SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 5. Utorak, 22. veljače 2022.
GRAD KRK

19.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), a u svezi članka 445. stavka 4. Zakon o trgovačkim društvima (“Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), gradonačelnik Grada Krka 14. veljače 2022. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju predstavnika Grada Krka
u Skupštini trgovačkog društva
SMART ISLAND KRK d.o.o.

I.

Za predstavnika Grada Krka u Skupštini trgovačkog društva SMART ISLAND KRK d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, MBS 040410444, OIB: 71183086599, imenuje se Darijo Vasilić, prof., Gradonačelnik Grada Krka.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 029-01/22-01/02

URBROJ:2170-09-02/1-22-4

Krk, 14. veljače 2022.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2212&mjesto=51500&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr