SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 21. Četvrtak, 14. srpnja 2022.
GRAD KRK

38.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 144/21), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20-pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. lipnja 2022. godine, donosi:

O D L U K U

o raspodjeli rezultata za 2021. godinu

Članak 1.

U Godišnjem izvještaju o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu utvrđen je konsolidirani višak prihoda za 2021. godinu, koji uključuje i financijske rezultate proračunskih korisnika, u iznosu od 8.502.277,03 kn, a sastoji se od:

- viška prihoda Proračuna Grada Krka-Jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 8.271.937,06 kn

- viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 194.663,05 kn koji se sastoji od viška koji potječe iz donacija u iznosu od 191.668,20 kn, viška prihoda decentraliziranih funkcija u iznosu od 14.733,84 kn, te manjka prihoda od decentraliziranih funkcija vatrogastva iz 2021. godine u iznosu od 11.738,99 kn

- viška prihoda Centra za kulturu u iznosu od 32.138,08 kn, koji se sastoje od neutrošenog prihoda od donacija u iznosu od 278,02 kn te od prodaje ulaznica i vlastitih prihoda od usluga u iznosu od 31.860,06 kn

- viška prihoda Dječjeg vrtića u ukupnom iznosu od 3.538,84 kn, a koji se odnosi na vlastite prihode

Članak 2.

U dijelu izvršenja Proračuna Grada Krka koji ne sadrži vlastite i namjenske prihode i pomoći proračunskih korisnika i rashode koji se njima financiraju, Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu utvrđen je sljedeći rezultat poslovanja:

Članak 3.

Višak prihoda za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 8.271.937,06 kn sastoji se od sljedećih viškova i manjkova prema izvorima financiranja:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Dijelom viška prihoda poslovanja iskazanom na kontu 92211 u iznosu od 16.093.353,91 kn pokrit će se manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu od 12.793.509,06 kn i manjak primitaka od financijske imovine iskazanom na kontu 92223 u iznosu od 3.299.844,85 kn.

Dijelom prihoda od izvora 563-Europski fond za regionalni razvoj (sredstva pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PRŠI) koji je uprihodovan u 2021. godini za troškove nastale i podmirene (iz općih prihoda) u prijašnjim godinama, u iznosu od 376.907,46 kn, povećat će se manjak na izvoru 563, odnosno povećat će se višak prihoda izvora 11 – Opći prihodi i primici.

Nakon provedenih raspodjela ukupno stanje viška prihoda poslovanja na kontima 92211 iznosi 10.794.723,99 kn, odnosno 2.522.786,93 kn manjka prihoda od nefinancijske imovine na kontu 92212. Ukupan višak prihoda na na kontima 922 iznosi 8.271.937,06 kn.

Članak 5.

Ukupan rezultat poslovanja za 2021. godinu, odnosno višak prihoda proračuna i proračunskih korisnika u iznosu od 8.502.277,03 kn, kao i rashodi iz članka 3. i 4. ove Odluke uvrstit će se u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. godinu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:400-05/22-01/06

URBROJ: 2170-09-01-22-4

Krk, 28. lipnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2228&mjesto=51500&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr