SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 28. Utorak, 16. studenog 2021.
OPĆINA MRKOPALJ

23.

Temeljem članka 86. stavka 3. i članka 198. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ('Narodne novine' br. 153/13, 65/17,114/18,39/19 i 98/19) i odredbe članka 26. Statuta Općine Mrkopalj ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 10/21), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 20. srpnja 2021. godine, donijelo je

Odluku

o izradi III. Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja općine Mrkopalj

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije', br. 46/04, 26/07, 39/20) kojom započinje izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj(u daljnjem tekstu: Plana).

Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj.

1. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu Plana je:

 • Zakon o prostornom uređenju ('Narodne novine', broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
 • Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ('Narodne novine', broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11) i
 • Prostorni plan Primorsko-goranske županije ('Službene novine Primorsko-goranske županije', broj 32/13, 7/17 - ispravak, 41/18, 04/19-pročišćeni tekst).

  2. RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

  Članak 3.

  Izradi Plana pristupa se radi stvaranja planskih pretpostavki za realizaciju projekata gradnje sunčanih elektrana u sklopu izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene, planske oznake K2, na području Općine Mrkopalj.

  3. OBUHVAT IZMJENE I DOPUNE PLANA

  Članak 4.

  III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj obuhvaća administrativno područja Općine Mrkopalj.

  4. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

  Članak 5.

  Izgradnja sunčanih elektrana planirat će se u već formiranom građevinskom području gospodarske namjene - poslovne, planske oznake K2. Područje je djelomično uređeno i neizgrađeno.

  5. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

  Članak 6.

  Cilj izrade Plana je unapređenje stanja u prostoru Općine Mrkopalj i osiguranje planskih preduvjeta za zahvat izgradnje sunčanih elektrana.

  Planira se izgradnja sunčanih elektrana s najviše tri fotonaponska sustava (odvojena) ukupne snage do 2mW. Ukupna površina za smještaj sunčanih elektrana iznosi oko 2,2 ha.

  6. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

  Članak 7.

  Za izradu Plana koristit će se podaci i planske smjernice koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela i drugi subjekti s javnim ovlastima, kao i sva raspoloživa dokumentacija u posjedu Općine Mrkopalj koja se pokaže relevantnom za provedbu postupka izrade Plana.

  Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki iz svog djelokruga pribavit će se u skladu s odredbom članka 90. Zakona o prostornom uređenju.

  Ukoliko se u provedbi postupka izrade Plana ukaže potreba i za drugom dokumentacijom od značaja za prostorno planska rješenja, ista će biti izrađena.

  7. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

  Članak 8.

  Stručno rješenje u postupku izrade Plana izradit će stručni izrađivač u suradnji s Nositeljem izrade sukladno pravilima struke odnosno pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju izradu prostornih planova.

  8. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

  Članak 9.

  Plan će se izraditi na službenoj državnoj topografskoj karti u mjerilu 1:25 000 te na katastarskom planu u mjerilu 1:5 000 za kartografski prikaz građevinskih područja.

  9. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIOPNIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

  Članak 10.

  Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja njihovog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će se od:

  1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,

  2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, Zagreb, Zagreb;

  3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb,

  4. Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih poslova i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, Rijeka;

  5. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka

  6. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice,

  7. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Sektor za održavanje i promet, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

  8. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,

  9. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, Rijeka;

  10. Hrvatska elektroprivreda d.d., Sektor za strategiju i razvoj, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37;

  11. HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2;

  12. Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu i druge djelatnosti, Supilova ulica 173, 51300 Delnice

  Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

  10. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA

  Članak 11.

  Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članka obvezne dostaviti podatke, planske smjernice i/ili dokumente iz područja svoje nadležnosti je 15 dana od dana zaprimanja poziva.

  Za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se rokovi kako slijedi:

  • izrada Nacrta prijedloga Plana - 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva javnopravnih tijela,
  • Javni uvid u Prijedlog Plana - 8 dana,
  • izrada Izvješća o javnoj raspravi - 15 dana,
  • izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - 15 dana od prihvaćanja Izvješća o javnoj raspravi.

  11. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

  Članak 12.

  Izradu Plana u cijelosti financira Općina Mrkopalj.

  12. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 13.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

  KLASA:021-05/21-01/02

  URBROJ:2112-05-01-21-7

  Mrkopalj, 20. srpnja 2021.

  Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

  Predsjednica

  Helena Crnković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2199&mjesto=51315&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr