SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 3. Petak, 4. veljače 2022.
GRAD KRK

11.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 31. siječnja 2022. godine, donijelo je

PROGRAM

javnih potreba u području obrazovanja i brige
o mladima Grada Krka za 2022. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, projekti i programi u djelatnosti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, javne potrebe za pomoć učenicima i studentima te dodatne pomoći i nagrade obiteljima i učenicima s prebivalištem na području grada Krka.

Javne potrebe u djelatnosti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja utvrđene ovim Programom osiguravaju se za djelatnosti Osnovne škole “Fran Krsto Frankopan” Krk: Matična škola Krk te Područna škola Vrh i za djelatnost Srednje škole “Hrvatski Kralj Zvonimir” Krk.

Članak 2.

Radi ostvarivanja Programa u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu osiguravaju se sredstva kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Program predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi na području grada Krka provodi ustanova kojoj je osnivač Grad Krk: Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk, te su za provođenje programa Ustanove osigurana sredstva u Konsolidiranom proračunu Grada Krka za 2022. godinu, u iznosu od 23.111.000,00 kuna.

Članak 3.

Raspored, odnosno isplatu sredstava iz članka 2. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju ugovora, rezultata natječaja i odluka o dodjeli stipendije te druge relevantne dokumentacije.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu prvog dana od dana objave.

KLASA: 402-02/22-01/01

URBROJ: 2170-09-01-22-15

Krk, 31. siječnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2210&mjesto=51500&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr