SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 27. Petak, 12. studenog 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

224.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 16. stavka 12. točke 4., članka 63. stavka 3. i članka 65. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 5. sjednici održanoj 4. i 11. studenog 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje
plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija

Članak 1.

U članku 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija („Službene novine“ broj 42/13) brišu se riječi:

„BEVANDA d.o.o. Zert 8, 51410 Opatija, OIB: 49472978199“.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru Zajednici ponuditelja koju čine trgovačka društva BEVANDA LIDO d.o.o. Zert 8, 51410 Opatija, OIB: 57749187630 i PROJEKT ZAPAD d.o.o. Frana Supila 6, 51000 Rijeka, OIB: 07297745853, u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ponuditi sklapanje 1. Dodatka Ugovoru broj P008/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija – dalje: Dodatak Ugovoru kojim će se utvrditi da je član Zajednice ponuditelja trgovačko društvo BEVANDA d.o.o. Zert 8, 51410 Opatija, OIB: 49472978199, iz članka 1. ove Odluke, istupio iz Zajednice ponuditelja radi korporativnog restrukturiranja Koncesionara.

Dodatkom Ugovora utvrditi će se da sva prava i obveze iz osnovnog Ugovora o koncesiji ostaju na preostala dva člana Zajednice ponuditelja.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru iz stavka 1. ovoga članka potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Dana 11. listopada 2021. godine zaprimljen je Zahtjev Koncesionara Zajednice ponuditelja u kojem predlažu da se izmjeni Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija („Službene novine“ broj 42/13) i Ugovor broj P008/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija na način da članovi Zajednice ponuditelja ostanu trgovačka društva BEVANDA LIDO d.o.o. i PROJEKT ZAPAD d.o.o., a da iz Zajednice ponuditelja istupi član trgovačko društvo BEVANDA d.o.o.

Svi članovi Zajednice ponuditelja suglasni su s navedenim prijedlogom te je dostavljen Aneks br. 1. Sporazuma od 28. siječnja 2021. godine na kojem su ovjereni potpisi svih članova Zajednice ponuditelja kod Javnog bilježnika dana 8. listopada 2021. godine.

U Aneksu sporazuma utvrđeno je da Zajednicu ponuditelja i nadalje zastupa i predstavlja član zajednice BEVANDA LIDO d.o.o.

Na temelju članka 64. stavak 7. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) dana 11. veljače 2021. godine Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci dostavilo je Mišljenje prema kojem je Zahtjev Zajednice ponuditelja osnovan uz uvjet da preostali članovi Zajednice ponuditelja jamče za uredno izvršenje odredaba iz Ugovora o koncesiji. Kako se niti jedan uvjet iz Zahtjeva nije izmijenio nije traženo novo mišljenje ŽDO-a u Rijeci.

Uvidom u dokumentaciju koja je pohranjena kod Davatelja koncesije utvrđeno je da sva jamstva glase na nositelja Zajednice ponuditelja trgovačko društvo BEVANDA LIDO d.o.o.

Dana 14. listopada 2021. godine Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji utvrdilo je da se ne radi o bitnim izmjenama Ugovora o koncesiji, te da nije potrebno pokretati novi postupak za davanje koncesije. U skladu s člankom 16. stavak 12. točka 4. Zakona o koncesijama utvrđen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Žalba se može izjaviti na ovu Odluku.

Žalba se može izjaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

 

 

 

 

 

 

KLASA: 021-04/21-01/7

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-33

Rijeka, 11. studenog 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2198&mjesto=00001&odluka=224
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr