SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 34. Četvrtak, 23. prosinca 2021.
OPĆINA LOPAR

65.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 74., 75. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) te članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 05/21) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine, donijelo je

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lopar u sportu (u daljnjem tekstu: Program) predviđaju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Lopar, a u svezi:

  • djelovanja sportskih klubova i udruga
  • stručnog rada u sportu
  • sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima
  • poticanje i promicanje sporta
  • sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana
  • materijalnih troškova održavanja sportskih igrališta
  • izgradnje sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 2.755.000,00 kn, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak 3.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju sportskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa, te redovno održavanje sportskih igrališta.

Članak 5.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 3. ovog programa obavlja Jedinstveni upravni odjel te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Načelniku Općine Lopar do 31. svibnja 2023. godine.

Članak 6.

Korisnici sredstava za šport dužni su do 1. ožujka 2022. godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, izdaci za potrebe realizacije ovog Programa izvršiti će se u visini ostvarenih prihoda Općine Lopar za razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršiti će se po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda Općine Lopar.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

KLASA: 011-03/21-01/05

URBROJ:2169/02-01-21-20

Lopar, 22. prosinca 2021.

Općinsko vijeće Općine Lopar

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Lopar

Damir Paparić, prof., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2206&mjesto=51281&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr