SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 29. Ponedjeljak, 26. rujna 2022.
GRAD RAB

65.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 22. rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU

o izradi Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Raba

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/04, 40/05, 18/07, 47/11 i 19/16, u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana, razloge za donošenje Izmjena i dopuna Plana, obuhvat Izmjena i dopuna Plana, sažetu ocjenu stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana, ciljeve i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Izmjena i dopuna Plana, način pribavljanja stručnih rješenja Izmjena i dopuna Plana, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana, rokove za izradu Izmjena i dopuna Plana te izvore financiranja Izmjena i dopuna Plana.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak, 163/04 i 9/11), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Grad Rab, Upravni odjel ureda Grada, investicija i razvoja.

III. RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Razlog za pokretanje Izmjena i dopuna Plana je izmjena obuhvata luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine državnog značaja na području Supetarske Drage i formiranje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja na području sadašnjeg privezišta PR11 i dijela obuhvata luke nautičkog turizma - marine LN1.

IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Područje obuhvata Izmjena i dopuna Plana je:

a. površina marine, maksimalne površine akvatorija 7 ha, prema Prostornom planu Primorsko-goranske županije i oznake LN1 u Prostornom planu uređenja Grada Raba i

b. površina privezišta oznake PR11 koje se nalazi neposredno uz marinu Supetarska Draga.

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Prostorno planskom dokumentacijom u uvali Supetarska draga za odvijanje pomorskog prometa definirana je luka posebne namjene državnog značaja – luka nautičkog turizma – marina Supetarska Draga (LN1), kapaciteta do 400 vezova u moru. Površina luke obuhvaća kopneni i morski dio. U okviru građevne čestice luke smješteno je više građevina koje čine tehnološku i funkcionalnu cjelinu (smještaj plovila, servisne radionice, spremišta, sadržaji poslovne namjene i slični sadržaji u funkciji osnovne namjene). Izvan lučkog područja Planom je utvrđen kopneni i morski dio privezišta, dozvoljen za stalan privez plovila lokalnog stanovništva, kapaciteta 15 plovila.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Izradi Izmjena i dopuna Plana pristupa se s ciljem stvaranja prostorno planskih preduvjeta i lokacijskih uvjeta za izvršenje planiranog zahvata u prostoru – formiranju luke otvorene za javni promet lokalnog značaja kapaciteta do 100 vezova na području sadašnjeg privezišta PR11 i dijela obuhvata luke nautičkog turizma - marine LN1.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana koristit će se stručne podloge i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela. Stručne analize će se provesti kroz rad odabranog izrađivača Izmjena i dopuna Plana, a u suradnji s nadležnim gradskim upravnim tijelima.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Stručna rješenja za Izmjene i dopune Plana izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 136/15), u suradnji s nositeljem izrade Izmjena i dopuna Plana – Gradom Rabom.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Policijska postaja Rab, Palit 144 a, 51280 Rab,

2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

3. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

4. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

5. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb,

6. HEP – ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

7. Hrvatske vode d.d., VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

8. Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti, Palit 68, 51280 Rab,

9. Županijska lučka uprava Rab, Obala kralja Petra Krešimira IV 7, 51280 Rab,

10. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Riva 10/II, 51000 Rijeka.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku, smatrat će se da ih nemaju.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu - u roku od 15 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana,

- izrada nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – u roku od 15 dana od izrade Izvješća o javnoj raspravi,

- izrada konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – u roku od najviše 15 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana,

- izrada izvornika Izmjena i dopuna Plana – u roku od 15 dana od donošenja Izmjena i dopuna Plana na Gradskom vijeću Grada Raba.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

XI. IZVOR FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Sredstava za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurat će se iz sredstava Proračuna Grada Raba i drugih izvora.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 024-04/22-01/05

URBROJ: 2170-13-02-01/02-22-9

Rab, 22. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2236&mjesto=51280&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr