SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 29. Ponedjeljak, 26. rujna 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

52.

Na temelju čl. 113. Zakona o prostornom uređenju ('Narodne novine' br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 24. Statuta Općine Malinska - Dubašnica ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 7/21), a po prethodno ishođenom mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/22-04/81; URBROJ: 2170/1-03-08/2-22-2 od 5.09.2022. godine, Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 15. rujna 2022. godine donosi:

ODLUKU

o pokretanju postupka stavljanja izvan snage
Detaljnog plana uređenja Haludovo (T1-1 Haludovo,
R-6 Haludovo – obala i R-1 Haludovo – izgrađeni dio)

Članak 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Haludovo (T1-1 Haludovo, R-6 Haludovo – obala i R-1 Haludovo – izgrađeni dio) ('Službene novine Primorsko-goranske županije' br. 30/06 i 02/07 – ispr.) - u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Ova Odluka sadrži: pravnu osnovu za stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Haludovo (T1-1 Haludovo, R-6 Haludovo – obala i R-1 Haludovo – izgrađeni dio) - dalje u tekstu DPU Haludovo, razloge za stavljanje DPU Haludovo izvan snage, obuhvat DPU Haludovo, sažetu ocjenu stanja u obuhvatu DPU Haludovo, ciljeve stavljanja izvan snage DPU Haludovo, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i dokumente) u postupku stavljanja izvan snage DPU Haludovo te drugih sudionika, korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u postupku, planirani rok stavljanja DPU Haludovo izvan snage i financiranje postupka.

I. PRAVNA OSNOVA ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE DPU HALUDOVO

Članak 3.

Pravna osnova za provođenje postupka stavljanja izvan snage DPU Haludovo određena je čl. 113. Zakona o prostornom uređenju ('Narodne novine'br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Nositelj postupka stavljanja izvan snage DPU Haludovo je Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica.

II. RAZLOZI ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE DPU HALUDOVO

Članak 4.

U tijeku je postupak izrade i donošenja VII. izmjena i dopuna PPUO Malinska - Dubašnica kojim će se planski regulirati područje unutar obuhvata važećeg DPU Haludovo.

Predmetnim izmjenama i dopunama definirati će se uvjeti gradnje građevina i uređenja površina sportsko-rekreacijske namjene i uređene plaže neposrednom provedbom PPUO Malinska - Dubašnica.

Za izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko - turističke namjene propisat će se obaveza donošenja novog urbanističkog plana uređenja UPU Haludovo I (T1-1) te će se definirati smjernice za njegovu izradu.

Sukladno prethodno navedenom stvorit će se prostorno-planski preduvjeti za urbanu preobrazbu izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene kroz određivanje uvjeta i načina gradnje novih sadržaja unutar zone kao i rekonstrukcije postojećih građevina, te je važeći DPU Haludovo potrebno staviti izvan snage.

III. OBUHVAT PLANA KOJI SE STAVLJA VAN SNAGE

Članak 5.

Postupak stavljanja izvan snage odnosi se na cjelokupni obuhvat DPU Haludovo.

IV. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA KOJI SE STAVLJA VAN SNAGE

Članak 6.

Područje obuhvata DPU Haludovo koji se stavlja izvan snage odnosi se na izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko – turističke namjene T1-1 Haludovo te nekadašnja izdvojena građevinska područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene – sportski centar R1-1 Haludovo i uređena plaža R2-2 Haludovo (sukladno Prostornom planu Primorsko-goranske županije, danas građevinska zemljišta izvan građevinskog područja).

Zonu T1-1 ugostiteljsko – turističke namjene danas predstavlja izgrađen prostor na kojem se nalazi hotelski kompleks Haludovo, izgrađen sedamdesetih godina prošlog stoljeća, projektiran i osmišljen od autora prof. emerit. Borisa Magaša d.i.a. Nekadašnji hotelski kompleks Haludovo bio je u turističkom i arhitektonskom smislu visoko vrednovan, te obogaćen visokovrijednim zelenilom koje je hortikulturno osmišljeno i održavano. Današnje stanje građevina vrlo je loše – veliki dio njih potpuno je devastiran, a ostatak je van uporabe te izložen stalnom propadanju.

Istočno od turističkog kompleksa Haludovo, na povišenom terenu, izgrađeno je 6 otvorenih tenis igrališta s pratećom građevinom (danas također izvan funkcije).

U prostoru između smještajnih kapaciteta i obale nalaze se plaže, obalne šetnice i autohtono zelenilo u funkciji rekreacije, odnosno boravka uz more. Plaže čine uglavnom prirodne stijene, mjestimično dopunjene betonskim površinama i kamenom, a prema jugu dio plaže izveden je u dva nivoa. Obalno šetalište izvedeno je djelomično kao šetnica, a djelomično su to površine za boravak uz more – platoi kružnog tlocrta.

Detaljnim planom uređenja utvrđene su smjernice za rekonstrukciju postojećeg turističkog kompleksa Haludovo, tj. smjernice za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih sadržaja unutar zone.

Od 2006. godine, otkad je DPU Haludovo na snazi, nije se pristupilo njegovoj provedbi.

U međuvremenu je izmijenjen Prostorni plan Primorsko-goranske županije ('Službene novine Primorsko-goranske županije' br 32/13, 7/17-ispravak, 41/18 i 4/19-pročišćeni tekst) – dalje u tekstu PPPGŽ, kojim se, između ostalog, mijenja način planiranja sportsko-rekreacijskih područja i uređenih plaža.

Kao što je prethodno navedeno, u tijeku je izrada VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica, kojima se iste, među ostalim, usklađuju s PPPGŽ.

DPU Haludovo više neće biti u skladu s novim odredbama PPPGŽ i PPUO Malinska – Dubašnica, što znači da nije provediv te se pristupa njegovom stavljanju izvan snage.

U VII. ID PPUO Malinska – Dubašnica bit će propisane smjernice za izradu UPU Haludovo koji će zamijeniti DPU Haludovo s izmijenjenom granicom u skladu s odredbama PPPGŽ-a, a biti će propisani i uvjeti za neposrednu provedbu na dijelu građevinskog zemljišta sportsko - rekreacijske namjene i uređene plaže.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE DPU HALUDOVO

Članak 7.

Ciljevi i programska polazišta određena su člankom 4. ove Odluke.

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE DPU HALUDOVO

Članak 8.

Za potrebe stavljanja izvan snage DPU Haludovo nije potrebna izrada posebnih stručnih podloga.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja ('Narodne novine' br. 130/15), u suradnji s nositeljem izrade – Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Malinska – Dubašnica.

VIII. JAVNOPRAVNA TIJELA I DRUGI SUDIONICI KOJI SUDJELUJU U POSTUPKU STAVLJANJA IZVAN SNAGE DPU HALUDOVO

Članak 10.

U postupku stavljanja izvan snage DPU Haludovo tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:

- Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka;

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Riva 10, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo kulture i medija - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula,

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2,

- HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

- Županijska uprava za ceste Primorsko - goranske županije, NikoleTesle IX/9, 51000 Rijeka,

- Hrvatske vode d.o.o. VGO za slivove sjevernog Jadrana, Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka,

- HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka,

- Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska bb, 51500 Krk,

Ako se tijekom postupka stavljanja izvan snage DPU Haludovo ukaže potreba, u postupak se mogu uključiti i drugi sudionici.

IX. ROKOVI ZA PROVEDBU POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE DPU HALUDOVO

Članak 11.

Za provedbu postupka stavljanja izvan snage DPU Haludovo utvrđuju se sljedeći rokovi:

- izrada Nacrta prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage DPU Haludovo - 10 dana od isteka roka dostave zahtjeva javnopravnih tijela,

- izrada Prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage DPU Haludovo za potrebe javne rasprave - 5 dana od utvrđivanja istog od strane načelnika Općine Malinska - Dubašnica,

- provođenje javnog uvida (javne rasprave) - 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage DPU Haludovo - 10 dana od završetka javne rasprave i isteka roka za dobivanje mišljenja javnopravnih tijela i pravnih osoba određenih posebnim propisima,

- izrada Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage DPU Haludovo - 5 dana od prihvaćanja Izvješća o javnoj raspravi i utvrđivanja Konačnog prijedloga od strane načelnika Općine Malinska - Dubašnica.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X. IZVORI FINANCIRANJA POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE DPU HALUDOVO

Članak 12.

Sredstva za provođenje postupka stavljanja izvan snage DPU Haludovo osigurat će se iz sredstava proračuna Općine Malinska – Dubašnica.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 350-03/22-02/1

URBROJ: 2170-26-01-22-7

Malinska, 15. rujna 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2236&mjesto=51511&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr