SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 29. Ponedjeljak, 26. rujna 2022.
GRAD RAB

60.

Na temelju članka 87. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), Gradonačelnik Grada Raba, dana 14. rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU

o visini naknade za rad mentora koji
prati rad vježbenika

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad mentora koji prate rad vježbenika u upravnim tijelima Grada Raba, osposobljavaju ih za obavljanje poslova, daju im potrebne upute i smjernice za rad te im pomažu u pripremi državnog ispita.

Članak 2.

Službenik koji je imenovan za mentora ima pravo na mjesečnu naknadu u visini od 200,00 kn neto bez obzira na broj vježbenika kojima je mentor.

Članak 3.

U slučaju promjene mentora tijekom razdoblja vježbeničkog staža, naknada za mentorstvo isplaćivat će se mentorima sukladno vremenu obavljanja mentorstva.

Članak 4.

Rješenje o imenovanju mentora i ostvarivanju prava na naknadu iz članka 2. ove Odluke donosi pročelnik upravnog tijela iz reda službenika istog upravnog odjela, koji ima najmanje istu stručnu spremu kao vježbenik.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak o utvrđivanju visine naknade za rad mentora, KLASA: 023-05/10-01/69, URBROJ: 2169-01-01-10-02-2 od 9. rujna 2010. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

KLASA: 023-01/22-01/108.

URBROJ: 2170-13/01-22-2-2.

Rab, 14. rujna 2022.

GRADONAČELNIK:

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2236&mjesto=51280&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr