SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 20. Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.
GRAD OPATIJA

60.

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine broj 143/21) i članka 37. Statuta Grada Opatije (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 25/09, 30/09- ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20, 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 28. lipnja 2022. godine, donosi

ETIČKI KODEKS

NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI
U GRADU OPATIJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji (dalje u tekstu: Etički kodeks) uređuje se sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

(2) Etičkim kodeksom utvrđuju se etička načela i standardi u ponašanju predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća Grada Opatije, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Opatije, predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća, ravnatelja ustanova i članova upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Opatija, direktora trgovačkih društva i članova nadzornih odbora u kojima Grad Opatija ima udjele, predsjednika i članova vijeća mjesnih odbora (dalje u tekstu: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

Članak 2.

(1) Svrha Etičkog kodeksa je jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti nositelja političkih dužnosti, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na propisima, temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te osiguranje povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti na lokalnoj razini.

(2) Cilj Etičkog kodeksa je uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti nositelja političkih dužnosti.

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi, u smislu ovog Etičkog kodeksa, imaju sljedeća značenja:

1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Grada Opatije

2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti

3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge potpore koje se isplaćuje iz proračuna Grada

3. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti

4. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti

5. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA

Članak 5.

(1) Nositelji političkih dužnosti moraju se, u obavljanju javnih dužnosti, pridržavati sljedećih temeljnih načela:

1. zakonitosti i zaštite javnog interesa

2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju

3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja

4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa

5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti

6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja

7. javnosti rada i dostupnosti građanima

8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela gradske vlasti

9. zabrane svjesnog iznošenja neistina

10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima

11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani

12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani

13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine

14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora;

15. odnosa prema službenicima i namještenicima upravnih odjela Grada koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i slično)

16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih

17. osobne odgovornosti za svoje postupke.

(2) Odredba st. 1. točke 3., 4., 9., 10., 14., 16. i 17. ovog članka odnosi se na sve osobe koje je predsjednik Gradskog vijeća pozvao na sjednicu Gradskog vijeća.

Članak 6.

(1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštivanje pravnih propisa i procedura koji se odnose na njihove obveze kao nositelja političkih dužnosti.

(2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju.

Članak 7.

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s obnašanjem javne dužnosti.

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI

Članak 8.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je, radi predlaganja donošenja odluke na Gradskom vijeću ili za glasanje o odluci na sjednici Gradskog vijeća ili sjednici radnog tijela Gradskog vijeća tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu.

Članak 9.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom.

Članak 10.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke Gradskog vijeća ili odluke radnog tijela Gradskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU

Članak 11.

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe.

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA

Članak 12.

(1) Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti.

(2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana.

(3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeća časti imenuje i razrješuje Gradsko vijeće. (4) Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Gradskog vijeća.

Članak 13.

(1) Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici i ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Gradskog vijeća, po jedan član iz vlasti i oporbe.

Članak 14.

(1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

(2) Predsjednik Vijeća časti ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

Članak 15.

(1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Gradskog vijeća, člana radnog tijela Gradskog vijeća, radnog tijela Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, službenika upravnog tijela Grada Opatije ili po prijavi građana.

(2) Pisana prijava sadrži ime, prezime, OIB i vlastoručni potpis prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje odredbe Etičkog kodeksa koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama.

(3) Etički odbor može od podnositelja prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja ukoliko ocijeni da je to potrebno radi donošenja odluke.

Članak 16.

(1) Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti da je protiv njega podnesena prijava i poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanje o navodima iz prijave.

(2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje u roku iz stavka 1. ovog članka, Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka po prijavi.

(3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova.

Članak 17.

(1) Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Gradskom vijeću donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi.

(2) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u odlučivanju.

Članak 18.

(1) Za povredu odredbi Etičkog kodeksa Gradsko vijeće može izreći opomenu, upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Etičkog kodeksa.

(2) Protiv odluke Gradskog vijeća, kojom je izrečena sankcija iz stavka 1. ovog članka, nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka odluke podnijeti pisani prigovor Vijeću časti.

Članak 19.

(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici, većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana zaprimanja podnesenog prigovora.

(2) Odlučujući o prigovoru nositelja političke dužnosti, Vijeće časti može prigovor odbiti i potvrditi odluku Gradskog vijeća, može uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku Gradskog vijeća te vratiti prijavu Etičkom odboru na ponovno odlučivanje.

Članak 20.

(1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti primjenjuju se odredbe odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije.

(2) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga primanja sukladno odluci o naknadi i drugim primanjima članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 21.

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenom glasniku Grada Opatije i na mrežnoj stranici Grada Opatije.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Opatije.

(2) Stupanjem na snagu ovog Etičkog kodeksa, prestaje važiti Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji ( Službene novine Primorsko-goranske županije broj 17/07, 10/09, 17/21).

KLASA: 004-01/22-01/1

URBROJ: 2170-12-01/01-22-5

Opatija, 28. lipnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2227&mjesto=10006&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr