SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

93.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19. i 144/20.), članka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj 127/17. i 138/20.) te članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina («Službene novine Primorsko–goranske županije» broj 40/09., 15/13., 30/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 6. sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine, donijelo je

PLAN

PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI
I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OPĆINI
VINODOLSKA OPĆINA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

SVRHA PROGRAMA

Svrha socijalnog programa je osigurati građanima Općine Vinodolska općina viši standard socijalne zaštite tako da se nadopuni programom što ga osigurava država putem Centra za socijalnu skrb.

Članak 6.

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima.

Članak 7.

OPIS PROGRAMA

Program socijalne zaštite i skrbi sastoji se od sljedećih aktivnosti:

1. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

2. Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

3. Pomoć udrugama u oblasti socijalne skrbi

Članak 8.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Aktivnosti se provode kontinuirano i sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Vinodolske općine.

Članak 9.

REALIZACIJA PROGRAMA

U 2022. godini planira se realizacija u iznosu od 450.942,76 kn, od čega:

Članak 10.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji programa je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 11.

Pojedinačne iznose pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima utvrdit će Socijalno vijeće, odnosno Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina posebnom odlukom na prijedlog Socijalnog vijeća.

Članak 12.

Raspored sredstava iz ovog proračuna vršit će se u skladu sa kriterijima iz općeg akta, sukladno Zakonu, a temeljem Rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima.

Članak 13.

Ovaj Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/14

URBROJ:2107-03/21-01-62

Bribir, 28. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik

Dean Barac, v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=91253&odluka=93
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr