SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 28. Utorak, 16. studenog 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

232.

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 4. stavka 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra („Narodne novine“ broj 8/04 i 82/05), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 pročišćeni tekst, 2/20 i 4/11) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 15. studenoga 2021. godine, donio je

GODIŠNJI PLAN

UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se sredstva za provođenje Plana, te aktivnosti usmjerene na održavanje, unapređenje, brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, na izradu prijedloga granica pomorskog dobra i granica lučkog područja, te na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesija.

Članak 2.

Plan obuhvaća:

I. Plan prihoda

II. Plan rashoda

III. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru

IV. Unapređenje i zaštitu pomorskog dobra

V. Ekologiju mora

VI. Financiranje lučke infrastrukture

VII. Sanacija pomorskog dobra nastala uslijed izvanrednih događaja

VIII. Izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba

IX. Završne odredbe

I. PLAN PRIHODA

Članak 3.

Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini čine:

 • sredstva od naknada za koncesiju,
 • sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti,
 • sredstva koja se osiguravaju u proračunu Primorsko-goranske županije za upravljanje pomorskim dobrom,
 • sredstva od naknada za utvrđivanje granica pomorskog dobra
 • pomoći iz državnog proračuna.

  Za provođenje ovog Plana planiraju se sredstva u iznosu od 13.953.034,88 kuna.

  *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

  II. PLAN RASHODA

  Članak 4.

  Plan rashoda na pomorskom dobru Primorsko-goranske županije za 2022. godinu obuhvaća:

  1. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru,

  2. Unapređenje i zaštitu pomorskog dobra,

  3. Ekologiju mora,

  4. Financiranje lučke infrastrukture,

  5. Sanaciju pomorskog dobra nastalu uslijed izvanrednih događaja,

  6. Izradu prijedloga granice pomorskog dobra i njezinu
  provedbu.

  *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

  III. PLAN DAVANJA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

  Članak 5.

  Postupak davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije u 2022. godini provodit će se sukladno Zakonu o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20), Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) i Uredbi o postupku davanja koncesija na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10 102/11, 83/12 i 10/17).

  Inicijativu za pokretanje postupka koncesije može dati svaka fizička ili pravna osoba a postupak davanja koncesije moguće je započeti nakon što je na predmetnim područjima utvrđena granica pomorskog dobra/lučkih područja i provedena u zemljišnim knjigama, te ishođena odgovarajuća prostorno-planska dokumentacija.

  Tijekom 2022. godine provest će se već pokrenuti postupci kao i pripremne radnje za dodjelu koncesija na pomorskom dobru temeljem zaprimljenih inicijativa, a na područjima na kojima koncesije istječu tijekom 2022. godine, provodit će se postupak davanja koncesije uz ispunjenje zakonskih uvjeta, te sukladno namjeni prostora utvrđenoj prostornim planovima općina/gradova.

  Tijekom 2022. godine planiraju se provesti i postupci davanja koncesija na pomorskom dobru za lokacije sadržane u Srednjoročnom planu za razdoblje 2020.-2022. za koje postupak nije proveden ili je u tijeku.

  Članak 6.

  Za izradu dokumenata u svrhu davanja koncesije na pomorskom dobru planira se iznos od 60.000,00 kuna. Navedena sredstva planirana su u Proračunu Županije za 2022. godinu, pozicija Službena putovanja – 70020501, Usluge promidžbe i informiranja – 70020502 i Računalne usluge - 70020505.

  Za izradu studija opravdanosti davanja koncesija na pomorskom dobru i/ili podloga za koncesioniranje planira se iznos od 30.000,00 kuna. Navedena sredstva planirana su Proračunu Županije za 2022. godinu, pozicija Intelektualne i osobne usluge - 70020504.

  Članak 7.

  Sukladno članku 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), Davatelj koncesije je osnovao Povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji, a posebno kontrole naplate i izvršenih ulaganja na pomorskom dobru.

  Za troškove naknade za rad članovima Povjerenstva u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru planira se iznos od 60.000,00 kuna. Navedena sredstva planirana su u Proračunu Županije za 2022. godinu, pozicija Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. - 70020507.

  Članak 8.

  Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije u 2022. godini donesen je dana 29. rujna 2021. na sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

  IV. UNAPREĐENJE I ZAŠTITA POMORSKOG DOBRA

  Članak 9.

  Za unapređenje i zaštitu pomorskog dobra sredstava su obuhvaćena i prikazana kroz sve aktivnosti navedene u tablici 2. ovoga Plana što je obrazloženo u nastavku. Putem računalnih programa Koncesea i GIS pomorskoga dobra posebno je unaprijeđen sustav praćenja i evidencije granica i koncesija na pomorskom dobru. Za navedene aktivnosti planira se iznos od 150.000,00 kuna. Navedena sredstva planirana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2022. godinu, pozicija Računalne usluge – 70020610, u okviru Aktivnosti Utvrđivanje granice pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra.

  V. EKOLOGIJA MORA

  Članak 10.

  Za zaštitu okoliša (Eko brodice) planira se iznos od 2.243.000,00 kuna. Navedena sredstva planirana su u Proračunu Županije za 2022. godinu, pozicija Komunalne usluge – 70020405 i 70020420 od sredstava uprihođenih s pomorskog dobra, te pozicija Komunalne usluge - 70020406 i 70020419 od pomoći iz državnog proračuna.

  Sredstva namijenjena za rad Županijskog operativnog centra planirana su u iznosu od 75.000,00 kuna iz izvora Porezni ostali prihodi.

  Sredstva namijenjena za rad Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora (ATRAC) planirana su u iznosu od 300.000,00 kuna.

  Sredstva potrebna za provođenje analize kakvoće mora planirana su u Proračunu Primorsko-goranske županije u okviru programa „Zdravstvene mjere zaštite okoliša – Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, u sklopu aktivnosti 420604 Upravnog odjela za zdravstvo, dok evidenciju rezultata istraživanja vodi Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

  VI. FINANCIRANJE LUČKE INFRASTRUKTURE

  Članak 11.

  Planirana ulaganja u pomorsko dobro u Primorsko-goranskoj županiji za 2022. godinu koja se odnose na potrebe županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije provodit će se sukladno postupku, uvjetima i kriterijima iz Pravilnika o uvjetima i kriterijima za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje (KLASA: 022-04/14-01/11, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-12 od 24. ožujka 2014. godine, KLASA: 022-04/14-01/33, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-14 od 15. rujna 2014. godine i KLASA: 022-04/18-02/2, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-18 od 22. siječnja 2018. godine),

  Kriteriji za ulaganja sukladno citiranom Pravilniku su:

  a) dokumenti o potrebi sanacija objekta,

  b) postojanje potrebe tehničke i ostale dokumentacije,

  c) sudjelovanje tražitelja u financiranju ukupnog iznosa.

  Iznos od ukupno 8.940.000,00 kuna planiran je:

 • za izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka županijskog i lokalnog značaja u iznosu od 2.000.000,00 kuna,
 • za sanaciju i dogradnju luka županijskog i lokalnog značaja u iznosu od 3.940.000,00 kuna,
 • za sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture u iznosu od 3.000.000,00 kuna.

  Navedena sredstva planirana su u Proračunu Županije za 2022. godinu s Projekta poticanje rada županijskih lučkih uprava.

  VII. SANACIJA POMORSKOG DOBRA NASTALA USLIJED IZVANREDNIH DOGAĐAJA

  Članak 12.

  Županija vodi brigu o sanaciji pomorskog dobra izvan luka (u izvan lučkom području) nastalu uslijed izvanrednih događaja. Sanacija pomorskog dobra i izrada projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu financirat će se temeljem zahtjeva i iskazanih potreba gradova i općina.

  Za sanaciju uslijed izvanrednih događaja na pomorskom dobru planira se iznos od 300.000,00 kuna. Navedena sredstva p planirana su u Proračunu Županije za 2022. godinu sa pozicije Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – 70020106 .

  Za sanaciju mora uslijed različitih polucija ukoliko se radi o nepoznatom počinitelju osigurana su sredstva u sklopu aktivnosti Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja su sredstva u iznosu od 638.034,88 kuna koja se nalaze u pričuvi, za slučaj onečišćenja mora kada počinitelj onečišćenja nije poznat.

  VIII. IZRADA PRIJEDLOGA GRANICE POMORSKOG DOBRA I NJEZINA PROVEDBA

  Članak 13.

  Prijedloge granice pomorskog dobra i granice lučkog područja utvrđuje Povjerenstvo za granice pomorskog dobra za Primorsko-goransku županiju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za granice) sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) i Uredbi o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra („Narodne novine“, br. 8/04 i 82/05).

  Prijedlog granice pomorskog dobra i granice lučkog područja utvrdit će se za lokacije koje se nalaze u ovom Planu, za područja na kojima se provodi katastarska izmjera (obveza iz članka 4. stavak 3 Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra) i za lokacije za koje je podnesen zahtjev od strane zainteresiranih subjekata, a koje se ne nalaze u ovom Planu.

  U slučaju da je podnesen zahtjev, podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev priložiti dokumentaciju zahtjeva (kopiju katastarskog plana i izvod iz posjedovnog lista, izvod iz važećih dokumenata prostornog uređenja, izvod iz zemljišnih knjiga, geodetski snimak ili digitalni ortofoto plan), a kada se utvrđuje prijedlog granice za lokaciju iz godišnjeg plana, dokumentacija zahtjeva se financira iz pozicije županijskog proračuna – izdaci za izradu granice pomorskog dobra i za njezinu provedbu.

  Članak 14.

  Za pripremu i obradu podataka za utvrđivanje granice pomorskog dobra/ lučkog područja dobra planira se iznos od 1.082.000,00 kuna. Navedena sredstva planirana su u Proračunu Županije za 2022. godinu, u okviru Aktivnosti 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra.

  Povjerenstvo će u svome radu pristupiti utvrđivanju granice pomorskog dobra za područja na kojima se provodi katastarska izmjera, utvrđivanju prijedloga granice pomorskog dobra, kao i utvrđivanju granice pomorskog dobra/lučkog područja i prema pojedinačnim zahtjevima. Kada Povjerenstvo utvrđuje prijedlog granice pomorskog dobra/lučkog područja, naknade za rad predsjednika i članova povjerenstva planiraju se iz sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu, a kada se granica pomorskog dobra/granica lučkog područja utvrđuje na temelju zahtjeva podnositelja, podnositelj zahtjeva snosi troškove utvrđivanja granice.

  Za troškove naknada članovima Povjerenstva za granice pomorskog dobra planira se iznos od 150.000,00 kuna. Navedena sredstva planirana su u Proračunu Županije za 2022. godinu sa pozicije Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. - 70020606.

  Članak 15.

  Za potrebe izrade Plana prijedloga granice pomorskog dobra Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije je prethodno pozvao na očitovanje obalne općine i gradove na predlaganje novih lokacija za utvrđivanje granica pomorskog dobra uz navođenje gospodarskih aktivnosti koje te prijedloge čine osnovanim.

  Članak 16.

  U 2022. godini potrebno je izraditi geodetske elaborate za:

 • granice pomorskog dobra utvrđene Rješenjem Povjerenstva za granice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ili Uredbom Vlade Republike za koje je podnositelj zahtjeva Primorsko-goranska županija,
 • luke otvorene za javni promet Primorsko-goranske županije,
 • za utvrđene granice pomorskog dobra za koje obveznici izrade geodetskih elaborata iste nisu izradili (područja prikladna za koncesioniranje).
  *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

  Članak 17.

  Osim izrade prijedloga za granice pomorskog dobra/lučkog područja i provedbe utvrđenih granica pomorskog dobra/lučkih područja iz ovog Plana, Povjerenstvo će izraditi i prijedloge granica pomorskog dobra/lučkog područja prema novim zahtjevima ovlaštenih podnositelja definiranih člankom 4. stavkom 8. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra („Narodne novine“ br. 8/04, 82/05).

  Članak 18.

  Ažuriranje i dopuna GIS baze pomorskog dobra putem aplikacija za evidenciju granica pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru i WebGIS platforme omogućava obalnim jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije uvid u sve utvrđene granice pomorskog dobra, granice pomorskog dobra u postupku i koncesije na pomorskom dobru sa zadnjim, ažuriranim stanjem od strane Primorsko-goranske županije.

  IX. ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 19.

  Za provedbu ovog Plana novčana sredstva planirana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2022. godinu, Razdjel 7 – Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.

  Članak 20.

  Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji da dostavi ovaj Plan Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

  Članak 21.

  Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

  Ovaj Plan objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“,

  KLASA: 022-04/21-01/40

  URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-18

  Rijeka, 15. studenoga 2021.

  Ž u p a n

  Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2199&mjesto=00001&odluka=232
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr