SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 27. Petak, 12. studenog 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

78.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13,65/17, 114/18 , 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine' Primorsko-goranske županije“, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 09/18, 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 4. sjednici od 28. listopada 2021. godine, donosi

ODLUKU

O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POLJANA (UPU 14 )

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poljana (UPU 14), objavljenog u Službenim novinama PGŽ br. 36/12, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu i donošenje I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poljana (UPU 14) (u daljnjem tekstu: Plan), razlozi za izradu, obuhvat Plana, sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja izdaju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

(1) Odluka se donosi temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19– u daljnjem tekstu: Zakon, Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 13/08, 13/12, 26/13, 5/14, 42/14, 25/15 - pročišćeni tekst i 32/16 - u daljnjem tekstu: PPUG Mali Lošinj) i ostalih važećih propisa iz područja prostornog uređenja, kao i posebnih propisa.

(2) Nositelj izrade Plana je Grad Mali Lošinj, Jedinstveni upravni odjel.

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 4.

(1) Izradi Plana pristupa se uslijed potrebe ukidanja tunela kroz ugostiteljsko-turističku zonu i ostalih rješenja zone.

(2) Grafički dio plana potrebno je prikazati na novim katastarskim podlogama u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM i prilagoditi važećem katastarskom planu s detaljnošću koja zadovoljava mjerilo kartografskih prikaza Plana (1:2000).

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

(1) Obuhvat Plana ostaje u okvirima granica postojećeg Urbanističkog plana uređenja Poljana (UPU 14) (u daljnjem tekstu: postojeći Plan).

(2) Granica zahvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu 3.2.B „Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju“, u mjerilu 1:25000, te na kartografskom prikazu – 4.4. Građevinsko područje – Mali Lošinj u mjerilu 1:5000 PPUG-a Malog Lošinja.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

(1) Područje za koje se izrađuje Plan određeno je PPUG-om Malog Lošinja kao izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene oznaka T22 – turističko naselje i T32 – kamp, uređena plaža oznake R23 sa pripadajućim akvatorijem i privezištem - PR.

(2) Područje je komunalno opremljeno i većim dijelom izgrađeno/opremljeno.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

(1) Ciljevi Plana su:

 • prenošenje i prilagođavanje Plana na nove katastarske podloge u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM,
 • ukidanje planiranog tunela kroz ugostiteljsko-turističku zonu T2 i T3 i planiranje rotora na ulazu u kamp,
 • Crveni feral povezati nathodnikom/pothodnikom iznad/ispod državne ceste D100.
 • preispitati i korigirati uvjete uređenja i gradnje za sve namjene u zoni
 • preispitati i korigirati uvjete za prometnice u zoni
 • uskladiti uvjete za infrastrukturu u zoni sa projektima za magistralnu infrastrukturu

  POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

  Članak 8.

  Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

  NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

  Članak 9.

  (1) Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe u zahtjevima za izradu Plana.

  (2) Katastarske podloge za izradu Plana u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM osigurava nositelj izrade Plana.

  (3) Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

  (4) Elaborat kojim će se definirati i zadovoljiti uvjeti očuvanja krajobraznih vrijednosti područja.

  POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

  Članak 10.

  (1) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

  • Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava PGŽ, Sektor zaštite od požara, Žrtava Fašizma 3, 51000 Rijeka
  • Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka
  • Hrvatske ceste Ispostava Rijeka, Nikole tesle 9/IX, 51000 Rijeka
  • Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, ODS Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka
  • Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv 'Kvarnersko primorje i otoci' sa sjedištem u Rijeci, Verdieva 6, 51000 Rijeka
  • HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
  • Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/a, 51557 Cres
  • Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/a, 51557 Cres
  • Lošinj usluge d.o.o., G. Garibaldi 4, 51550 Mali Lošinj
  • JU Zavod za prostorno uređenje, Splitska 2/II, 51000 Rijeka
  • Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb
  • Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka Kapetanija Rijeka, Lučka ispostava Mali Lošinj, Priko 60, 51550 Mali Lošinj
  • Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam PGŽ-a, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka
  • Županijska lučka uprava Mali Lošinj, Priko 64, 51550 Mali Lošinj
  • Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Cres-Lošinj, Čikat 15, p.p. 19, 51550 Mali Lošinj
  • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.
  • Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka.

  (2) Primjenom članka 90. Zakona navedena javnopravna tijela pozvat će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom Odlukom.

  (3) Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente i dr. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

  (4) Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

  ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

  Članak 11.

  (1) Rok za izradu Plana po fazama:

  • Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,
  • Izrada Nacrta prijedloga Plana: u roku od 30 dana od dana dobivanja prethodnih zahtjeva,
  • Utvrđivanje Prijedloga Plana od strane Gradonačelnice: 8 dana od dovršetka Nacrta prijedloga Plana,
  • Izrada Prijedloga Plana za javnu raspravu: 15 dana od utvrđivanja Prijedloga Plana,
  • Početak javne rasprave: 8 dana od dovršetka Prijedloga
   Plana,
  • Javna rasprava (javni uvid sa uključenim javnim izlaganjem): 15 dana,
  • Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana: 30 dana od zaprimanja svih primjedbi pristiglih na javnoj raspravi,
  • Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 8 dana od dostave Nacrta konačnog prijedloga i izvješća o javnoj raspravi,
  • Pribavljanje suglasnosti Ministarstva: 30 dana od dana zaprimanja,
  • Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

  (2) Ukoliko, iz objektivnih razloga, dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.

  IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

  Članak 12.

  (1) Izradu Plana financira tvrtka Uvala Poljana d.o.o., Mali Lošinj.

  (2) Grad Mali Lošinj provodi postupak javne nabave, ugovaranja izrade Plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 13.

  (1) Odluka će se objaviti u „Službenim novinama' Primorsko-goranske županije.

  (2) Odluka će se dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima i Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

  Članak 14.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama' Primorsko-goranske županije“

  Klasa: 350-01/21-01/29

  Urbroj: 2213/01-01-21-4

  Mali Lošinj, 28. listopada 2021.

  GRAD MALI LOŠINJ
  GRADSKO VIJEĆE

  Potpredsjednik

  Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2198&mjesto=10005&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr