SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 29. Ponedjeljak, 26. rujna 2022.
GRAD RAB

71.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97-ispravak, 47/99-ispravak, 35/08 i 127/19) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 22. rujna 2022. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na
Izmjenu Statuta Gradske knjižnice Rab

1. Gradsko vijeće Grada Raba daje suglasnost na Izmjenu Statuta Gradske knjižnice Rab.

2. Izmjena Statuta Gradske knjižnice Rab sastavni je dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/05

URBROJ: 2170-13-02-01/02-22-11

Rab, 22. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2236&mjesto=51280&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr