SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 29. Ponedjeljak, 26. rujna 2022.
GRAD RAB

69.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 22. i 79. stavka 4. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/15 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 22. rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU

o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Grada Raba

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba i to za:

1. Vijeće Mjesnog odbora Banjol (za područje naselja Banjol),

2. Vijeće Mjesnog odbora Barbat (za područje naselja Barbat),

3. Vijeće Mjesnog odbora Gornja Supetarska Draga (za područje dijela naselja Supetarska Draga),

4. Vijeće Mjesnog odbora Kampor (za područje naselja Kampor),

5. Vijeće Mjesnog odbora Mundanije (za područje naselja Mundanije),

6. Vijeće Mjesnog odbora Palit (za područje naselja Palit),

7. Vijeće Mjesnog odbora Rab (za područje naselja Rab-stari grad),

8. Vijeće Mjesnog odbora Donja Supetarska Draga (za područje dijela naselja Supetarska Draga).

Članak 2.

Vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke, u skladu s odredbom članka 80. Statuta Grada Raba, imaju, uključujući i predsjednika, 7 članova.

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 6. studenoga 2022. godine.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat članovima vijeća mjesnih odbora iz članka 1. Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objavit će se i na oglasnoj ploči Grada Raba (Rab, Trg Municipium Arba 2), oglasnim pločama mjesnih odbora, na web stranici Grada Raba (www.rab.hr), na lokalnoj radio postaji Radio Rab i lokalnim elektroničkim medijima.

KLASA: 024-04/22-01/05

URBROJ: 2170-13-02-01/02-22-6

Rab, 22. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2236&mjesto=51280&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr