SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 30. Petak, 10. prosinca 2021.
OPĆINA BAŠKA

68.

Općinski načelnik Općine Baška, na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17), članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) te nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, donosi

ODLUKU

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška

Članak 1.

(1) Općinski načelnik Općine Baška donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška (dalje u tekstu: VII. izmjene i dopune PPUO Baška), KLASA: 351-01/21-01/5, URBROJ: 2142-03-03/3-1-21-1 od 13. travnja 2021. godine.

(2) Na temelju Odluke iz prethodnog stavka ovog članka, Općina Baška provela je postupak ocjene o potrebi stateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna PPUO Baška.

(3) U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, utvrđeno je da ne bi trebalo provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna PPUO Baška te da su iste prihvatljive za ekološku mrežu.

Članak 2.

(1) Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, kao nositelj izrade, odgovoran je za postupak izrade i donošenja VII. izmjena i dopuna PPUO Baška.

Članak 3.

(1) Razlog za izradu i donošenje VII. izmjena i dopuna PPUO Baška je usklađenje s u međuvremenu donesenim zakonima, propisima i dokumentima prostornog uređenja šireg područja.

Članak 4.

(1) Ciljevi i programska polazišta VII. izmjena i dopuna PPUO Baška su sljedeći:

 • usklađenje s u međuvremenu donesenim zakonima, propisima i dokumentima prostornog uređenja šireg područja,
 • ostvarivanje preduvjeta za realizaciju pojedinih razvojnih projekata od interesa za Općinu Baška na temelju zaprimljenih inicijativa fizičkih i pravnih osoba.

  Članak 5.

  (1) Obuhvat VII. izmjena i dopuna PPUO Baška uključuje:

 • usklađivanje PPUO Baška sa Zakonom o prostornom uređenju (članak 43. stavak 6., članak 200. stavak 1. i 2., članak 201. stavak 1. i drugi) te ostalim zakonima i propisima koji imaju utjecaj na prostorno uređenje,
 • izradu novih kartografskih prikaza PPUO Baška u elektroničkom obliku u službenoj kartografskoj projekciji HTRS96 u skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 115/15),
 • usklađivanje PPUO Baška s Prostornim planom uređenja Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/13, 07/17 – ispravak, 41/18, 04/19 – pročišćeni tekst),
 • usklađenje sa zahtjevima, podacima i planskim smjernicama koje, na temelju članka 90. Zakona o prostornom uređenju, dostave nadležna javnopravna tijela,
 • preispitivanje načina i uvjeta gradnje te preispitivanje granica građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja u skladu s pojedinačnim inicijativama i primjedbama tijekom javne rasprave.

  Članak 6.

  (1) VII. izmjene i dopune PPUO Baška izrađuju se i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) te drugih zakona i propisa koji reguliraju problematiku prostornog uređenja.

  Članak 7.

  (1) U provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna PPUO Baška, Općina Baška zatražila je davanje mišljenja sljedećih tijela i/ili osoba:

  1. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 RIJEKA

  2. MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Dežmanova 10, 10000 ZAGREB

  3. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB,

  4. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

  5. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 RIJEKA

  6. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 KRK

  7. Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

  8. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

  9. PONIKVE VODA d.o.o., Vršanska 14, 51500 KRK

  10. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Vršanska 14, 51500 KRK

  11. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB

  12. HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj, Nikole Suzana 27, 53270 SENJ

  13. PRIRODA, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, Grivica 4, 51000 RIJEKA

  14. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2/II, 51000 RIJEKA

  (2) U provedenom postupku iz prethodnog stavka ovog članka, zatražena mišljenja dostavila su sljedeća tijela i/ili osobe:

  1. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB

  Mišljenje, KLASA: 612-07/21-35/21, URBROJ: 517-10-2-3-21-2 od 26. travnja 2021. godine:

  Nema zakonske pretpostavke za izdavanje mišljenja u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna PPUO Baška, odnosno isto je u nadležnosti Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka.

  2. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 KRK

  Mišljenje, KLASA: 361-01/21-03/3, URBROJ: 2170/1-03-04/1-21-2 od 22. travnja 2021. godine:

  Nema zakonske pretpostavke za izdavanje mišljenja u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna PPUO Baška, odnosno isto je u nadležnosti Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka.

  3. PONIKVE VODA d.o.o., Vršanska 14, 51500 KRK

  Mišljenje, KLASA: 363-01/21-02/54, URBROJ: 2142-03/02-21-3 od 4. svibnja 2021. godine:

  Nema osnove za provođenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna PPUO Baška.

  4. MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Dežmanova 10, 10000 ZAGREB

  Mišljenje, KLASA: 350-01/21-02/153, URBROJ: 351-06-01-01/02-21-2 od 4. svibnja 2021. godine:

  Ne sudjeluje u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna PPUO Baška.

  5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB

  Mišljenje, KLASA: 351-03/21-01/109, URBROJ: 525-07/0148-21-2 od 6. svibnja 2021. godine:

  Nema zakonske pretpostavke za izdavanje mišljenja u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna PPUO Baška, odnosno isto je u nadležnosti tijela na lokalnoj razini ili nadležnog upravnog tijela u županiji (Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2/II, 51000 Rijeka).

  6. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

  Mišljenje, KLASA: 351-03/21-01/0000143, URBROJ: 374-23-3-21-4 od 13. svibnja 2021. godine:

  Nema značajnog negativnog utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna PPUO Baška.

  7. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 RIJEKA

  Mišljenje, KLASA: 612-08/21-10/0181, URBROJ: 532-05-02-11/14-21-2 od 19. svibnja 2021. godine:

  Potrebno je provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna PPUO Baška s aspekta zaštite kulturnih dobara.

  8. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 RIJEKA

  Dopuna zahtjeva za izdavanje mišljenja, KLASA: 351-01/21-04/38, URBROJ: 2170/1-03-08/3-21-9 od 26. srpnja 2021. godine

  Dostavljeni zahtjev potrebno je dopuniti dodatnim podacima/informacijama o prostornim elementima koji će se unositi unutar obuhvata ekološke mreže u skladu s Prostornim planom Primorsko-goranske županije s grafičkim prikazom istih, maksimalnim površinskim obuhvatima i smještaju pojedinih inicijativa u prostoru te razmatranju novih inicijativa unutar područja ekološke mreže.

  Mišljenje, KLASA: 351-01/21-04/38, URBROJ: 2170/1-03-08/7-21-15 od 25. listopada 2021. godine:

  Nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, odnosno VII. izmjene i dopune PPUO Baška prihvatljive su za ekološku mrežu uz primjenu sljedećih uvjeta zaštite prirode:

  „Pješačke staze i ceste izvesti i trasirati na način da ne zalaze u obuhvat staništa tipa 1240 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp. (minimalna udaljenost staza 10 m).“

  „Ne provoditi radove uklanjanja vegetacije u periodu od 1. siječnja do 15. kolovoza.“

  Mišljenje, KLASA: 351-01/21-04/38, URBROJ: 2170/1-03-08/7-21-16 od 25. listopada 2021. godine:

  Uzimajući u obzir obuhvat i ostale značajke, ne bi bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna PPUO Baška.

  (3) U provedenom postupku iz stavka 1. ovog članka, zatražena mišljenja nisu dostavila sljedeća tijela i/ili osobe:

  1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

  2. Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

  3. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Vršanska 14, 51500 KRK

  4. HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj, Nikole Suzana 27, 53270 SENJ

  5. PRIRODA, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, Grivica 4, 51000 RIJEKA

  6. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2/II, 51000 RIJEKA

  Članak 8.

  (1) Mišljenje Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, iz stavka 2. točke 7. prethodnog članka, u suštini se ne odnosi na mogući utjecaj na okoliš nego na mjere zaštite suhozidne gradnje koja je kao nematerijalno kulturno dobro upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i u Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a.

  (2) Uzimajući u obzir mišljenje iz prethodnog stavka ovog članka, u svrhu zaštite suhozidne gradnje, Odredbama za provedbu VII. izmjena i dopuna PPUO Baška bit će propisano:

  1. Mjere zaštite suhozidne gradnje koje obuhvaćaju:

 • očuvanje postojećih suhozida i suhozidnih struktura,
 • zabranu uklanjanja i mljevenja suhozida,
 • poticanje obnove i izgradnje novih suhozida za ograđivanje obradivih parcela,
 • obvezu da se svi suhozidi trebaju obnavljati ili graditi tradicionalnom metodom suhozidne gradnje bez korištenja vezivnih materijala.

  2. Obveza izrade posebnog krajobrazno-konzervatorskog elaborata kojim bi se evidentirali i valorizirali postojeći suhozidi i suhozidne strukture te predložio način zaštite i prezentacije istih.

  Članak 9.

  (1) Na temelju dostavljenih mišljenja iz članka 7. stavka 2. ove odluke, naročito mišljenja Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka, KLASA: 351-01/21-04/38, URBROJ: 2170/1-03-08/7-21-15 od 25. listopada 2021. godine, kojim je utvrđeno da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, odnosno VII. izmjene i dopune PPUO Baška prihvatljive su za ekološku mrežu uz primjenu određenih uvjeta zaštite prirode, i KLASA: 351-01/21-04/38, URBROJ: 2170/1-03-08/7-21-16 od 25. listopada 2021. godine, kojim je utvrđeno da ne bi bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna PPUO Baška uzimajući u obzir obuhvat i ostale značajke, ovom odlukom utvrđuje se da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna PPUO Baška te da su iste prihvatljive za ekološku mrežu uz primjenu sljedećih uvjeta zaštite prirode:

 • pješačke staze i ceste izvesti i trasirati na način da ne zalaze u obuhvat stanišnog tipa 1240 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp. (minimalna udaljenost staza 10 m),
 • ne provoditi radove uklanjanja vegetacije u periodu od 1. siječnja do 15. kolovoza.

  Članak 10.

  (1) Prije donošenja ove odluke zatraženo je mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka, o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna PPUO Baška, KLASA: 350-01/21-01/5, URBROJ: 2142-03-03/3-1-21-34 od 23. studenoga 2021. godine.

  (2) Na temelju dobivenog mišljenja iz prethodnog stavka ovog članka, KLASA: 351-01/21-04/86, URBROJ: 2170/1-03-08/7-21-2 od 3. prosinca 2021. godine, utvrđeno je da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna PPUO Baška proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17).

  Članak 11.

  (1) Općina Baška dužna je informirati javnost o ovoj odluci u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), stoga ista će biti objavljena na službenoj mrežnoj stranici Općine Baška.

  Članak 12.

  (1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  KLASA: 351-01/21-01/5

  URBROJ: 2142-03-03/3-1-21-36

  Baška, 8. prosinca 2021.

  Općinski načelnik:

  mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2202&mjesto=10007&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr