SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
GRAD KRK

53.

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 144/21) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Krka za 2022. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2022. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 30/21), u članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

“O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik, koji je obvezan tromjesečno izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju iste.”

Članak 2.

Članak 19. mijenja se i glasi:

“(1) Radi financiranja kapitalnih projekata Grad Krk se u 2022. godini neće zaduživati.

(2)Stanje zaduženja po korištenim dugoročnim kreditima 31.12.2021. iznosi 7.388.539,76 kn, pa uz otplatu kredita od 2.720.151,16 kn, ukupno planirano zaduženje na kraju 2022. godine iznosi 4.668.388,60 kn.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

(3) Dana jamstva iznose 10.244.000,00 kn, za kredit koji još nije u cijelosti iskorišten.

(4) Grad Krk može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

(5) Grad Krk može se kratkoročno zadužiti sukladno stavku 4. ovog članka samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza

(6) Grad Krk za podmirenje tekuće likvidnosti u tijeku proračunske godine može koristiti kratkoročni kredit i/ili okvirni kredit kod poslovne banke do iznosa od 3.000.000,00 kn.”

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-06/22-01/03

URBROJ: 2170-09-01-22-3

Krk, 26. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2237&mjesto=51500&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr