SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 27. Srijeda, 24. kolovoza 2022.
OPĆINA LOPAR

26.

Na temelju članka 113. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21) i članka 19. Statuta Općine Lopar (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 5/21) Općinsko vijeće Općine Lopar dana 17. kolovoza 2022. godine, donosi

ODLUKU

o sprječavanju odbacivanja otpada na području
Općine Lopar

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom utvrđuju mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Lopar.

Članak 2.

(1) Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada su:

• učestala kontrola stanja spremnika za komunalni otpad na javnim površinama od strane komunalnog redarstva,

• učestalo provođenje nadzora na području Općine Lopar radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, uključujući postojanje naplavljenog morskog otpada, posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada,

• postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama za koje se očevidom utvrdi da se ponavlja nepropisno odbacivanje otpada,

• postavljanje prepreka za sprječavanje prolaska i ograđivanje površina fizičkim preprekama,

• distribucija informacija o telefonskom broju, na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje otpada te druge podatke o načinu prijave nepropisno odloženog otpada i informacije o postupanju s komunalnim otpadom,

• postava videonadzora nad ugroženim površinama,

• periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada uključujući i uklanjanje naplavljenog morskog otpada na području Općine Lopar.

(1) Komunalni redar ovlašten je utvrditi identitet fizičke osobe počinitelja odbacivanja otpada uvidom u osobni identifikacijski dokument ili na drugi odgovarajući način.

(2) Fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada dužna je na zahtjev predočiti na uvid komunalnom redaru osobni identifikacijski dokument radi utvrđivanja identiteta počinitelja odbacivanja otpada.

(3) Ako fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada na zahtjev komunalnog redara ne predoči na uvid osobni identifikacijski dokument radi provjere identiteta, komunalni redar je ovlašten zatražiti pružanje pomoći od djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi utvrđivanja identiteta počinitelja odbacivanja otpada.

(4) Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.

Članak 3.

(1) Komunalni redar naređuje uklanjanje otpada osobi koja je nepropisno uskladištila, ostavila, odbacila i/ili odložila otpad.

(2) Ako je osoba koja je nepropisno uskladištila, ostavila, odbacila i/ili odložila otpad nepoznata, komunalni redar rješenjem naređuje uklanjanje otpada vlasniku nekretnine na kojoj je nepropisno uskladišten, ostavljen, odbačen i/ili odložen otpad ili posjedniku nekretnine ako vlasnik nekretnine nije poznat ili osobi koja sukladno posebnim propisima upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru) ili osobi koju je zatekao da odbacuje otpad izvan lokacije gospodarenja otpadom ili osobi za koju se može dokazati da je otpad odbacila izvan lokacije gospodarenja otpadom.

(3) Rješenjem iz stavka 2. ovog članka određuje se: lokacija i procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od šest mjeseci.

(4) Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije.

(5) Istekom roka određenog rješenjem iz stavka 2. ovog članka komunalni redar utvrđuje ispunjavanje obveze određene rješenjem.

(6) Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem iz stavka 2. ovog članka nije izvršena, Općina Lopar dužan je osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada na trošak izvršenika.

Članak 4.

(1) Ako je otpad odbačen na javnoj površini kojom upravlja Općina Lopar, komunalno društvo kao davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, uklonit će ga u sklopu svojih redovnih aktivnosti odmah po saznanju bez odlaganja i bez posebnih naloga i rješenja od strane komunalnog redara Općine Lopar te će o tome dostaviti podatke Općini Lopar.

(2) Trošak uklanjanja otpada iz prethodnog stavka snosi Općina Lopar te će komunalno društvo za trošak odvoza i zbrinjavanja otpada i stavka 1. ovog članka dostaviti račun Općini Lopar.

Članak 5.

(1) Sredstva za provedbu mjera iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se iz Proračuna Općine Lopar.

Članak 6.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-02/22-01/04

URBROJ: 2170-24-01-22-01

Lopar, 17. kolovoza 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2234&mjesto=51281&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr