SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 28. Utorak, 16. studenog 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

233.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora“ („Službene novine“ broj 39/14,28/15,11/16 – pročišćeni tekst), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćen tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ( „Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16-pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 15. studenoga 2021. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove ,,Jadranski edukativno-istraživački centar
za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora“

Članak 1.

Daniel Volf razrješuje se dužnosti predsjednika Upravnog vijeća ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ imenovan Odlukom Župana o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ – dalje u tekstu: ATRAC, od 20. rujna 2021. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/21).

Članak 2.

Za predsjednika Upravnog vijeća ATRAC-a imenuje se:

1. Vlado Trošelj

Članak 3.

Predsjednik Upravnog vijeća iz članka 2. ove Odluke imenuje se do isteka mandata razriješenog predsjednika iz članka 1. ove Odluke, odnosno do 2. ožujka 2023. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 022-04/21-01/40

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-13

Rijeka, 15. studenoga 2021.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2199&mjesto=00001&odluka=233
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr