SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

95.

Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ 68/18., 115/18., 98/19., 32/20. i 145/20.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/09., 15/13., 30/13. - pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće na 6. sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine, donijelo je

PROGRAM

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (državni sortimenti) na području Općine Vinodolska općina, u visini 10% od prodajne cijene proizvoda na panju.

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun Općine Vinodolska općina, IBAN broj: HR4524120091848800006.

Članak 3.

U Proračunu Općine Vinodolska općina za 2022. godinu planirani prihodi šumskog doprinosa iz članka 1. ovog programa iznose 500.000,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka koristit će se

- za financiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Vinodolska općina u iznosu od

100.000,00 kuna.

- Izgradnja i opremanje javne zelene površine u Driveniku 70.000,00 kuna

- održavanje groblja 110.000,00 kuna

- troškovi oborinske odvodnje 20.000,00 kuna

- održavanje zelenih površina 200.000,00 kuna.

Članak 4.

Općinski načelnik Općine Vinodolska općina dužan je do kraja ožujka 2023. godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Vinodolska općina Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu.

Članak 5.

Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 021-05/21-01/14

URBROJ: 2107-03/21-01-64

Bribir, 28. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=91253&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr