SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 15. Četvrtak, 19. svibnja 2022.
GRAD KRK

35.

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine“, broj: 36/04 , 63/08, 133/13 i 63/14) gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj 25. travnja 2022. godine, donio je

DOPUNU PLANA

upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), KLASA: 342-01/21-01/8, URBROJ: 2142/01-02/1-21-14 od 24. siječnja 2022. godine (objavljen u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj: 2/22 od 28. siječnja 2022. godine), točka IV. dopunjuje se kako slijedi:

“Na lokaciji kupalište Ježevac, redni broj: 28, na k.č. 3616/2 k.o. Krk grad, ugostiteljstvo i trgovina dodaje se još jedan privremeni objekt do 12 m2, odnosno ukupno 2 (dva) privremena objekta, te se mijenja predviđeni prihod sa 15.000,00 kuna, na 30.000,00 kuna.

Na lokaciji kupalište Ježevac, redni broj: 35, na k.č. 4016/12 k.o. Krk grad, iznajmljivanje sredstava, dodaju se 2 kom skutera/jet-ski, odnosno na lokaciji se predviđa iznajmljivanje ukupno 4 komada skutera/jet-ski, te se mijenja predviđeni prihod sa dosadašnjih 12.000,00 kuna na 24.000,00 kuna.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Iza rednog broja lokacije 67. dodaju se slijedeće djelatnosti za koje se mogu izdati koncesijska odobrenja, te mikrolokacije na kojima se iste mogu obavljati i to:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

II.

Ova dopuna Plana dostavit će se nadležnom tijelu u Primorsko-goranskoj županiji, radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, dopuna plana i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Krka, te u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Dopuna Plana će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 342-01/21-01/8

URBROJ: 2170-9-02/1-22-15

Krk, 25. travnja 2022.

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2222&mjesto=51500&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr