SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

98.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19-pročišćeni tekst i 144/20.), članaka 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18.) i članka 48. stavak 1. podstavak 24. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 6. sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Strategije upravljanja imovinom
u vlasništvu Općine Vinodolska općina
za 2022. - 2028. godinu

Članak 1.

Usvaja se Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vinodolska općina za razdoblje od 2022. do 2028. (dalje u tekstu: Strategija) u skladu sa člancima 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) donesena za razdoblje od sedam godina u kojoj su određeni dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Općine Vinodolska općina i Republike Hrvatske. Strategija je izrađena i prema preporukama provedene revizije za Općinu Vinodolska općina navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji – upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Strategija se objavljuje u Službenim novinama Primorsko-goranske županije i na službenim internetskim stranicama Općine Vinodolske općine u skladu sa člankom 10. stavak 1. podstavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a objavit će se na službenoj internet stranici Općine Vinodolska općina i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 021-05/21-01/14

URBROJ:2107/03-02-21-67

Bribir, 28. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=91253&odluka=98
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr