SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 3. Petak, 4. veljače 2022.
GRAD KRK

6.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama (“Narodne novine“, broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 31. siječnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra na z.č. 1374/5 k.o. Skrbčići upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, u Popis I za k.o. Skrbčići kao javno dobro putevi, te u katastru kao put površine 1613 m2.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik grada Krka da podnese prijedlog Općinskom sudu u Crikvenici, Stalnoj službi u Krku, kao nadležnom zemljišnoknjižnom sudu, da na temelju članka 103. stavak 3. Zakona o cestama, provede ovu Odluku u zemljišnoj knjizi na način da se na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvrši brisanje upisa: javno dobro – putevi, te da se izvrši upis prava vlasništva na ime i za korist:

Grada Krka (OIB: 12405095116) sa sjedištem u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA: 940-01/21-01/3

URBROJ:2170-09-01-22-4

Krk, 31. siječnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2210&mjesto=51500&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr