SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 20. Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.
GRAD RAB

40.

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 19/22) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 21. lipnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu
potrošača javnih usluga Grada Raba

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom osniva se i imenuje Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Raba (u daljnjem tekstu: Savjet) kao stalno savjetodavno tijelo Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Raba.

(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Javnim uslugama sukladno Zakonu o zaštiti potrošača smatraju se:

- javna vodoopskrba i javna odvodnja,

- obavljanje dimnjačarskih poslova,

- sakupljanje komunalnog otpada,

- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

Članak 3.

(1) Savjet se osniva s ciljem da:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Grada Raba,

- predlaže Gradonačelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga iz nadležnosti Grada Raba,

- razmatra prijedlog promjene cijena javnih usluga te o tome daje prethodno mišljenje Gradonačelniku,

- prati stanje i daje mišljenje Gradonačelniku o donošenju odluka o pravima i obvezama potrošača javnih usluga na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način,

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz nadležnosti Gradskog vijeća i o prijedlozima akata iz nadležnosti Gradonačelnika, a koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga,

- obavlja i druge poslove u vezi s zaštitom potrošača javnih usluga.

(2) Prethodno mišljenje Savjeta potrošača prilaže se uz akt kojim Gradonačelnik daje suglasnost na promjenu cijene javne usluge.

Članak 4.

(1) Savjet čine predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana.

(2) Predsjednik Savjeta je pročelnik Upravnog odjela ureda Grada, investicija i razvoja, zamjenik predsjednika Savjeta je pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, a članovi Savjeta su predstavnik Komunalnog društva „Vrelo“ d.o.o., predstavnik Komunalnog društva „Dundovo“ d.o.o. i predstavnik Društva za zaštitu potrošača Hrvatske „Potrošač“.

Članak 5.

U Savjet se imenuju:

1. Denis Deželjin, pročelnik Upravnog odjela ureda Grada, investicija i razvoja, za predsjednika,

2. Matko Krstačić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, za zamjenika predsjednika

3. Marija Perkić, financijska direktorica Komunalnog društva „Vrelo“ d.o.o., za članicu,

4. Sanja Frankić, voditeljica Financijskog odjela Komunalnog društva „Dundovo“ d.o.o., za članicu,

5. Krunoslav Nikšić, predstavnik Društva za zaštitu potrošača Hrvatske „Potrošač“, za člana.

Članak 6.

(1) Mandat članu Savjeta traje četiri godine.

(2) Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka (redovitog) četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

- danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ako u ostavci nije naveden drugi

dan prestanka,

- danom razrješenja od strane Gradskog vijeća,

- ako prestane biti članom Društva za zaštitu potrošača Hrvatske „Potrošač“,

- smrću.

(3) Umjesto člana Savjeta kojemu je članstvo prestalo, novi se član imenuje u roku od 30 dana.

Članak 7.

(1) Savjet može započeti s radom ukoliko je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

(2) Savjet po pojedinom pitanju iz svoje nadležnosti javnim glasovanjem donosi zaključke i preporuke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 8.

(1) Savjet radi na sjednicama.

(2) Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva imenovani predsjednik Savjeta.

(3) Sjednice saziva predsjednik Savjeta, predlaže dnevni red, predsjedava i upravlja sjednicom te potpisuje akte koje donosi Savjet.

(4) Na sjednici Savjeta vodi se zapisnik koji sadrži osnovne podatke o radu sjednice, iznijete prijedloge te donijete akte po točkama dnevnog reda.

(5) Ako je predsjednik Savjeta spriječen zamjenjuje ga, sa svim ovlastima predsjednika, zamjenik predsjednika.

(6) Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni, pozvati na sjednicu i druge osobe koje mogu doprinijeti radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

(7) Sjednicu saziva predsjednik Savjeta prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 7 dana:

- nakon dobivanja prijedloga cijena komunalnih usluga na koje se treba izjasniti

Gradonačelnik,

- nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

(8) Poziv s materijalima za sjednice dostavlja se u pravilu tri dana prije održavanja sjednice.

(9) Iznimno, predsjednik Savjeta može sazvati sjednicu telefonski, e-mailom ili na drugi prikladan način, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice, a u tom slučaju dnevni red sjednice predložit će se na samoj sjednici.

Članak 9.

Kada Savjet podnosi izvješće ili prijedlog Gradonačelniku, stajalište ili prijedlog Savjeta obrazložit će predsjednik.

Članak 10.

Savjet ne može samostalno istupati u javnosti već samo putem Gradonačelnika.

Članak 11.

Stručni i administrativni poslovi za Savjet obavljaju se u Upravnom odjelu za komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta potrošača javnih usluga na području Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/19 i 15/22).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/03

URBROJ: 2170-13-02-01/02-22-4

Rab, 21. lipnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2227&mjesto=51280&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr