SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 3. Petak, 4. veljače 2022.
GRAD KRK

9.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09 ) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 31. siječnja 2022. godine, donijelo je

PROGRAM

javnih potreba u kulturi Grada Krka
za 2022. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Krka (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Grad Krk:

- događanja, manifestacije i projekti u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi;

- pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva;

- akcije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života;

- podržavanje rada udruga u kulturi;

- djelatnost i poslovi ustanova kulture.

Članak 2.

Radi ostvarivanja Programa u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu osiguravaju se sredstva kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Za provođenje programa ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Krk osigurana su sredstva u Konsolidiranom proračunu Grada Krka za 2022. godinu i to za: Centar za kulturu Grada Krka za Program: kulturna djelatnost, u iznosu od 1.581.556,00 kuna te za Gradsku knjižnicu Krk, Program: knjižnična djelatnost, u iznosu od 794.000,00 kuna.

Članak 3.

Raspored, odnosno isplatu sredstava iz članka 2. stavka 1. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata, ugovora i druge relevantne dokumentacije.

Raspodjela sredstava iz članka 2. stavak 1. točka 1. za Program javnih potreba u kulturi, provesti će se na temelju javnog poziva u skladu s odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu prvog dana od dana objave.

KLASA: 402-02/22-01/01

URBROJ: 2170-09-01-22-11

Krk, 31. siječnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2210&mjesto=51500&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr