SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA PUNAT

67.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Punat na 4. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2021. godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite
na području Općine Punat za 2021. godinu

Članak 1.

Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2021. godinu, čiji sadržaj se nalazi u prilogu ovog akta i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2021. godinu objavit će se u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/8

URBROJ: 2142-02-01-21-22

Punat, 26. studenoga 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

 

 

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

na području Općine Punat za 2021. godinu

Stanje sustava po važnijim sastavnicama sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2021. godinu:

I. IZRADA I DONOŠENJE DOKUMENATA BITNIH ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

U srpnju 2021. godine općinski načelnik Općine Punat donio je Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/21).

U listopadu 2021. godine naručena je izrada revizije Procjene rizika od velikih nesreća i revizija Plana djelovanja civilne zaštite, te bi navedeni dokumenti trebali biti usvojeni u prosincu ove godine.

II. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PUNAT

Tijekom 2021. godine, provodile su se mjere i preporuke vezane uz pandemiju COVID-19 te su članovi Stožera civilne zaštite Općine Punat bili u redovnom međusobnom kontaktu, kao i u kontaktu s ostalim otočkim stožerima i županijskim Stožerom. Stožer je postupao sukladno uputama i preporukama Stožera civilne zaštite PGŽ i RH.

U 2021. godini nije održana nijedna sjednica Stožera civilne zaštite te se cjelokupna komunikacija vršila putem e-maila i telefona.

Stožer civilne zaštite odradio je 3 izvida radi provjere poštivanja protuepidemijskih mjera.

III. ZAŠTITA OD POŽARA

Općina Punat, kao i ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršavala je tijekom 2021. godine Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, s posebnim naglaskom na aktivnostima u vrijeme turističke sezone. S Područnom vatrogasnom zajednicom otoka Krka zaključen je ugovor, između ostalog i za ustrojavanje izviđačko-preventivnih ophodnji, ali i za druge obveze koje proizlaze iz Programa.

Općina Punat je s ostalim jedinicama lokalne samouprave na otoku Krku sklopila posebni sporazum o djelovanju i financiranju vatrogastva na otoku Krku kojim je riješeno angažiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka na području Općine Punat.

Tijekom 2021. godine posebna pažnja posvećivala se preventivnom djelovanju. Pratila se provedba Zakona o zaštiti od požara. Obavljali su se poslovi radi ostvarivanja programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk, izdvojeno odjeljenje Punat je tijekom 2021. godine sudjelovalo u akcijama u suradnji s JVP Grada Krka, DVD-om Krk te Općinom Punat i Turističkom zajednicom Općine Punat. Redovito se obavljaju vježbe protupožarnog minimuma.

Na području Općine Punat u 2021. godini nije zabilježen požar većeg rizika, ali je odrađeno više manjih vatrogasnih i tehničkih intervencija kao i jedna kompleksna tehnička intervencija u Staroj Baški.

IV. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Općina Punat je u ožujku 2016. godine donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/16).

Lučka kapetanija Rijeka- Ispostava Punat

Tijekom promatranog razdoblja Ispostava Lučke kapetanije bila je u stalnom kontaktu sa svim službama zaštite i spašavanja (vatrogascima, policijom, hitnom medicinskom pomoći i ostalim subjektima zaštite i spašavanja).

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Hitna medicinska pomoć

Na području Općine Punat djeluje jedna ugovorna ordinacije opće medicine koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu stanovnicima.

Općina Punat zaključila je ugovor s Domom zdravlja Primorsko-goranske županije o obavljanju poslova organiziranja pružanja hitne medicinske pomoći stanovnicima kroz timove hitne medicinske pomoći što je iznad standarda utvrđenog zakonom.

Hrvatski Crveni križ

Hrvatski Crveni križ je humanitarna organizacija koja preko Gradskog društva Crvenog križa Krk aktivno djeluje na području cijelog otoka pa tako i Općine Punat. Tijekom godine na razini otoka Krka organizirano je više akcija dobrovoljnog darivanja krvi, organizirani su tečajevi pružanja prve pomoći, te je u suradnji Hrvatskog crvenog križa i vatrogasnih snaga organizirano humanitarno prikupljanje pomoći i potrepština za stradale u potresima na području Banovine.

Nastavni zavod za javno zdravstvo ili druga ovlaštena organizacija

Nastavni zavod za javno zdravstvo obavljao je poslove nadzora nad provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Nastavni zavod obavljao je i ispitivanje kakvoće mora na plažama u Puntu kojima je dodijeljena plava zastava.

Zdravstvena ispravnost vode za piće prati se putem posebnih programa nadzora Sanitarne inspekcije. Društvo Ponikve voda d.o.o. također prati ispravnost vode za piće koju isporučuju.

Veterinarska služba

Veterinarska stanica Rijeka obavlja poslove skloništa za životinje te sakupljanje i zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina.

Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija

Tvrtka Ekocijan d.o.o. iz Zagreba obavljala je poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije temeljem ugovora s Općinom Punat. Ugovor za obavljanje navedenih poslova ističe 15. veljače 2023. godine. Dana 16. lipnja 2021.g. i 26. listopada 2021. g. provedene su mjere dezinsekcije i deratizacije.

Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanici Rijeka Općina Punat doznačila je u 2021. godini sredstva iz proračuna temeljem posebnog programa. Na području Općine Punat u 2021. godini nije bilo potrebe za njihovim angažmanom.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51521&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr