SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 29. Ponedjeljak, 26. rujna 2022.
GRAD RAB

59.

Na temelju članaka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine« broj 52/18), članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/21) i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Raba za razdoblje od 2019. do 2025. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/20), gradonačelnik Grada Raba dana 30. studenog 2021. godine, donosi

ODLUKU

O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA
UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU
GRADA RABA ZA 2022. GODINU

I.

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Raba za 2022. godinu kojim se određuju:

• kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Grada Raba,

• provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,

• detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Raba,

• godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Raba.

II.

Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18). propisuje donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom do 30. studenog tekuće godine za sljedeću godinu.

III.

Gradonačelnik jednom godišnje podnosi Gradskom vijeću Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“, a objavit će se na službenoj web stranici Grada Raba i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13 i 85/15).

 

 

KLASA: 023-01/21-02/78

URBROJ: 2169-01-01-21-4-1

Rab, 30. studenoga 2021.

GRADONAČELNIK

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2236&mjesto=51280&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr