SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
GRAD KRK

27.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 28/10) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20-pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na prijedlog Gradonačelnika, na sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o koeficijentu i osnovici za obračun plaće
Gradonačelnika

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće Gradonačelnika Grada Krka koji svoju dužnost u Gradu Krku obavlja profesionalno.

Članak 2.

Koeficijent za obračun plaće Gradonačelnika iznosi 4,50.

Članak 3.

Osnovica za obračun plaće Gradonačelnika utvrđuje se u iznosu osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 4.

Plaću Gradonačelnika iz članka 1. čini umnožak pripadajućeg koeficijenta iz članka 2. i osnovice za obračun plaće iz članka 3. ove Odluke, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti, Gradonačelnik, osim prava na plaću, ostvaruje pravo na staž osiguranja za vrijeme obavljanja dužnosti te pravo na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti, sukladno posebnom zakonu koji uređuje prava, obveze i odgovornosti lokalnih dužnosnika.

Gradonačelnik koji dužnost obnaša profesionalno ima pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti i to na dnevnice, naknadu putnih troškova i troškova noćenja, u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, a za službena putovanja u inozemstvo na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 18/10 i 29/15).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:120-02/22-01/02

URBROJ: 2170-09-01-22-3

Krk, 13. travnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=51500&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr