SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 31. Srijeda, 15. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

83.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ('Narodne novine' br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) i članka 48. stavak 1. podstavak 24. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.) , Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina, na 5. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju na upravljanje i korištenje objekta i opreme Dječjem vrtiću „Cvrčak i mrav“, Tribalj, Tribalj 2A

Članak 1.

Općina Vinodolska općina kao vlasnik objekta sagrađenog na k.č.br. 5765/2 k.o. Belgrad, na adresi Tribalj, Tribalj 2A, daje na upravljanje i korištenje isti sa svim uređajima i opremom, javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi čiji je osnivač Općina Vinodolska općina, radi nastavka obavljanja registrirane djelatnosti, Dječjem vrtiću „Cvrčak i mrav“, Tribalj, Tribalj 2A, OIB- 65986510223.

Članak 2.

Objekt sa uređajima i opremom iz članka 1. Ove Odluke daje se na upravljanje i korištenje Dječjem vrtiću “Cvrčak i mrav”, bez naknade na neodređeno vrijeme.

Članak 3.

Dječji vrtić “Cvrčak i mrav” ne može davati trećim osobama predmetnu nekretninu u zakup ili korištenje, niti može promjeniti namjenu nekretnine, dograđivati i sl., niti poduzimati druge poslove koji se smatraju poslovima izvanredne uprave, bez prethodne suglasnosti Općine Vinodolska općina, kao osnivača i vlasnika.

Članak 4.

Sva prava i obveze između Općine Vinodolska općina i Dječjeg vrtića “Cvrčak i mrav” regulirati će se ugovorom o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine iz članka 1. Ove Odluke, na što se ovlašćuje općinski načelnik.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/13

URBROJ: 2107/03-02-21-48

Bribir, 14. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2200&mjesto=91253&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr