SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
GRAD KRK

58.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiNarodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 26. rujna 2022. godine, donijelo je

I. IZMJENE

Programa javnih potreba u području obrazovanja
i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinuSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/22) članak 2. mijenja se i glasi:

»Radi ostvarivanja Programa u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu osiguravaju se sredstva kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Program predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi na području grada Krka provodi ustanova kojoj je osnivač Grad Krk: Dječji vrtić “Katarina FrankopanKrk, te su za provođenje programa Ustanove u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu osigurana sredstva u iznosu od 24.476.538,84 kuna

Članak 2.

Ove I. Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

 

 

 

KLASA: 402-02/22-01/01

URBROJ: 2170-09-01-22-27

Krk, 26. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2237&mjesto=51500&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr