SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 27. Srijeda, 24. kolovoza 2022.
OPĆINA LOPAR

27.

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 19/22) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 10. sjednici održanoj 17. kolovoza 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu
potrošača javnih usluga Općine Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Savjet) kao savjetodavno tijelo Općinskog načelnika i Općinskog vijeća Općine Lopar.

Članak 2.

Savjet ima predsjednika i dva člana, a čine ga:

- 1 (jedan) predstavnik Općinskog vijeća Općine Lopar,

- 1 (jedan) predstavnik Općine Lopar

- 1 (jedan) predstavnik udruge za zaštitu potrošača.

Članak 3.

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Lopar imenuju se:

1. Danijel Mušćo, predstavnik Općinskog vijeća Općine Lopar, za predsjednika,

2. Manuela Ivanić, predstavnik Općine Lopar, za člana,

3. Marko Paripović, predstavnik Udruge Potrošački centar Rijeka, za člana.

Članak 4.

Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 5.

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Lopar:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Općine Lopar,

- predlaže Općinskom načelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području općine Lopar,

- razmatra i očituje se o pružanju i cijeni javnih usluga koje se pružaju potrošačima, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača,

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga,

- obavlja i druge poslove u vezi s zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga, s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.

Članak 6.

Savjet radi na sjednicama. O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Sjednicu saziva predsjednik.

Savjet može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Odluke iz svog djelokruga Savjet donosi javnim glasovanjem ako je sjednici nazočna većina svih članova Savjeta.

Akte koje donosi Savjet potpisuje predsjednik Savjeta.

Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni, pozvati na sjednicu i osobe koje mogu doprinijeti u radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Sjednicu saziva predsjednik prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 3 dana nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

Poziv s materijalima za sjednice dostavlja se u pravilu tri dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, predsjednik Savjeta može sazvati sjednicu telefonski, e-mailom ili na drugi prikladan način, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice, a u tom slučaju dnevni red sjednice predložit će se na samoj sjednici.

Kada Savjet podnosi izvješće ili prijedlog Općinskom načelniku ili Općinskom vijeću, stajalište ili prijedlog Savjeta obrazložit će predsjednik.

Članak 7.

Savjet ne može samostalno istupati u javnosti, već samo putem Općinskog načelnika.

Prethodno mišljenje Savjeta potrošača prilaže se uz akt kojim Općinskom načelniku daje suglasnost na promjenu cijene javne usluge.

Članak 8.

Administrativne poslove za Savjet obavlja Upravni odjel Općine Lopar.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/18).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-02/22-01/04

URBROJ: 2170-24-01-22-05

Lopar, 17. kolovoza 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2234&mjesto=51281&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr