SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 31. Srijeda, 15. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

85.

Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21.) , članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17, 84/19, 14/20 - Rješenje USRH i 31/21. Odluka i Rješenje USRH) i 48. stavak 1. podstavak 24. Statuta Općine Vinodolska općina (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.) , Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 5. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2021. godine, donosi

ODLUKU

O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se propisuje način pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, opasnog komunalnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, adresa reciklažnog dvorišta, kao i način i uvjeti određivanja naknade za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Vinodolska općina.

Članak 2.

Cilj ove Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski održivog i učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Vinodolske općine, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Članak 3.

Ova Odluka sadrži sljedeće:

1. kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada,

2. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,

3. najmanju učestalost odvoza otpada na području naselja Općine Vinodolska općina,

4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,

5. područje pružanja javne usluge,

6. iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena,

7. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,

8. odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge,

9. odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika,

10. odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog Korisnika usluge,

11. način određivanja udjela Korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

12. odredbe o ugovornoj kazni,

13. opće uvjete ugovora s korisnicima,

14. kriterij za određivanje Korisnika usluge u čije ime Općina Vinodolska općina preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge,

15. odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada i mjestima primopredaje otpada ako su različita od obračunskog mjesta,

16. odredbe o količini krupnog (glomaznog) otpada (u daljnjem tekstu: glomazni otpad) koji se preuzima u okviru javne usluge,

17. odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.) ,

18. lokaciju na kojoj se može osigurati obavljanje obrade glomaznog otpada mobilnim uređajem u okviru javne usluge.

Članak 4.

Na postupke koji se vode u vezi s izvršenjem ove Odluke u dijelu koji nije posebno uređen Zakonom o gospodarenju otpadom, supsidijarno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

II. KORISNIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 5.

(1) Korisnik javne usluge na području Općine Vinodolska općina je vlasnik cijele nekretnine ili njezinog posebnog dijela. Proizvođač odnosno posjednik otpada dužan je snositi trošak gospodarenja komunalnim otpadom na području pružanja javne usluge kao fiksnog dijela cijene javne usluge (cijena obvezne minimalne javne usluge) neovisno o količini predanog otpada.

(2) Korisnik javne usluge na području pružanja javne usluge može biti korisnik cijele nekretnine ili njezinog posebnog dijela ukoliko je vlasnik nekretnine ili njezinog posebnog dijela ugovorom prenio na korisnika cijele nekretnine ili njezinog posebnog dijela obvezu plaćanja i o tome obavijestio Davatelja javne usluge.

(3) Ukoliko se u istom objektu nalazi više stambenih/poslovnih jedinica koje predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu i kao takve su evidentirane u zemljišnim knjigama (etažno vlasništvo) , Davatelj javne usluge ovlašten je zadužiti vlasnika ili korisnika svake stambene/poslovne jedinice kao zasebnog Korisnika javne usluge.

(4) Ukoliko se u istom objektu nalazi više stambenih/poslovnih jedinica koje predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu ali kao takve nisu evidentirane u zemljišnim knjigama (nije etažno vlasništvo) , Davatelj javne usluge ovlašten je zadužiti vlasnika ili korisnika svake stambene/poslovne jedinice kao zasebnog Korisnika javne usluge ukoliko vlasnici/korisnici o tome postignu sporazum.

(5) Više korisnika mogu sklopiti sporazum o udjelima u zajedničkom korištenju javne usluge.

(6) Korisnici javne usluge iz stavaka 1 - 4 ovoga članka ovisno o načinu korištenja nekretnine, trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja (vlasnici i korisnici stanova, kuća, nekretnina za odmor) ili u svrhu obavljanja djelatnosti ili druge svrhe, razvrstavaju se u kategoriju:

1. korisnika kućanstvo ili

2. korisnika koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada) .

(7) Korisnik iz stavka 6. točke 2. ovoga članka je korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

(8) Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva. Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju očitovanja vlasnika nekretnine, a dokazuje se temeljem podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način uključujući očevid lokacije.

III. NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE

Članak 6.

(1) Izračun cijene javne usluge vrši se po načelu „onečišćivač plaća“ temeljem nazivnog volumena ugovorenog spremnika i broja pražnjenja istoga.

(2) Spremnici (po standardima DIN 30740 odnosno DIN 30700 s ugrađenim elementima koji omogućavaju registriranje svakog pražnjenja spremnika) imaju volumen od 60, 80, 120, 240, 660 i 1100 litara.

(3) Vlasnici ili korisnici stambenih i poslovnih objekata na lokacijama na kojima ne postoje tehničke pretpostavke za siguran pristup i kretanje vozila za odvoz otpada Davatelja javne usluge, odnosno gdje postoje ograničenja zbog lokacije, tipa nekretnine, nepristupačnosti ili tehničkih uvjeta, dužni su u dogovoru s Davateljem javne usluge koristiti najbliže postavljene zajedničke spremnike na površini javne namjene koja se tada smatra obračunskim mjestom Korisnika usluge.

(4) Za stambeni objekt u kojem se nalazi više stambenih jedinica koje predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu i kao takve su evidentirane u zemljišnim knjigama (etažno vlasništvo) vlasnici ili korisnici mogu zatražiti od Davatelja usluge zaduženje i korištenje zajedničkog spremnika. Volumen zajedničkog spremnika određuje se zbrojem volumena zaduženih pojedinačnih spremnika svakog vlasnika ili korisnika, čemu odgovara i udio u zajedničkom spremniku. Zahtjev za korištenje zajedničkog spremnika Davatelju usluge može podnijeti upravitelj zgrade, svi vlasnici ili korisnici zgrade ili ovlašteni predstavnik u pisanoj formi.

IV. OPĆI UVJETI UGOVORA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

Članak 7.

Davatelj javne usluge i usluge koja se pruža na zahtjev Korisnika usluge iz članka 1. ove Odluke je Eko - Murvica d.o.o. Trg Stjepana Radića 1/II, Crikvenica, OIB 58401982639, (u daljnjem tekstu: Davatelj javne usluge) .

Članak 8.

Općim uvjetima iz ove Odluke određuje se Davatelj javne usluge na području Općine Vinodolska općina, te obveze Davatelja i Korisnika javne usluge.

Članak 9.

(1) Javna usluga iz članka 1. ove Odluke uključuje sljedeće usluge:

– uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta i korisnika usluge i na javnim površinama:

1. miješanog komunalnog otpada,

2. biootpada,

3. reciklabilnog komunalnog otpada i

4. glomaznog otpada jednom godišnje te

– uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu,

– uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

(2) Usluga koja se pruža na zahtjev Korisnika usluge obuhvaća preuzimanje uz naknadu miješanog komunalnog otpada, biootpada i glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika usluge u slučaju iznimnog preuzimanja veće količine otpada.

(3) Javna usluga i usluga na zahtjev Korisnika usluge se pružaju na području Općine Vinodolska općina.

Članak 10.

(1) Broj planiranih primopredaja spremnika mora se odrediti u skladu sa sljedećom minimalnom učestalošću:

- najmanje jednom tjedno za biootpad,

- najmanje jednom mjesečno za reciklabilni otpad,

- najmanje jednom u dva tjedna za miješani komunalni
otpad.

(2) Davatelj usluge ovlašten je odrediti učestalost odvoza, izraditi kalendar odvoza i dostaviti ga svim korisnicima, te ga objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

Standardi obavljanja javne usluge

Članak 11.

(1) Davatelj javne usluge je dužan pružati, a Korisnik usluge dužan je koristiti javnu uslugu iz članka 1. ove Odluke u skladu sa sljedećim standardima:

- Korisniku usluge mora biti osigurana mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu i korištenjem reciklažnog dvorišta, te zajedničkih spremnika postavljenih na javnoj površini i odvoz glomaznog otpada s lokacije obračunskog mjesta,

- odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biootpada obavlja se putem spremnika na obračunskom mjestu Korisnika usluge ili na javnoj površini putem zajedničkih spremnika na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada.

(2) U okviru javne usluge Korisnici koji su kućanstvo na svome obračunskome mjestu imaju pravo na nenaplatan odvoz 2 m3 glomaznog otpada godišnje.

Obveze davatelja javne usluge

Članak 12.

(1) Davatelj javne usluge je dužan:

1. osigurati Korisniku usluge spremnike za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada,

2. označiti spremnike oznakom,

3. dostaviti Korisniku usluge Obavijest,

4. preuzeti sadržaj spremnika od Korisnika usluge,

5. odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge,

6. osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada koji se odlaže u navedeni spremnik, a čija se primopredaja obavlja,

7. osigurati provjeru podataka navedenih u Izjavi.

(2) Davatelj usluge je dužan osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge uključivo i kad više Korisnika koristi zajednički spremnik.

(3) Veličinu i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada koju predlaže Davatelj javne usluge određuje se na način da ponuđeni spremnik bude primjeren potrebi pojedinog korisnika usluge.

(4) Ako potrebe korisnika premašuju početni preuzeti zaduženi volumen spremnika za odlaganje miješanog komunalnog otpada i biootpada, Davatelj usluge će na zahtjev Korisnika usluge ili na temelju vlastite procjene povećati broj spremnika ili povećati nazivni volumen odgovarajućeg spremnika.

Obveze Korisnika javne usluge

Članak 13.

(1) Korisnik usluge je dužan:

1. koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika na ugovorenom mjestu primopredaje,

2. omogućiti davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini,

3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,

4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge, te kad više korisnika koristi zajednički spremnik zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika,

5. platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi,

6. predati opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište odnosno postupiti s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, osim korisnika koji nije kućanstvo,

7. predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad sukladno propisanoj općoj obvezi odvojenog sakupljanja otpada,

8. predati odvojeno biootpad ili kompostirati biootpad na mjestu nastanka,

9. dostaviti davatelju usluge ispunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge,

10. omogućiti davatelju javne usluge označivanje spremnika odgovarajućim natpisom i oznakom,

13. pravovremeno obavijestiti Davatelja usluge o promjeni podataka navedenih u Izjavi, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

(2) U slučaju promjene vlasnika nekretnine, davanja u najam/zakup iste ili promjene podataka navedenih u Izjavi potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

- Kupoprodajni ugovor ili

- Ugovor o darovanju ili

- Ugovor o najmu ili

- Ugovor o zakupu ili

- Neki drugi dokument iz kojeg je vidljiva promjena (npr. Rješenje o nasljeđivanju) .

(3) Dokumentacija iz stavka 2. ovog članka se može predati pisanim putem ili osobno, na adresu sjedišta davatelja javne usluge

(4) Korisnici koji propuste obavijestiti Davatelja usluge o nastaloj promjeni snosit će nastale troškove do trenutka kada Davatelj zaprimi propisanu obavijest o promjeni. Iznimno, u slučaju nasljeđivanja nekretnine, novi Korisnik usluge dužan je podmiriti ukupan dug umrlog Korisnika.

Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu

Članak 14.

(1) Dokaz o izvršenju javne usluge preuzimanja miješanog komunalnog otpada je digitalna evidencija Davatelja javne usluge kojom se evidentiraju očitanja barkoda ili RFID čipa koji se nalazi na spremniku Korisnika javne usluge, bilo da se radi o individualnom ili zajedničkom spremniku, kod preuzimanja istog na obračunskom mjestu Korisnika javne usluge.

(2) Davatelj javne usluge može voditi digitalnu evidenciju preuzimanja korisnog otpada kojeg Korisnik javne usluge predaje na svom obračunskom mjestu.

(3) Davatelj javne usluge je dužan voditi evidenciju preuzimanja otpada na reciklažnom dvorištu i preuzimanja glomaznog otpada.

Članak 15.

Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu sadrži podatke o:

- Korisniku usluge,

- korištenju javne usluge za obračunsko mjesto,

- korištenju reciklažnog dvorišta,

- korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada.

Odvojeno skupljanje komunalnog otpada

Članak 16.

(1) Komunalni otpad se odvojeno sakuplja putem:

1. vreća s logotipom Davatelja usluge,

2. individualnih ili zajedničkih spremnika,

3. zajedničkih spremnika na javnim površinama,

4. reciklažnih dvorišta,

5. preuzimanja od strane Davatelja javne usluge na zahtjev (poziv) Korisnika javne usluge u dogovoreno vrijeme.

(2) Davatelj javne usluge s Korisnicima javne usluge – kućanstvima, pravnim osobama i fizičkim osobama – obrtnicima, temeljem smještaja mjesta primopredaje spremnika i podataka iz izjave Korisnika, ugovara vrstu spremnika za pojedine Korisnike.

Vreće

Članak 17.

(1) Vreće za sakupljanje miješanog komunalnog otpada Korisnik javne usluge preuzima kod Davatelja javne usluge uz plaćanje cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada ovisno o volumenu vreće.

(2) Vreće za sakupljanje reciklabilnog otpada Davatelj javne usluge ustupa Korisniku javne usluge bez naknade.

(3) Davatelj javne usluge može vreće označiti barkodom Korisnika javne usluge i o predaji istih voditi evidenciju, te ne dodjeljivati vreće za sakupljanje reciklabilnog otpada Korisniku javne usluge ukoliko ih isti ima u evidenciji Davatelja javne usluge kao neiskorištene.

Spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada

Članak 18.

(1) Spremnik za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada se mora nalaziti na području pružanja javne usluge određenom ovom Odlukom.

(2) Korisnici javne usluge – kućanstva koriste spremnik/vreću na svom obračunskom mjestu za odlaganje miješanog komunalnog otpada, papira, metala, plastike i stakla, odnosno zajednički spremnik za odlaganje miješanog komunalnog otpada.

(3) Korisnici javne usluge – kućanstva koriste spremnike za odlaganje opasnog komunalnog otpada u reciklažnom dvorištu.

(4) Korisnici javne usluge pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada koriste:

- individualne spremnike/vreće,

- zajedničke spremnike koji se nalaze na javnoj površini.

(5) Korisnici javne usluge pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici su dužni opasni komunalni otpad/opasni otpad i reciklabilni otpad zbrinjavati kod ovlaštenog sakupljača uz propisanu prateću dokumentaciju.

(6) Korisnici javne usluge pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici koji predaju otpad ovlaštenim sakupljačima / prijevoznicima, a ne Davatelju javne usluge, dužni su Davatelju javne usluge najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu dati podatke o predanim količinama i vrstama otpada ( ključni broj i naziv otpada) .

Informiranje javnosti

Članak 19.

(1) Davatelj javne usluge i Općina Vinodolska općina su dužni na svojoj mrežnoj stranici objaviti i ažurno održavati popis koji sadrži sljedeće informacije:

- lokaciju, radno vrijeme i način korištenja reciklažnog dvorišta,

- uputu o preuzimanju glomaznog (krupnog) otpada na zahtjev Korisnika,

- brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje EE otpada,

- brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje građevnog otpada koji sadrži azbest,

- brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje otpadnih motornih vozila,

- uputu o kompostiranju za Korisnike koji individualno kompostiraju biootpad.

(2) Davatelj javne usluge je osim informacija navedenih u stavku 1.ovog članka dužan na svojim mrežnim stranicama objavljivati i:

- obavijest koja mora sadržavati plan odvoza s datumima miješanog komunalnog otpada, biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada,

- uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biootpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom,

- lokacije na kojima se spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada izravno ustupaju Korisniku javne usluge.

Biootpad

Članak 20.

(1) S biootpadom su korisnici javne usluge – kućanstva dužni postupati na jedan ili više od slijedećih načina:

1. samostalno kompostirati,

2. predavati u zasebnim individualnim ili zajedničkim spremnicima ovisno o ugovorenom načinu pružanja javne usluge.

(2) Biootpad su korisnici javne usluge – pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici dužni predavati ovlaštenom sakupljaču ili Davatelju javne usluge ukoliko je ugovorena ta usluga, uz naknadu i temeljem propisane prateće dokumentacije.

Članak 21.

(1) U slučaju samostalnog kompostiranja Korisnik javne usluge je dužan kompostirati otpad na način da ne ugrožava okoliš u skladu sa higijensko-sanitarnim uvjetima.

(2) Korisnik javne usluge je dužan kompostirati isključivo zeleni otpad i biootpad iz vlastitog kućanstva.

(3) Kompostiranje iz prethodnog stavka se može vršiti isključivo u:

1. tipskim komposterima koje je Korisnik javne usluge zadužio od Davatelja javne usluge,

2. komposterima koje je Korisnik javne usluge sam nabavio, te pribavio pozitivno mišljenje Davatelja usluge,

3. kompostnim hrpama koje ne smiju biti veće od 2 m3 ukoliko se radi o individualnom stanovanju.

(4) Komposteri/kompostne hrpe ne smiju širiti neugodan miris i moraju biti smještene najmanje 2 m od granice susjedne parcele.

(5) Kompostiranje se može vršiti u komposterima od 60 litara maksimalno u slučaju kada kompostiranje vrši Korisnik javne usluge iz višestambenog objekta.

(6) Kompostirati se može isključivo u kontroliranim uvjetima, korištenjem enzima, kalifornijskih crva i/ili prirodnim putem bez dodataka.

(7) U slučaju neprimjerenog načina kompostiranja koje za posljedicu ima neugodan miris, prisutnost glodavaca i sl. Davatelj javne usluge može zabraniti kompostiranje Korisniku javne usluge u suradnji s komunalnim redarstvom i naložiti plaćanje ugovorne kazne.

Članak 22.

Čišćenje i dezinfekciju spremnika za otpad dužni su vršiti Korisnici javne usluge.

Otpadni papir i karton

Članak 23.

Korisnici javne usluge kućanstva su dužni predavati otpadni papir i karton na jedan od sljedećih načina:

- putem individualnih spremnika na obračunskome mjestu Korisnika usluge,

- putem zajedničkih spremnika na površini javne namjene,

- u reciklažnom dvorištu.

Članak 24.

Korisnici javne usluge pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici su dužni predavati otpadni papir i karton na jedan od sljedećih načina:

- u reciklažnom dvorištu (bez obzira na količinu) uz naknadu,

- ovlaštenim sakupljačima/prijevoznicima otpadnog papira i kartona.

Članak 25.

Korisnici javnih usluga iz kategorije nekućanstva, a imaju veće količine otpadnog papira i kartona, mogu s Davateljem javne usluge ugovoriti dodjelu spremnika i učestalost odvoza prema potrebama i mogućnostima Davatelja javne usluge.

Reciklažno dvorište

Članak 26.

(1) Adresa reciklažnog dvorišta za područje Općine Vinodolska općina je Mavrići 92, 51244 Grižane Belgrad.

(2) Reciklažno dvorište je uspostavljeno je za naselja Bribir, Grižane, Tribalj i Drivenik.

Članak 27.

(1) Reciklažno dvorište namijenjeno je predaji otpada koji se zaprima na istom za Korisnike javne usluge – kućanstva.

(2) Korisnici javne usluge pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici mogu uz naknadu predavati otpad koji se zaprima u reciklažnom dvorištu isključivo u dogovoru sa Davateljem javne usluge koji upravlja reciklažnim dvorištem, u količini i na način kako je to odredio Davatelj javne usluge koji upravlja reciklažnim dvorištem.

Članak 28.

Na lokaciji reciklažnog dvorišta Davatelj usluge može osigurati obavljanje obrade glomaznog otpada mobilnim uređajem u okviru javne usluge.

Sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biootpada

Članak 29.

(1) Korisnici javne usluge su dužni spremnike iznijeti do vremena kako je naznačeno u Planu/rasporedu odvoza Davatelja javne usluge.

(2) Sav odloženi miješani komunalni otpad u spremnicima za miješani komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku, a poklopac mora biti potpuno zatvoren.

(3) Otpad mora biti tako složen u spremniku da prilikom pražnjenja sav gravitacijski ispadne iz spremnika.

Članak 30.

Korisnik javne usluge je dužan koristiti spremnike u skladu sa njihovom namjenom.

Članak 31.

Predaja otpada putem individualnih ili zajedničkih spremnika se vrši prema rasporedu odvoza kojeg dostavlja Davatelj javne usluge Korisniku javne usluge na kraju kalendarske godine za iduću godinu.

Članak 32.

(1) Sav odloženi biootpad mora se nalaziti u spremniku, a poklopac mora biti potpuno zatvoren.

(2) Otpad mora biti tako složen u spremnik da prilikom pražnjenja sav gravitacijski ispadne iz spremnika.

Članak 33.

Korisnici javne usluge koji koriste individualne spremnike, kojima volumen miješanog komunalnog otpada ili biootpada premašuje volumen kante, moraju višak otpada odlagati u vrećama Davatelja javne usluge volumena 40, 80, 120 litara, kroz čiju cijenu plaćaju sakupljanje, odvoz i oporabu ili odlaganje dodatnog miješanog komunalnog ili biootpada.

Članak 34.

Zabranjeno je odlagati korisni otpad koji se može reciklirati, biootpad, tekući otpad, žar, lešine životinja, baterije, akumulatore, autogume, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, opasni otpad, građevinski otpad u spremnike za miješani komunalni otpad.

Članak 35.

U spremnike za biootpad se smiju odložiti samo ostaci iz kućanstva (ostaci voća i povrća, talog kave, ljuske jajeta, vrećice za čaj, papirnate maramice) , ostaci iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo.

Članak 36.

(1) Miješani komunalni otpad se prikuplja u spremnicima za miješani komunalni otpad i u zajedničkim spremnicima koji se nalaze na javnim površinama.

(2) Vreće za miješani komunalni otpad volumena 40, 80, 120 litara mogu koristiti:

- Korisnici usluga svih kategorija u dogovoru s Davateljem usluge ukoliko Davatelj usluge procijeni da nemaju uvjete za držanje spremnika - kante

- Korisnici svih kategorija ukoliko u kratkom vremenskom razdoblju imaju potrebu za predavanjem veće količine otpada od one predviđene spremnicima

Članak 37.

Biootpad se prikuplja u spremnicima za biootpad.

Članak 38.

(1) Spremnici za komunalni otpad kod Korisnika javne usluge moraju imati oznaku naziva vrste otpada za koju je spremnik namijenjen, oznaku Davatelja javne usluge i oznaku koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku javne usluge i obračunskom mjestu.

(2) Spremnici za komunalni otpad postavljeni na javnoj površini moraju imati oznaku Davatelja javne usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen.

Članak 39.

(1) Davatelj javne usluge dužan je do 31.12. tekuće godine svakom Korisniku dostaviti Kalendar odvoza otpada za iduću godinu.

(2) Kalendar odvoza otpada će Davatelj javne usluge objaviti i na svojim mrežnim stranicama.

V. CIJENA JAVNE USLUGE

Članak 40.

(1) Cijena javne usluge se iskazuje kao zbroj cijene obvezne minimalne javne usluge i cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada.

(2) Obvezna minimalna javna usluga je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu.

(3) Na području pružanja javne usluge primjenjuje se:

1. jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika kućanstvo i

2. jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

(4) Ako se na istom obračunskom mjestu isti korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunanu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

(5) Cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada na području Općine Vinodolska općina je cijena pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada određenog nazivnog volumena i Korisniku se obračunava temeljem evidencije o broju pražnjenja spremnika.

(6) Davatelj usluge dužan je iz prihoda od naplate cijene javne usluge financirati troškove čija svrha je pružanje javne usluge uključujući sljedeće:

1. troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada,

2. troškove prijevoza otpada,

3. troškove obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada,

4. troškove koji su nastali radom reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište,

5. troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge i

6. troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom, a temeljem financijskog izvješća o poslovanju Davatelja javne usluge i Plana ulaganja u sustav.

(7) Troškovi koje obuhvaća javna usluga usklađuju se po financijskom izvješću Davatelja javne usluge i Planu ulaganja u sustav.

Obračun cijene javne usluge

Članak 41.

(1) Troškovi Davatelja javne usluge za izračun cijene obvezne minimalne javne usluge raspoređuju se na zakonom propisane kategorije Korisnika javne usluge sukladno odmjerenoj sposobnosti pojedine kategorije da proizvede komunalni otpad i opterećenju sustava sakupljanja komunalnog otpada.

Iznos cijene obvezne minimalne javne usluge za kategoriju Korisnika kućanstvo određuje se u mjesečnom iznosu od 97,00 kuna uvećano za PDV.

Iznos cijene obvezne minimalne javne usluge za kategoriju Korisnika koji nije kućanstvo određuje se u mjesečnom iznosu od 97,00 kuna uvećano za PDV.

(2) Cijenu obvezne minimalne javne usluge plaćaju svi Korisnici javne usluge u svim obračunskim razdobljima godine s izuzetkom za nekretnine koje se trajno ne koriste iz članka 5. stavka (8) ove Odluke.

Članak 42.

Obračunskim razdobljem smatra se period kalendarskog mjeseca.

Članak 43.

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada naplaćuje se sukladno broju stvarnih pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad. Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C = JCV × BP × U

pri čemu je:

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama

JCV – jedinična cijena za pražnjenje nazivnog volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku Davatelja javne usluge

BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji

U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

Članak 44.

Općina Vinodolska općina preuzima obvezu plaćanja javne usluge za korisnike javne usluge koji ispunjavaju uvjete temeljem kriterija kojima se određuju korisnici socijalne skrbi koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu i temeljem dodatnih kriterija koje odredi Općina Vinodolska općina.

VI. KORIŠTENJE JAVNE USLUGE U SLUČAJU NASTUPANJA IZVANREDNIH OKOLNOSTI (VIŠA SILA)

Članak 45.

(1) Davatelj javne usluge se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, poplava, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, ograničenja u prometu, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri, epidemije ili pandemije.

(2) U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenju javne usluge, Davatelj javne usluge će bez odgode obavijestiti Korisnike usluga putem mrežnih stranica i/ili sredstava javnog informiranja o njihovom nastupanju.

(3) Ispunjenje obveza Davatelja javne usluge iz Ugovora u slučaju nastanka okolnosti iz stavka 1. ovog članka će se odgoditi ili promijeniti za vrijeme njegovog trajanja.

UGOVOR O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE (u daljnjem tekstu: Ugovor)

Članak 46.

(1) Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:

1. kad Korisnik usluge dostavi Davatelju usluge Izjavu ili

2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad Korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu. U slučaju kada Davatelj usluge ima informaciju o vlasniku ili korisniku nekretnine koji nije podnio zahtjev za zaključenje Ugovora o korištenju javne usluge, odbija zaprimiti pismeno Izjave i/ili preuzeti spremnik, Davatelj usluge će istog evidentirati kao Korisnika usluge i o tome obavijestiti Korisnika i Općinu Vinodolska općina.

(2) Bitne sastojke Ugovora čine Odluka, Izjava i cjenik javne usluge.

(3) Davatelj javne usluge dužan je omogućiti Korisniku usluge uvid u akte iz stavka 2. ovoga članka prije sklapanja i izmjene i/ili dopune Ugovora i na zahtjev Korisnika usluge.

(4) Jedinica lokalne samouprave i Davatelj javne usluge dužni su putem sredstava javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi za Korisnika usluge prikladni način osigurati da je Korisnik usluge, prije sklapanja Ugovora ili izmjene i/ili dopune Ugovora, upoznat s propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, Ugovorom i pravnim posljedicama.

(5) Davatelj javne usluge je dužan na svojoj mrežnoj stranici objaviti i održavati poveznice na mrežne stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni Zakon i Uredba, digitalnu presliku Odluke, digitalnu presliku cjenika i obavijest o načinu podnošenja prigovora sukladno obvezama iz posebnog propisa kojim se uređuje zaštita potrošača.

Članak 47.

(1) Korisnik javne usluge dužan je dostaviti Davatelju javne usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka daje se na obrascu koji sadrži sljedeće:

1. obračunsko mjesto,

2. podatke o Korisniku usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika te OIB i adresu) ,

3. mjesto primopredaje,

4. udio u korištenju spremnika,

5. vrstu, zapremninu i količinu spremnika sukladno ovoj Odluci,

6. broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada i biootpada u obračunskom razdoblju,

7. očitovanje o kompostiranju biootpada,

8. očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili o trajnom nekorištenju nekretnine,

9. obavijest Davatelja javne usluge o uvjetima kad se Ugovor o načinu korištenja javne usluge smatra sklopljenim (u daljnjem tekstu: Ugovor) ,

10. izjavu Korisnika kojom potvrđuje da je upoznat s Ugovorom,

11. izjavu Korisnika da izričito pristaje na ispunjenje ugovora te potvrđuje da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena,

12. izvadak iz cjenika javne usluge,

13. podatak o kategoriji korisnika.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka svrstani su u obrascu Izjave u dva stupca od kojih je prvi prijedlog Davatelja javne usluge, a drugi očitovanje Korisnika usluge.

(4) Korisnik javne usluge je dužan vratiti Davatelju javne usluge dva primjerka Izjave iz stavka 1. ovoga članka s potpisom Korisnika usluge u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

(5) Davatelj javne usluge je dužan po zaprimanju Izjave sukladno stavku 4. ovoga članka, Korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 8 dana od zaprimanja.

(6) Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo Korisnik usluge (stupac: očitovanje Korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom, Uredbom i ovom Odlukom.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka Davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo Davatelj javne usluge (stupac: prijedlog Davatelja javne usluge) u sljedećem slučaju:

1. kad se Korisnik usluge ne očituje o podacima iz stavka 2. ovoga članka u roku iz stavka 4. ovoga članka

2. kad više Korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio Korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio Davatelj javne usluge.

(8) Davatelj javne usluge može omogućiti davanje Izjave iz stavka 1. ovoga članka elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv Korisniku usluge.

(9) Korisnik usluge dužan je obavijestiti Davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

(10) Izjava popunjena od strane korisnika javne usluge smatra se valjanom sve dok je korisnik javne usluge vlasnik nekretnine za koju je dana Izjava, dok postoji nekretnina za koju je korisnik javne usluge popunio Izjavu odnosno do trenutka dok korisnik javne usluge ne dokaže da se nekretnina trajno ne koristi.

VIII. PRIGOVOR KORISNIKA JAVNE USLUGE (REKLAMACIJA)

Članak 48.

(1) Davatelj javne usluge je dužan omogućiti Korisniku javne usluge podnošenje pisanog prigovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na jedan od sljedećih načina:

- podnošenjem pisanog prigovora u poslovnim prostorijama davatelja usluge u uredovnom radnom vremenu na adresi sjedišta Davatelja usluge,

- dostavom prigovora poštanskim putem na adresu sjedišta Davatelja usluge,

- dostavom prigovora na e mail adresu Davatelja usluge,

- dostavom prigovora na fax Davatelja usluge,

- osobno u sjedištu Davatelja javne usluge (radnim danom od ponedjeljka do petka u vrijeme rada sa strankama) .

(2) Davatelj javne usluge dužan je potvrditi primitak prigovora (reklamacije) .

(3) Davatelj javne usluge je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

(4) Osim obveze iz stavaka 1, 2. i 3. ovoga članka, Davatelj javne usluge je dužan na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

(5) Davatelj javne usluge je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

(6) Davatelj javne usluge dužan je osnovati povjerenstvo za reklamacije potrošača u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača.

(7) Korisnik javne usluge nakon primitka odgovora na pisani prigovor iz stavka 1. ovog članka može podnijeti reklamaciju povjerenstvu iz stavka 6. ovog članka.

(8) Povjerenstvo iz stavka 6. ovog članka mora pisano odgovoriti korisniku javne usluge na zaprimljenu reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja.

(9) U svezi s prigovorom odnosno reklamacijom koja se odnosi na javne usluge korisnik usluge može pokrenuti sudski ili izvansudski postupak tek nakon što je iscrpio put iz st. 7. ovog članka ili postupak utvrđen zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak u odnosu na zaštitu od postupanja Davatelja javne usluge.

(10) Tijelo nadležno za postupanje po prigovoru korisnika usluge radi zaštite svojih prava, odnosno pravnih interesa protiv postupanja davatelja usluge, sukladno zakonu kojim se uređuje upravni postupak, je tržišna inspekcija.

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, BIOOTPADA I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 49.

(1) Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: obavijest) mora sadržavati:

- plan s datumima i okvirnim vremenom primopredaje miješanog komunalnog otpada, biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada,

- lokaciju, radno vrijeme i način korištenja usluga reciklažnog dvorišta,

- plan s datumima preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge,

- lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na javnoj površini,

- uputu o kompostiranju za Korisnika javne usluge koji kompostira biootpad,

- uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biootpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom,

- kontakt podatke i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev Korisnika javne usluge,

- uputu o preuzimanju komunalnog otpada na zahtjev Korisnika javne usluge.

(2) Davatelj javne usluge dužan je Korisniku javne usluge do kraja prosinca tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu dostaviti Obavijest u pisanom obliku ili putem mrežne stranice kad je to Korisniku javne usluge prihvatljivo.

X. UGOVORNA KAZNA

Članak 50.

(1) Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom koji je Korisnik javne usluge dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru.

(2) Iznos ugovorne kazne mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja.

(3) Smatra se da je Korisnik javne usluge postupio protivno Ugovoru:

a) ako ne vrši predaju otpada Davatelju javne usluge, a na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, pitke vode ili na drugi način se utvrdi da je koristio nekretninu,

b) ako odlaže miješani komunalni otpad i/ili biootpad izvan spremnika za miješani komunalni otpad i/ili biootpad,

c) ako odlaže opasni komunalni otpad u spremnike za miješani komunalni otpad ili druge spremnike namijenjene reciklabilnom otpadu,

d) ako se poklopac spremnika ne može u potpunosti zatvoriti,

e) ako se uz spremnik nalazi rasuti otpad, otpad odložen u vrećice koje nisu od Davatelja javne usluge ili su odložene druge vrste otpada bez prethodne najave Davatelju javne usluge (EE otpad, glomazni otpad, opasni komunalni otpad) ,

f) ako u vrećama/spremnicima za koristan otpad nije razvrstan otpad po vrstama kako je predviđeno ovom Odlukom,

g) ako Korisnik u vreće za reciklabilni otpad odlaže miješani komunalni otpad ili biootpad,

h) ako kompostira otpad na neprimjeren način ili ako Davatelj javne usluge ustanovi da Korisnik, suprotno datoj izjavi, ne kompostira biootpad, odnosno ako ne kompostira otpad na način kako je određeno ovom Odlukom,

i) ako odloži glomazni otpad na javnu površinu bez prethodnog dogovora s Davateljem javne usluge,

j) u svakom drugom slučaju kada Korisnik usluge postupi protivno odredbama Zakona ili ove Odluke.

Za prekršaje od “b” do “g” ovog stavka kod prva tri uočena postupanja protivna Ugovoru, Davatelj usluge dostavlja Korisniku usluge Upozorenje na adresu objekta na kojoj su utvrđena postupanja protivno Ugovoru.

Članak 51.

Kad više Korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, a ne utvrdi se odgovornosti pojedinog Korisnika za postupanja protivno Ugovoru, svi korisnici javne usluge koji koriste zajednički spremnik dužni su platiti ugovornu kaznu. Visina kazne određuje se na način da se iznos za uklanjanje štete ravnomjerno raspoređuje na sve Korisnike javne usluge koji se koriste navedenim spremnicima, u jednakom iznosu, a najviše do iznosa godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge obračunane korisniku.

Članak 52.

(1) Djelatnici Davatelja javne usluge utvrđuju da li je određeni Korisnik javne usluge postupio protivno Ugovoru, odnosno da li je Korisnik javne usluge dužnik plaćanja ugovorne kazne.

(2) Dokaz da je Korisnik javne usluge postupio protivno Ugovoru može biti i fotografski zapis/video snimak spremnika/vreće ili otpada rasutog ili neprimjereno odloženog na obračunskom mjestu. Na fotografskom zapisu/videu potrebno je da obračunsko mjesto Korisnika javne usluge bude jasno uočljivo.

(3) Ukoliko se Korisnik javne usluge zatekne u odlaganju otpada na način protivan Ugovoru, komunalni redar ili djelatnik Davatelja javne usluge dužan ga je fotografirati što čini prihvatljivi dokazni materijal za daljnje postupanje komunalnog redara.

(4) Raspon visine ugovorne kazne određen je sljedećom
tablicom.

(5) Visina cijene ugovorne kazne mora biti razmjerna troškovima uklanjanja posljedica postupanja protivno Ugovoru iz članka 46. ove Odluke, sukladno cjeniku Davatelja javne usluge, a najviše do iznosa godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge obračunane korisniku usluge.

XI. NADZOR

Članak 53.

(1) Nadzor nad primjenom odredbi Zakona o gospodarenju otpadom, ove Odluke i drugih propisa donesenih na temelju Zakona u dijelu koji se odnosi na javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada, spaljivanje otpada od strane fizičkih osoba te na nepropisno skladištenje, ostavljanje, odbacivanje ili odlaganje otpada od strane fizičke osobe ili nepoznatih osoba protivno Zakonu provodi osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red jedinice lokalne samouprave (komunalni redar) .

(2) Komunalni redar ovlašten je utvrditi identitet fizičke osobe počinitelja odbacivanja otpada uvidom u osobni identifikacijski dokument ili na drugi odgovarajući način.

(3) Fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada dužna je na zahtjev predočiti na uvid komunalnom redaru osobni identifikacijski dokument radi utvrđivanja identiteta počinitelja odbacivanja otpada.

(4) Ako fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada na zahtjev komunalnog redara ne predoči na uvid osobni identifikacijski dokument radi provjere identiteta, komunalni redar je ovlašten zatražiti pružanje pomoći od djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi utvrđivanja identiteta počinitelja odbacivanja otpada.

(5) Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom) , ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Vinodolske općine („Službene novine PGŽ“ broj 3/18. i 9/19.) .

Članak 55.

(1) Davatelj javne usluge i nadležno upravno tijelo Općine Vinodolska općina izradit će Akcijski plan uspostave sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

(2) Odredbe ove Odluke za čiju primjenu nisu ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti i/ili nisu izgrađene potrebne građevine, primjenjuju se od dana ispunjenja tehničko-tehnoloških uvjeta odnosno dobivanja uporabne dozvole građevine.

Članak 56.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 021-05/21-01/13

URBROJ: 2107/03-02-21-50

Bribir, 14. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2200&mjesto=91253&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr