SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

90.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19. i 144/20.), članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» br. 47/90., 27/93. i 38/09.), te članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina («Službene novine Primorsko–goranske županije» broj 40/09., 15/13., 30/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 6. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2021. godine, donijelo je

PLAN

PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U PODRUČJU KULTURE U OPĆINI
VINODOLSKA OPĆINA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

SVRHA PROGRAMA

Svrha posebnih programa u kulturi je uspostava svekolikog kulturnog ozračja na području Općine Vinodolska općina.

Članak 3.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba mještana Općine Vinodolska općina.

Članak 4.

OPIS PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

  • Tekuće investicijsko održavanje spomenika kulture
  • Kapitalno ulaganje u spomenike kulture
  • Manifestacije u području kulture
  • Djelatnosti udruga u kulturi
  • Djelatnosti drugih udruga
  • Projekt kulturne baštine
  • Djelatnost Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Bribir

Članak 5.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenih aktivnosti uključene su stručne osobe iz domena zaštite kulturne i spomeničke baštine na području Vinodolske općine kao i druge stručne osobe iz područja djelovanja pojedinih udruga, društava i ustanove.

Članak 6.

REALIZACIJA PROGRAMA

U 2022. godini planira se realizacija u iznosu od 504.000,00 kn, od čega KNJIŽNICA I ČITAONICA BRIBIR - ukupno 280.000,00 kn, a programska djelatnost kulture 224.000 od čega:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za kontrolu i izvješćivanje o realizaciji
Programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

Raspored i namjena sredstava u oblasti kulture određuje se ovim Programom i Pravilnikom o financiranju javnih potreba u kulturi Općine Vinodolska općina, a dinamiku i terminski plan utroška sredstava određuje općinski načelnik .

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/14

URBROJ:2107-03/21-01-59

Bribir, 28. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=91253&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr