalne skrbi koja se ostvaruju na osnovi ove Odluke, rješava u prvom stupnju upravno tijelo Grada, odnosno Odsjek za društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela odgovarajućim rješenjem u suradnji sa Socijalnim vijećem Grada Krka.

O žalbi protiv rješenja Odsjeka odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 42.

Socijalno vijeće Grada Krka je posebno radno tijelo koje odlučuje o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom koje imenuje Gradsko vijeće, na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik i članovi Socijalnog vijeća imenuju se od predstavnika socijalnih, zdravstvenih i humanitarnih ustanova te mjesnih odbora na području Grada Krka.

Članak 43.

U tijeku ostvarivanja prava korisnik je u pravilu dužan svaki mjesec dostaviti odgovarajuće isprave (odrezak mirovine, plaće, potvrdu Zavoda za zapošljavanje) odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava.

Odsjek može radi preispitivanja opravdanosti ostvarivanja prava (revizije) utvrditi kraći rok od roka određenog u prethodnom stavku ovog članka.

Odsjek će donijeti novo rješenje ako se promjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi.

Članak 44.

Korisnik prava iz socijalne skrbi je dužan odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, prijaviti Odsjeku svaku promjenu činjenice koja bi utjecala na ostvarivanje prava.

U slučaju da se na temelju podataka iz stavka 1. odnosno drugih podataka s kojima raspolaže Odsjek utvrdi da su se promijenile činjenice i okolnosti koje su utjecale na ostvarivanje prava, korisniku će se ukinuti pravo koje je ostvario.

Grad Krk ima pravo na naknadu štete koja je nastala isplatom priznatog prava na ime iz članka 14. ove Odluke.

Korisnik koji je na temelju rješenja Odsjeka ostvario pravo iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka dužan je nadoknaditi štetu koja je nastala time što je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti, odnosno netočni, neosnovano ostvario pravo iz sustava socijalne skrbi na koje nije imao pravo ili ga je ostvario u većem opsegu nego što mu pripada;

- pravo iz socijalnog programa ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na prestanak ili opseg prava, a znao je ili je morao znati za tu promjenu.

Pri utvrđivanju prava na naknadu štete primjenjuje se zakon kojim se uređuju obvezni odnosi, ako ovom Odlukom nije drugačije propisano.

Članak 45.

Grad Krk o priznatim pravima sukladno ovoj Odluci vodi evidenciju i dokumentaciju na temelju načela tajnosti i zaštite osobnih podataka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Korisniku kojem je na dan stupanja na snagu ove Odluke priznato pravo u visini naknade utvrđenoj odredbama Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 23/15, 39/17, 10/19 i 15/20) od dana stupanja na snagu ove Odluke ostvaruje ju u visini utvrđenoj ovom Odlukom.

Grad Krk će osobama iz stavka 1. ovoga članka od dana stupanja na snagu ove Odluke po službenoj dužnosti obračunavati naknadu u visini utvrđenoj ovom Odlukom.

Članak 47.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 23/15, 39/17, 10/19 i 15/20).

Članak 48.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 551-01/22-01/04

URBROJ: 2170-09-01-22-6

Krk, 26. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing.građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2237&mjesto=51500&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr